LP/2016/657 Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6378-20780/2016/OCKÚ OLAF
Podnet: Na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR a zmysle úlohy č. 2.5 v časti Odhaľovanie v rámci Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/657

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)