LP/2016/689 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: všeobecne - základné informácie
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Hromadnú pripomienku predkladajú tieto mimovládne organizácie: Občan, demokracia a zodpovednosť, Možnosť voľby, Helsinský výbor pre ľudské práva, Iniciatíva Inakosť, ASPEKT, Fenestra, EsFem, Queer Leaders Forum, Žena v tiesni, Hana, IN MINORITA. --- Hromadnú pripomienku zároveň predkladajú tieto členky a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť: PhDr. Kálmán Petőcz, PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD., Mgr. Adriana Mesochoritisová, Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., Mgr. et Mgr. Martin Macko, prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD. --- Na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby: PhDr. Kálmán Petőcz (Helsinský výbor pre ľudské práva), PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (Občan, demokracia a zodpovednosť), PhDr. Dagmar Horná, PhD., Mgr. Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby), Mgr. et Mgr. Martin Macko (Iniciatíva Inakosť). --- V prípade, že k podanej hromadnej pripomienke bude potrebné uskutočniť rozporové konanie a zároveň nastane situácia, že MS SR bude realizovať rozporové konania, resp. iné stretnutia k otázkam, ktoré sú predmetom tejto pripomienky, aj s inými subjektmi, dávame ministerstvu na zváženie prípadné spojenie týchto rozporových konaní/stretnutí. Napomôže to efektívnemu vyriešeniu otázok, ku ktorým vzniesli svoje pripomienky rôzne subjekty a korektnej, participatívnej a partnerskej komunikácii. Jadrom činnosti všetkých mimovládnych organizácií predkladajúcich túto hromadnú pripomienku je podpora a ochrana ľudských práv, pričom pre väčšinu z nich je hlavným alebo podstatným predmetom ich činnosti ochrana pred diskrimináciou a presadzovanie práva na rovnosť. Primárnym dôvodom predloženia predmetných pripomienok je preto snaha zlepšiť možnosti získavania dotácií na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. --- Všetky nižšie uvedené pripomienky majú zásadný charakter.

Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: § 3 - účel dotácií (HPV ODZ & al. - bod 2a)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhované ustanovenia § 3 zákona žiadame zmeniť tak, aby korešpondovali s ustanovením § 2 po zmenách v zmysle predchádzajúcej pripomienky nasledovne: (1) Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť na posilnenie a podporu a) efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, b) uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania, c) aktívnej občianskej spoločnosti, d) výchovy a vzdelávania detí a mládeže, e) vzdelávania a školenia verejnosti v oblasti ľudských práv a slobôd, f) informovanosti verejnosti v oblasti poznania základných práv, slobôd, zodpovedností a povinností, g) informovanosti verejnosti v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, h) vzdelávania profesijných skupín v oblasti poznania základných práv, slobôd, zodpovedností a povinností, ako aj tvorby a implementácie politík v tejto oblasti, i) vzdelávania profesijných skupín v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, ako aj tvorby a implementácie politík v tejto oblasti, j) monitorovacej, analytickej, expertnej, poradenskej a edičnej činnosti v oblasti ľudských práv a slobôd, predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, k) bezodplatnej právnej pomoci v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, l) spolupráce, partnerstva a sieťovania organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd, vrátane výdavkov súvisiacich s členstvom v medzinárodných organizáciách a s účasťou na ich podujatiach v zahraničí, m) fungovania mimovládnych neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, vrátane ich výdavkov, n) financovania projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k presadzovaniu, podpore a ochrane ľudských práv a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. --- (2) Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu 2) ani na a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, c) úhradu výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s realizáciou projektu, d) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. --- Pripomienka má zásadný charakter. --- POZN. 2: § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. --- ODÔVODNENIE: Celkovo k zmenám v § 3 ods. 1: Vzhľadom na vyššie uvedený návrh zmien v § 2 (pozri predchádzajúcu pripomienku k § 2) navrhujeme nerozdeľovať účel dotácií na dve oblasti. Cieľom tejto úpravy je lepšie rozčleniť aktivity, ktoré môžu byť podporené, zosúladiť navrhované zmeny v rozsahu dotácií s ich účelom a zároveň umožniť realizáciu v čo najväčšej miere rôznorodých a navzájom prepojených aktivít, ktoré prispejú k presadzovaniu, podpore a ochrane ľudských práv a slobôd a k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. --- Jednotlivé účely je vhodné zoradiť podľa systému zohľadňujúceho hlavné typy aktivít, ktoré sa ukázali ako prioritné v ostatných rokoch, odkedy dotácie tohto typu fungujú (t.j od roku 2001). Nepovažujeme za vhodné uvádzať ako osobitný účel kultúrne podujatia. Umelecko-kultúrne prvky môžu byť vhodným doplnkom projektov, pričom túto skutočnosť je možné uviesť vo výzve (oprávnené/neoprávnené výdavky), avšak nemala by to byť hlavná aktivita, pretože na kultúrne aktivity sú zriadené osobitné fondy a dotačné schémy. Rovnako sa to vzťahuje na zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín: tiež takýto účel presahuje možnosti a kapacity tejto dotačnej schémy, pričom existujú iné finančné nástroje na riešenie uvedenej problematiky. --- K § 3 ods. 1, písm. l: Pôvodný § 3 ods.1, písm. g) v znení „podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd“ navrhujeme rozšíriť a preradiť do písm. l), a to s nasledovným znením: (podpora) „spolupráce, partnerstva a sieťovania organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd, vrátane výdavkov súvisiacich s členstvom v medzinárodných organizáciách a s účasťou na ich podujatiach v zahraničí“. Túto úpravu navrhujeme z dôvodu, že mnohé organizácie, s cieľom efektívnejšie riešiť podporu a ochranu ľudských práv, sa spájajú do neformálnych i formálnych sietí. V rámci sieťovania dochádza k efektívnej výmene skúseností a podpore rozvoja rôznych spôsobilostí či rozširovaniu odborných znalostí v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a predchádzaniu diskriminácii. Sieťovanie napomáha aj plánovaniu a v dlhodobom časovom horizonte prispieva k tvorbe a realizácii systémových a strategických opatrení. Takéto aktivity je tiež potrebné finančne podporiť, nakoľko ide o pomerne časovo i personálne náročné procesy. --- Taktiež navrhujeme doplniť možnosť financovania výdavkov súvisiacich s členstvom v medzinárodných organizáciách a účasťou na ich podujatiach. Tento návrh odráža fakt, že mnohé organizácie zo Slovenska člensky pôsobia v medzinárodných organizáciách, pričom ich plnohodnotná účasť je často negatívne ovplyvnená nedostatkom financií na členské poplatky a realizáciu zahraničných ciest (účasť na podujatiach).

Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: § 2 - rozsah dotácií (HPV ODZ & al. - bod 1)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: § 2 navrhovaného zákona žiadame preformulovať nasledovne: „Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom 1) na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.“ --- Pripomienka má zásadný charakter. --- POZN. 1) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. --- ODÔVODNENIE: Subjekty predkladajúce túto hromadnú pripomienku oceňujú, že navrhovaný zákon zahŕňa presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv aj predchádzanie všetkým formám diskriminácie v zmysle Ústavy SR a antidiskriminačného zákona (ďalej len „ADZ“). Všetky tieto oblasti sú však navzájom prepojené a zároveň majú prierezový charakter. Preto nie je vhodné ich oddeľovať a následne premietať túto umelú dichotómiu do kategorizácie účelu dotácií. Preto navrhujeme zrušiť členenie § 2 (rozsah dotácií) navrhovaného zákona na odseky a namiesto toho celý text zlúčiť do jedného odseku, čo následne umožní zjednodušiť, zosystemizovať a sprehľadniť aj § 3 (účel dotácií), v ktorom analogicky navrhujeme zlúčiť pôvodné odseky (1) a (2). Obsah nového odseku (1) navrhujeme preformulovať tak, aby pokrýval kľúčové oblasti v celom rozsahu dotačnej schémy tak, ako je zadefinovaný v § 2 a zároveň obsahoval posilnenie a podporu všetkých dôležitých aktivít v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: § 7 (HPV ODZ & al. - bod 5)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhované ustanovenia § 7 zákona (zverejňovanie informácií) žiadame zmeniť v 10. bode písmena c) nasledovne: c) najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí vyhlásiť verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorá obsahuje najmä 1. termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, 2. účel poskytnutia dotácie, 3. formulár žiadosti v elektronickej podobe, 4. definíciu oprávnených subjektov, 5. disponibilný objem finančných prostriedkov, 6. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie, 7. kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí, 8. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí, 9. termín postupu vyhodnocovania žiadostí, 10. zloženie komisie, vrátane menného zoznamu jej členov a členiek, 11. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie. --- Pripomienka má zásadný charakter. --- ODÔVODNENIE: K § 7 písm. c) bod 10: Predpokladáme, že záujmom predkladateľa je zabezpečiť čo najkvalitnejšie zloženie komisie, ktoré bude zároveň reprezentatívne z hľadiska pokrytia všetkých relevantných oblastí ochrany a podpory ľudských práv. S ohľadom na uvedené a pre čo najlepšiu informovanosť žiadateľov o dotácie je žiaduce zverejniť úplný menný zoznam členiek a členov komisie a urobiť tak s maximálnou mierou transparentnosti a v dostatočnom časovom predstihu.

Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: § 6 (HPV ODZ & al. - bod 4)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhované ustanovenia § 6 zákona (vyhodnocovanie žiadostí) žiadame zmeniť v odseku (1), v odseku (3) písm. c) a v odseku (4) nasledovne: (1) Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. --- (2) Člen komisie, ktorý je žiadateľom alebo sa vo vzťahu k žiadateľovi podľa odseku 3 považuje za zaujatého, je vylúčený z rokovania o konkrétnej žiadosti a jej vyhodnocovania. --- (3) Za zaujatého vo vzťahu k žiadateľovi sa považuje člen komisie, ktorý sám alebo jemu blízka osoba 3) je: a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, b) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, c) zamestnancom žiadateľa. --- (4) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované. --- (5) Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. --- Pripomienka má zásadný charakter. --- POZN. 3: § 116 Občianskeho zákonníka. --- ODÔVODNENIE: K § 6, ods. 1: Počet členiek a členov komisie a iné náležitosti činnosti komisie upraví „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“, tak, ako je ustanovené v odseku 5 § 6 návrhu zákona. Preto nie je potrebné v odseku 1 § 6 návrhu zákona explicitne uvádzať údaj o počte členiek a členov komisie. --- K § 6, ods. 3 písm. c): Navrhujeme úpravu logicky súvisiacu s predchádzajúcou pripomienkou k § 4 (vypustenie písmena n) ). --- K § 6 ods. 4: Navrhujeme vypustiť ustanovenie „Funkcia člena komisie je čestná funkcia“. Túto zmenu odôvodňujeme faktom, že komisia by mala byť zložená z renomovaných a dlhoročných odborníčok a odborníkov v relevantnej oblasti, ktorí budú musieť na kvalitné a zodpovedné zvládnutie celého procesu vynaložiť množstvo času, energie a odbornej erudície. Práve preto nemôže byť ich práca vykonávaná bez nároku na odmenu a ich pozícia chápaná iba ako čestná funkcia. Naopak, pôjde o vážny výkon funkcie v záujme štátu spojený s vykonávaním množstva zodpovednej práce, pri ktorom budú rozdeľované nemalé finančné prostriedky z verejných zdrojov, a preto by mal byť primerane honorovaný. ---

Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: § 3 ods. 3, písm. c (HPV ODZ & al. - bod 2c)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Pôvodný text v znení „úhradu výdavkov na správu žiadateľa“ navrhujeme preformulovať nasledovne: „úhradu výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s realizáciou projektu“ a zároveň ho označiť ako § 3 ods. 2, písm. c (v zmysle vyššie uvedeného posunu). --- Pripomienka má zásadný charakter. --- ODÔVODNENIE: Cieľom doplnenia textu je jeho spresnenie, nakoľko v praxi by mohlo dochádzať k situáciám, kedy by nebolo možné použiť dotáciu na financovanie výdavkov žiadateľa súvisiacich s realizáciou projektu.

Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: § 4, písm. n (HPV ODZ & al. - bod 3)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Vypustiť písmeno n) § 4 (podmienky poskytnutia dotácií) navrhovaného zákona. --- Pripomienka má zásadný charakter. --- ODÔVODNENIE: Navrhujeme z podmienok poskytnutia dotácií vypustiť možnosť prideliť dotáciu na podporu a ochranu ľudských práv „podnikateľovi s miestom alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky“, pretože oblasť ľudských práv by nemala byť predmetom podnikania, pokiaľ na to nie sú presne stanovené podmienky. --- V prípade, že písmeno n) § 4 nebude vypustené, navrhujeme odôvodniť poskytnutie dotácie „podnikateľovi s miestom alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky“.

Autor: ODZ (Občan, demokracia a zodpovednosť)
Pripomienka k: § 3 ods. 3 (HPV ODZ & al. - bod 2b)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Vzhľadom na vyššie uvedené pripomienky a zlúčenie ods. 1 a 2 navrhujeme ods. 3 prečíslovať na ods. 2.