LP/2016/661 Akčný plán rozvoja okresu Trebišov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 09755/2016/D520-SRR/39526-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Akčný plán bol vypracovaný sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Trebišov, Rozvojovou radou okresu Trebišov, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi za podpory tímu expertov Splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a počas prípravy viackrát konzultovaný všetkými relevantnými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zároveň bol pripomienkovaný a schválený Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Trebišov, ktorá je odborným poradným orgánom ministra dopravy a ktorú tvoria zástupcovia ministerstva dopravy, financií, hospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, poľnohospodárstva, životného prostredia, školstva, vedy, výskumu a športu a mesta Trebišov, mesta Čierna nad Tisou a občianskych združení z okresu.
Posledná zmena: 18.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/661
Dátum začiatku MPK: 28.06.2016
Dátum konca MPK: 04.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia: 27.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.07.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)