LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. XV druhý bod Navrhujeme v § 14 ods. 1 a v § 115 ods. 3 nevykonať len mechanickú zmenu názvu registra, ale ustanoviť, že náležitosťou registrácie na elektronickom trhovisku (§ 14 od.s 1) a uzavretia zmluvy v podlimitnom postupe verejného obstarávania (§ 115 ods. 3) je zápis v registri partnerov verejného sektora vtedy, ak to vyžaduje zákon o registri partnerov verejného sektora, s odkazom na § 2 ods. 2 a 3. Inými slovami, navrhujeme podmienku registrácie na elektronickom trhovisku a uzavretia zmluvy v podlimitnom obstarávaní, ktorou je zápis konečných užívateľov výhod, limitovať na tie subjekty, ktoré prekročia finančné limity podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona o registri partnerov verejného sektora. Alternatívne navrhujeme v prechodných ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní ustanoviť, že všetci, ktorí sú zapísaní v dnes existujúcom registri konečných užívateľov výhod sú považovaní za zapísaných v registri partnerov verejného sektora. Odôvodnenie: Keďže návrh zákona obmedzuje skupinu subjektov, ktoré sú považované za partnerov verejného sektora, považujeme za potrebné toto obmedzenie reflektovať aj v prípadoch podlimitného verejného obstarávania, najmä vo vzťahu k elektronickému trhovisku, kde sumy plnení v podstatnej väčšine prípadov nedosahujú finančný limit podľa § 2 ods. 2 a 3 návrhu zákona. Keďže predkladateľ navrhuje, aby sa zápis do registra vykonával len prostredníctvom oprávnených osôb, vyvolá to na strane zapisujúcich sa subjektov náklady, ktoré najmä pri osobách, ktoré sa už registrovali na účely verejného obstarávania a ponúkajú tovary a služby najmä na elektronickom trhovisku, môže pôsobiť demotivujúco a narušiť fungovanie tohto spôsobu obstarávania. Keďže rozsah údajov oboch registrov je v podstate totožný, je možné uvažovať aj o „preklopením” zapísaných údajov do nového registra. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 12 Navrhujeme doplniť nasledovné ustanovenie: „Registrujúci orgán môže uložiť pokutu uvedenú v ods. 1 až 3 za porušenie tohto zákona do 30 dní, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel, najneskôr do 1 roka odo dňa, keď k porušeniu došlo.“ Odôvodnenie: Odporúčame stanoviť časové obmedzenie ukladania sankcií, tak ako je to štandardné v iných predpisoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §14 ods. 1 Navrhujeme na záver odseku 1 doplniť vetu: „Odstúpenie má účinky pro futura.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §11 ods. 2 V návrhu zákona všeobecne absentujú lehoty, v akých môže registrujúci orgán vykonať oprávnenie, ktoré mu zákon dáva. V tomto smere je v ustanovení potrebné určiť, v akej dobe od zápisu, resp. zmeny, môže registrujúci orgán žiadať doloženie dokumentov a dokladov. Navrhujeme, aby sa lehota v tomto prípade stanovila na jeden rok, okrem prípadu, ak je zmluva [§ 2 ods. 1 písm. f] uzatvorená na dobu dlhšiu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §9 ods. 1 Navrhujeme nasledovnú zmenu znenia §9 ods. 1: „Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 30 dní odo dňa, kedy mu partner verejného sektora zmenu oznámil, a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy preukazujúce tieto skutočnosti." Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 9 ods. 4 Navrhujeme predĺženie lehoty z 30 dní na 90 dní. Odôvodnenie: Odporúčame lehotu predĺžiť, keďže zahŕňa v sebe povinnosť nájsť novú oprávnenú osobu a vykonať nové „overenie“ identifikácie konečného užívateľa výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §10 ods. 7 Navrhujeme pozmeniť prvú vetu ustanovenia nasledovne: „Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §12 ods. 1 písm. a) Odporúčame doplniť definíciu pojmu „hospodársky prospech“. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 10 ods. 4 Navrhujeme, aby verifikačné dokumenty v zmysle § 10 ods. 4 neboli verejne prístupné. Zo znenia návrhu zákona nie je zrejmé, čo sa mieni pojmom „overovanie“. V tomto smere je požiadavka, aby oprávnená osoba „odôvodnila“ informácie a postup, ako identifikovala konečného užívateľa a overila nad rámec účelu zákona a z hľadiska činnosti advokáta aj nejasne definovaná. Poukazujeme na Advokátsky poriadok § 5 ods. 3, podľa ktorého advokát nie je oprávnený bez súhlasu klienta overovať pravdivosť alebo úplnosť skutkových informácií poskytnutých klientom. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 12 ods. 4 Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 12 ods. 4. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť ustanovenie o ručení oprávnenej osoby za pokutu; tým nie je dotknutý nárok partnera verejného sektora na náhradu škody voči oprávnenej osobe, ak mu bude pokuta uložená a on ju zaplatí v dôsledku porušenia povinnosti oprávnenej osoby voči partnerovi verejného sektora podľa tohto zákona. Porušením povinnosti oprávnená osoba takisto podlieha disciplinárnemu konaniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §8 ods. 3 Navrhujeme zmeniť druhú vetu ustanovenia nasledovne: „Proti rozhodnutiu, ktorým sa námietkam vyhovelo, je prípustné odvolanie.“ Odôvodnenie: Z hľadiska závažnosti konkrétneho rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o tom, či konkrétna osoba bude mať cez register partnerov verejného sektora prístup k verejným zdrojom navrhujeme, aby bolo umožnené podať vo veci rozhodnutia o námietkach odvolanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 5 ods. 5 Navrhujeme slová “skutočnému stavu” nahradiť slovami “stavu, ktorý pri vynaložení odbornej starostlivosti a na základe dostupných informácií oprávnená osoba považuje za zistený skutočný stav”. Odôvodnenie: Keďže okrem verejne dostupných zdrojov bude riadne splnenie povinnosti zistenia skutočného stavu v zásadnej miere spočívať na informáciách od partnera verejného sektora, navrhujeme v predmetnom ustanovení explicitne vyjadriť skutočnosť, že oprávnená osoba nezodpovedá za objektívne správne zistenie skutočného stavu, ale za také zistenie, ktoré je limitované práve vynaložením odbornej starostlivosti a dostupnosťou informácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 10 ods. 7 V ustanovení § 10 ods. 7 zákona navrhujeme za slová „do 15 dní“ vložiť slová „odkedy sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora“. Odôvodnenie: V ustanovení chýba časový moment, od ktorého sa počíta lehota pre konečného užívateľa výhod oznámiť partnerovi verejného sektora, že je jeho konečným užívateľom výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 9 ods. 1 V ustanovení § 9 ods. 1 zákona navrhujeme nahradiť slovné spojenie „do 30 dní“ slovným spojením „do 15 dní“. Odôvodnenie: Lehotu na oznámenie zmien údajov zapísaných v registri registrujúcemu orgánu považujeme za neprimerane dlhú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §5 ods. 2 Navrhujeme vypustiť slovo „výlučne“ a doplniť možnosť podania inak ako elektronicky. Odôvodnenie: Návrh na zápis a aj komunikácia s registrom by nemala byť vedená výlučne elektronickými prostriedkami. Nie všetky oprávnené osoby sú povinné mať zriadenú elektronickú schránku, napr. advokát vykonávajúci advokáciu samostatne ako fyzická osoba. Ustanovenie tak vylučuje mnohé oprávnené osoby, ktoré by mali záujem konať vo veciach zákona o registri PVS; zákon je potrebné doplniť aj o možnosť konať inak ako elektronicky. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §5 ods. 2 Navrhujeme doplniť druhú vetu nasledovne: „Návrh musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby alebo partnera verejného sektora, inak sa naň neprihliada. Odôvodnenie: Nepovažujeme za nevyhnutné, aby návrh do registra podávala výlučne oprávnená osoba. Oprávnením podávať návrh do registra by mal disponovať aj partner verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) čl. I § 2 písm. e) Navrhujeme pojem „konečný užívateľ výhod” definovať priamo v návrhu zákona a nie odkazom na osobitný predpis. Pokiaľ ide o definíciu, navrhujeme znenie „konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť spôsobom podľa osobitného predpisu” s odkazom na § 6a ods. 1 písm. a) až c), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Keďže register partnerov verejného sektora má slúžiť v prvom rade na informovanie verejnosti o konečných užívateľoch výhod z činnosti partnera verejného sektora a v zmysle § 4 sa údaje zapisujú vo vzťahu k partnerovi verejného sektora vo všeobecnosti a nie ku konkrétnemu právnemu vzťahu, do ktorého s „verejným sektorom” vstupuje, považujeme za nevyhnutné neodkazovať na definíciu konečného užívateľa výhod v plnom rozsahu, ale len na tú jej časť, ktorá sa týka ovládania, kontroly a prospechu z činnosti ako takej a nie z konkrétneho obchodu. Ak by totiž zostalo zachované znenie § 2 písm. e), bolo by nevyhnutné upraviť aj zvyšné ustanovenia, najmä k obsahu registra a samotnej povinnosti zápisu tak, aby sa týkali každej jednej konkrétnej „operácie”, každého právneho vzťahu. Keďže z textu je zrejmé, že toto nebolo úmyslom predkladateľa, navrhujeme úpravu definície konečného užívateľa výhod spôsobom, ako je uvedená vyššie. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I § 5 ods. 1 Navrhujeme doplniť odsek 1 nasledovne: „Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba alebo partner verejného sektora. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona všetku potrebnú súčinnosť; je povinný poskytnúť oprávnenej osobe vždy pravdivé údaje, doložiť ich príslušnými dokumentmi a vyhlásiť, že údaje a obsah dokumentov poskytnutých oprávnenej osobe zodpovedajú skutočnému stavu. Oprávnená osoba môže odmietnuť podať návrh na zápis okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom aj vtedy, ak z dôvodov na strane partnera verejného sektora má pochybnosť o pravdivosti a správnosti údajov, na základe ktorých má identifikovať konečného užívateľa výhod alebo overiť jeho identifikáciu.” Pri osobitnom predpise navrhujeme demonštratívny odkaz aj na § 22 ods. 1 zákona o advokácii. Odôvodnenie: Vzhľadom na závažnosť následkov porušenia povinností podľa návrhu zákona pre oprávnenú osobu navrhujeme ustanovenie osobitného dôvodu, pre ktorý je možné odmietnuť poskytnutie „služieb návrhu na zápis” zo strany oprávnenej osoby. Zároveň nepovažujeme za nevyhnutné, aby návrh do registra podávala výlučne oprávnená osoba. Zmysel takéhoto ustanovenia je nepochybný v kontexte povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z., keďže tam sa ohlasuje neobvyklá obchodná operácia. V tomto prípade by však oprávnením podávať návrh do registra mal disponovať aj partner verejného sektora. Navrhujeme umožniť podávanie návrhov do registra aj pre partnera verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §2 ods. 2 Navrhujeme zmeniť výšku limitu finančných prostriedkov nasledovne: „Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. c) prvý a štvrtý bod nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 250 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 500 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) Čl. I §2 ods. 3 Navrhujeme zmeniť výšku limitu finančných prostriedkov zo „100 000 eur“ na „250 000 eur.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail