LP/2016/659 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Z dôvodu technických problémov editora právnych predpisov predkladáme vlastný materiál a dôvodovú správu v prílohe.