LP/2016/689 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Pridať
ZÁKON
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) návrhu zákona v §31 ods. 3 písm. g) odporúčame slová "podľa osobitného predpisu" nahradiť slovami "pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu", nakoľko poznámky pod čiarou k príslušným odkazom nie sú súčasťou právneho predpisu a majú len informatívnu hodnotu, nie normatívnu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) návrhu zákona V §36 ods. 2 druhá veta, tretí bod odporúčame vymedziť o aké osoby sa jedná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) návrhu zákona V § 33 ods. 3, tretí bod odporúčame uviesť presné vymedzenie pojmu "spriaznená osoba". Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 2 Vyhlášky navrhujeme definovať vo vyhláške, že aspoň dvaja členovia komisie budú odborníci z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia poskytnutá. Preukazovanie odbornosti necháme na zvážení ministerstva (napr. 5 ročná prax) Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Je potrebné a) zosúladiť doložku vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy (ďalej len „analýza vplyvov“), pretože v doložke vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu sa konštatuje, že návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený, pričom v analýze vplyvov je uvedený rozpočtovo nekrytý vplyv, b) prepracovať analýzu vplyvov, pretože nemožno súhlasiť s požadovaným zvýšením limitu výdavkov v súvislosti s obstaraním informačného systému a personálnym posilnením vecne príslušných útvarov Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“) a zvýšením počtu zamestnancov kapitoly ministerstva; plnenie úloh vyplývajúcich z návrhu je potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok, prípadne v zmysle kompetenčného zákona delimitáciou zamestnaneckých miest a s tým spojených osobných výdavkov z kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na ministerstvo bez vplyvu na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Návrhu zákona ako celku K návrhu zákona ako celku si dovoľujeme vzniesť zásadnú pripomienku a to z dôvodu, že predkladateľ obišiel proces Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov a konal tak v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I v § 5 ods. 2 písm. i) slovo „najmä“ nahradiť slovami „ a to“, v § 6 ods. 1 vypustiť slovo „ aspoň“ ako nadbytočné, v § 7 písm. c) úvodnej vete na konci vypustiť slovo „najmä“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) §2 vyhlášky navrhujeme definovať vo vyhláške, že aspoň dvaja členovia komisie budú odborníci z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia poskytnutá. Preukazovanie odbornosti necháme na zvážení ministerstva (napr. 5 ročná prax) Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k celému materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 3 Znenie odseku 1 písm. i) žiadam precizovať tak, aby bol jasne vymedzený účel, aktivity a oblasti, na ktoré sa dotácie majú poskytovať, aj v kontexte so znením § 3 ods. 3 návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že v doložke vplyvov analýze vplyvov tabuľke č. 5 nie sú uvedené údaje o počte zamestnancov v rokoch 2018 a 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vykonávacia vyhláška: § 5 ods. 3: Z tohto odseku navrhujeme vypustiť časť vety za bodkočiarkou „osobné údaje žiadateľa podľa § 4 ods. 1 písm. m) zákona sa pri predložení jeho žiadosti komisii neuvádzajú“. Predkladá NROZP Odôvodnenie: Ak predkladá žiadosť o dotáciu právnická osoba, uvádza v žiadosti osobné údaje štatutárneho zástupcu a osoby zodpovednej za projekt, ktoré sa komisii predkladajú. Preto nevidíme dôvod, prečo v prípade podania žiadosti fyzickou osobou by mali jej osobné údaje zostať pred komisiou zatajené a projekt by sa mal predkladať anonymne. Pre posúdenie schopnosti žiadateľa realizovať projekt je užitočné, aby členovia komisie poznali jeho totožnosť. Je to dôležité aj pre hodnotenie žiadateľa vo vzťahu k jeho predchádzajúcim projektom, možnosti predkladať súčasne viac projektov, predkladať opakovane podobné projekty atď., napriek tomu, že dodanie takýchto informácií členom komisie by nemalo byť v rozpore s pravidlami hodnotenia projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I: § 3 ods. 2 písm. c) Na koniec textu navrhujeme doplniť slová „vo vzťahu k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,“. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú. Odôvodnenie: Na pracovnom stretnutí 13. Júna 2016 na min. spravodlivosti sme predniesli návrh vypustiť zo zákona podporu kultúrnych aktivít z dôvodu ich podpory z iných zdrojov, najmä z dotačného systému min. kultúry. Po diskusii a uistení zo strany zástupcov MS o tom, že pri rozhodovaní o poskytnutí dotácií na tento účel sa bude zvažovať vzťah aktivít k podpore ľudských práv a predchádzaniu všetkým formám intolerancie sme od pripomienky upustili. Považujeme preto za potrebné obdobne, ako je tomu pri účeloch definovaných pod písm. b) a d), i pri tomto účele poskytovania dotácií spresniť, že dotácie na podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít sa budú poskytovať po zvážení ich spojitosti s predchádzaním všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Zároveň sa domnievame, že nami navrhované spresnenie zjednoduší hodnotiaci proces. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 9 Žiadam znenie odseku 3 vypustiť, resp. náležite upraviť, pretože zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecným právnym predpisom, ktorý podľa § 8a ustanovuje základné podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu. Predmetné ustanovenie je kogentným ustanovením, od ktorého sa nemožno odchýliť, a teda sa nepripúšťa aplikácia odlišnej úpravy v osobitnom právnom predpise. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. II (novela zákona č. 545.2010 Z. z.); Nad rámec návrhu Navrhované znenie čl. II žiadam doplniť o ustanovenie upravujúce kontrolu poskytovaných dotácií obdobne ako je to upravené v čl. I § 8. V zákone č. 545/2010 Z. z. absentujú ustanovenia o kontrole poskytovaných dotácií, tak ako je to upravené aj v iných právnych predpisoch o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstiev. Navyše aj prechodné ustanovenia v návrhu odkazujú na finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou, a preto je potrebné finančnú kontrolu ustanoviť aj priamo v zákone č. 545/2010 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu vykonávacieho právneho predpisu Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 5 ods. 2), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (§ 3 až 5 ), pretože ukladá povinnosti a s jej čl. 123 (§ 2 až 5 ), pretože by mohol byť posúdený ako nesúladný so splnomocňovacím ustanovením vykonávaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 5 V odseku 2 odporúčam vypustiť znenie písmena f) z dôvodu znižovania administratívnej záťaže žiadateľov; v prípade neakceptovania tejto pripomienky odporúčam vylúčiť z predkladania kópie dokladu o pridelení IČO aj žiadateľa uvedeného v § 4 ods. 1 písm. m). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 4 V odseku 1 písm. n) odporúčame za slovo „miestom“ vložiť slovo „podnikania“ (legislatívno-technická pripomienka). V odseku 4 uvádzacej vete odporúčame vypustiť slovo „ak“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail