LP/2016/659 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Z dôvodu technických problémov editora právnych predpisov predkladáme vlastný materiál a dôvodovú správu v prílohe.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k celému materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Z predloženého návrhu zákona vyplýva výrazný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nebol súčasťou Programu stability slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 schváleného vládou SR v apríli tohto roka. Zároveň v súčasnosti nie sú ukončené rokovania o Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, ktorého konečná podoba má byť na rokovanie Národnej rady SR predložená do 15. októbra 2016. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné zo strany Ministerstva financií SR v súčasnosti súhlasiť s takto predloženou novelou zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Na základe prepočtov Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia odporúčame v časti 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu v riadku „vplyv na MOSR“ a v stĺpci 2017 nahradiť sumu „509 590“ sumou „572 810“, v stĺpci 2018 sumu „1 020 830“ sumou „1 159 420“ a v stĺpci 2019 sumu „1 020 830“ sumou „1 192 610“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I K čl. I K navrhovanému § 293 dr Vzhľadom nato, že navrhované ustanovenie § 293dr upravuje len minimálnu hranicu (najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky), úpravou by však bolo možné zvýšiť dôchodkovú dávku aj o viac ako 2%. Ak by tento výklad nebol zámerom predkladateľa, navrhujeme § 293dr upraviť tak, aby sa v prípade valorizačného percenta nižšieho ako 2% určila exaktne miera rastu 2%. Navrhujeme takúto úpravu § 293dr: „§ 293dr Prechodné ustanovenie účinné od 30. októbra 2016 (1) Ak percento zvýšenia dôchodkovej dávky, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácanej k 1. januáru 2017 a dôchodkovej dávky, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznanej od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 podľa § 82 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. e), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e), ods. 9 a 10, dosiahne menej ako 2%, tak dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru 2017 a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 až 7 bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku. (2) Ak percento zvýšenia úrazovej renty vyplácanej k 1. januáru 2017 a úrazovej renty priznanej od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 podľa § 89 ods. 9 písm. a) piateho bodu dosiahne menej ako 2%, tak úrazová renta vyplácaná k 1. januáru 2017 a úrazová renta priznaná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa zvyšujú o 2 %.”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doplňujúci návrh 1. Prijatý mechanizmus valorizácie dôchodkov má za následok, že starobné dôchodky sa valorizujú vyššou sumou oproti invalidným dôchodkom dôchodcov s mierou poklesu o viac ako 70 %. Týka sa to i tých invalidných dôchodcov, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, ale vypláca sa im naďalej invalidný dôchodok, pretože buď im nevznikol nárok na starobný dôchodok alebo vypočítaný starobný dôchodok bol nižší ako aktuálne poberaný invalidný dôchodok. Táto skupina Vníma ako krivdu, že ich dôchodok je valorizovaný nižšou sumou ako starobný dôchodok napriek tomu, že sa tiež považujú za starobných dôchodcov. Navrhujeme aspoň v roku 2017 túto disproporciu odstrániť a invalidné dôchodky priznané z dôvodu miery poklesu o viac ako 70 %poberateľov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, valorizovať rovnakou sumou ako starobné dôchodky. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doplňujúci návrh 2. V záujme stabilizácie systému dôchodkového poistenia navrhujeme do novely zákona doplniť ustanovenie, ktorým sa zabezpečí počnúc rokom 2018 každoročné zvýšenie dôchodkových dávok najmenej o 2 %. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doplňujúci návrh 3. Do novely zákona žiadame doplniť možnosť platenia si dobrovoľného poistného osobitne na nemocenské poistenie a osobitne poistného na poistenie v nezamestnanosti pre vykonávateľov osobnej asistencie (osobných asistentov), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ŤZP podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v prípade, že príjem osobných asistentov z osobnej asistencie je ich jediný zdroj príjmu a osobnú asistenciu vykonávajú minimálne v rozsahu 140 hodín mesačne. Táto skupina osobných asistentov je na dôchodkovom poistení zúčastnená zo zákona ako poistenec štátu a pokiaľ by chcela byť zúčastnená na nemocenskom poistení alebo na poistení v nezamestnanosti, musela by si okrem týchto poistení uhrádzať i poistné na dôchodkové poistenie, čím by podstatnú časť svojho príjmu z osobnej asistencie vynaložila na poistné a vykonávanie osobnej asistencie by pre nich stratilo význam. Predkladá NROZP, ide o pripomienku zásadnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON , ktorým sa dopĺňa zákon č. 461.2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Konfederácia odborových zväzov SR hodnotí pozitívne predložený Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje minimálna úroveň zvyšovania všetkých dôchodkových dávok a úrazovej renty. Keďže, podľa predloženého návrhu zákona, by sa mali všetky dôchodkové dávky zvýšiť najmenej o 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, KOZ SR považuje tento návrh za významný prínos k zvyšovaniu úrovne dôchodkov na Slovensku, zodpovedajúci ekonomickému rastu Slovenska. Za negatívne v predloženom Návrhu zákona považuje KOZ SR obmedzenie platnosti navrhnutého mechanizmu valorizácie iba na rok 2017. Podľa názoru KOZ SR, by aj v budúcnosti mali byť stanovené minimálne hranice pre zvyšovanie dôchodkov a tieto by mali viac odrážať vývoj ekonomických ukazovateľov hospodárstva SR, nielen rast cien. KOZ SR preto navrhuje, aby sa predĺžila platnosť navrhnutého valorizačného minima na dlhšie časové obdobie alebo by malo platiť bez časového obmedzenia. Súčasne by mal predložený Návrh zákona obsahovať mechanizmus, ktorým by sa, za priaznivej ekonomickej situácie, zvyšovala aj hranica minimálnej valorizácie dôchodkov. Tento návrh KOZ SR vyplýva zo snahy iniciovať procesy zvyšovania všetkých dôchodkových dávok, ktoré sú na Slovensku skutočne veľmi nízke. KOZ SR považuje túto pripomienku za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) K Čl. I V § 293dr ods. 1 odporúčame za slová ,,najmenej o pevnú sumu určenú“ doplniť slovo ,,ako“ z dôvodu jednoznačnosti textu a súladu s Dôvodovou správou, B. Osobitná časť, K Čl. I. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) K Doložke zlučiteľnosti V Doložke zlučiteľnosti odporúčame doplniť bod 1. a 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (príloha č. 2) Vzhľadom na to, že v súčasnosti sú už k dispozícii nielen odhady priemerných súm jednotlivých druhov dôchodkov vstupujúcich do výpočtu pevných súm valorizácie na rok 2017 (priemerné sumy predmetných dôchodkových dávok k 30.06.2016), ako aj na ďalšie skutočnosti, ktoré viedli k spresneniu odhadu počtu vyplácaných dôchodkových dávok v roku 2017 odporúčame upraviť dopady na výdavky Sociálnej poisťovne nasledovne: • výdavky v roku 2017: 111 577 tis. eur • výdavky v roku 2018: 112 693 tis. eur • výdavky v roku 2019: 114 496 tis. Eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
Dôchodok SkCz (OZ Dôchodok SkCz, o.z.) zakon 461.2003 OZ navrhuje pri prilezitosti otvorenia zakona 461/2003: 1) odstranit podmienku 25 rokov socialneho poistenia ziskaneho pred rozdelenim CSFR pre vznik naroku na vyrovnavaci priplatok a takto odstranit ujmu, ktora vznika tzv. federalnym dochodcom. Odstranenim tejto podmienky nenastane jednostranne prevziatie dochodkovych zavazkov CSFR, kedze nadalej zostava dalsia podmienka ( najmenej 1 rok poistenia v SR od 1.1.1993 do 31.12. 2003 ) v platnosti, ktoru nesplnaju obcania CR. Dokazom toho je, ze aj CR prijala jednostranne vyrovnavaci priplatok 3 roky pred SR a podobnou podmienkou neprevzala dochodkove zavazky CSFR. Rovnako aj financny dopad (voci planovanym vydavkom pri zavedeni vyrovnavacieho priplatku) nebude ziadny, pretoze prirodzene, jedni dochodcovia prestavaju poberat vyrovnavaci priplatok, ale dalsi zase zacinaju mat narok. 2) priznavat vyrovnavaci priplatok aj k predcasnemu dochodku, kedze jeho ucel je rovnaky, ako starobneho dochodku ( nahrada prijmu v starobe). Rovnako aj vyrovnavaci priplatok v CR je narokovatelny aj pre predcasnych dochodcov. V sucasnosti je podanych desiatky sudnych podnetov prave z uvedenho dovodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 293dr Prechodné ustanovenie účinné od 30.októbra 2016 V § 293dr upozorňujeme, že navrhované prechodné ustanovenie nie je v súlade s ustanoveným obsahom prechodných ustanovení podľa § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I, § 293dr ods. 2 K čl. I, § 293dr ods. 2: odporúčame pre spresnenie za slová "o 2 %" doplniť slová vyjadrujúce, o 2 % z čoho má ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I, § 293dr ods. 1 K Čl. I, § 293dr ods. 1: upozorňujeme, že nie je súlad medzi paragrafovým znením a dôvodovou správou, nakoľko podľa paragrafového znenia má ísť "najmenej o pevnú sumu určenú 2 % ...", zatiaľ čo podľa dôvodovej správy "... sa pevná suma ... určí najmenej ako 2 % z ...". Pre prípad, že zvýšenie má byť realizované pevnou sumou, ktorou budú najmenej 2 %, odporúčame slová "najmenej o pevnú sumu určenú" nahradiť slovami "o pevnú sumu, ktorú ministerstvo ustanoví podľa § 82 ods. 12 najmenej vo výške". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.7.2016 Detail