LP/2016/646 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. VI bodu 2 Zásadne žiadam v čl. VI bode 2 v navrhovanom ustanovení § 38d ods. 3 slová „v súčinnosti s inšpektorátom práce zabezpečia“ nahradiť slovom „zabezpečí“. Odôvodnenie: Kompetencie podľa navrhovaného ustanovenia § 38d ods. 3 presahujú rámec kompetencie orgánov inšpekcie práce podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to poskytovanie bezplatného poradenstva v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako dodržiavať predpisy podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce. Ide o pracovnoprávne predpisy, právne predpisy upravujúce štátnozamestnanecké vzťahy, právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, právne predpisy upravujúce zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vybrané ustanovenia právnej úpravy doplnkového dôchodkového sporenia, vybrané ustanovenia právnej úpravy niektorých opatrení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a právnej úpravy cezhraničnej spolupráce pri vysielaní zamestnancov na výkon práce pri poskytovaní služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bodu 2 Odporúčam v čl. IV bode 2 v navrhovanom ustanovení § 117 ods. 2 nad slová „k rozhodujúcemu dňu“ umiestniť odkaz „X)“. Poznámka pod čiarou k odkazu X znie: „X) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“. Odporúčam za slová „k rozhodujúcemu dňu“ vložiť slová „na uplatnenie práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti“. Odôvodnenie: Bez konkretizácie toho, čo má dôchodková správcovská spoločnosť považovať za rozhodujúci deň je ustanovenie nevykonateľné, preto odporúčam doplniť odkaz na Obchodný zákonník, resp. na jeho konkrétne ustanovenie, ktoré o ňom pojednáva. Zároveň odporúčam rozhodujúci deň precizovať tak, aby sa vzťahoval na konkrétne právo, teda právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení a právo požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a aby tak bolo jednoznačne určené, o ktorý rozhodujúci deň ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV Odporúčam v čl. IV návrhu zákona doplniť novelizačné body 3 až 5, ktoré znejú: „3. V § 117 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“. 4. V § 117 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“. 5. V § 117 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. V bodu 2 Odporúčam v čl. V bode 2 v navrhovanom ustanovení § 73 ods. 2 nad slová „k rozhodujúcemu dňu“ umiestniť odkaz „X)“. Poznámka pod čiarou k odkazu X znie: „X) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“. Odporúčam za slová „k rozhodujúcemu dňu“ vložiť slová „na uplatnenie práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“. Odôvodnenie: Bez konkretizácie toho, čo má doplnková dôchodková spoločnosť považovať za rozhodujúci deň je ustanovenie nevykonateľné, preto odporúčam doplniť odkaz na Obchodný zákonník, resp. na jeho konkrétne ustanovenie, ktoré o ňom pojednáva. Zároveň odporúčam rozhodujúci deň precizovať tak, aby sa vzťahoval na konkrétne právo, teda právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení a právo požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a aby tak bolo jednoznačne určené, o ktorý rozhodujúci deň ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K osobitnej časti dôvodovej správy k čl. IV a čl. V Odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. IV doplniť jednoznačné odôvodnenie navrhovaných zmien v zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z odôvodnenia nie je zrejmé prečo dochádza k vypusteniu povinnosti zadania príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať so zaknihovanými akciami. Odporúčam v osobitnej časti dôvodovej správy k čl. V doplniť jednoznačné odôvodnenie navrhovaných zmien v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z odôvodnenia nie je zrejmé prečo dochádza k vypusteniu povinnosti zadania príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať so zaknihovanými akciami. Odôvodnenie: V čl. I bode 10 síce predkladateľ navrhuje v § 28 ods. 3 vypustiť písmeno f), ktoré upravuje právo emitenta registrovať pozastavenie práva nakladať v období konania valného zhromaždenia, ale odôvodnenie, tak v čl. I, ako aj v čl. IV a v čl. V (všeobecne z dôvodu prípravy projektu T2S) k problematike vypustenia práva/povinnosti registrovať pozastavenie práva nakladať je nezrozumiteľné a nedostatočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. V Odporúčam v čl. V návrhu zákona doplniť novelizačné body 3 až 5, ktoré znejú: „3. V § 73 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“. 4. V § 73 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“. 5. V § 73 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I piatom bode § 10 ods. 4 písm. b) slovo „103“ nahradiť slovami „§ 103“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl . I bod 45 V čl. I bode 45 slovo „32“ nahradiť slovom „31“ pretože platné znenie § 144 končí ods. 30. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. IX V čl. IX upraviť termín nadobudnutia účinnosti zákona, vzhľadom na legislatívny proces, zároveň slová „I, II až V“ nahradiť slovami „I až V“ a v tejto súvislosti odporúčame upraviť aj text predkladacej správy a odôvodnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 22 V čl. I bode 22 § 99 ods. 8 odporúčame vhodnejšie preformulovať z dôvodu jasnejšieho pochopenia pre aplikačnú prax. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I body 15 a 16 V čl. I bodoch 15 a 16 slová „k obchodovaniu“ nahradiť slovami „na obchodovanie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 53 V čl. I. bode 53 slová „§ 175b“ nahradiť slovami „§ 175“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Čl. I V článku I odporúčame vypustiť novelizačný bod č. 8. Odôvodnenie: Legislatívna skratka, ktorá sa ním zavádza v 17 ods. 1 je zavedená v § 14 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Čl. I V článku I bode 22 odporúčame v druhom odseku slová "právnická osoba" nahradiť slovami "právnickou osobou". Odôvodnenie: Štylistická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) vseobecna pripomienka 1. K pozastaveniu práva nakladať s akciami regulovaných subjektov Nesúhlasíme s navrhovaným znením sektorových ustanovení týkajúcich sa zrušenia pozastavenia práva nakladať s akciami regulovaných subjektov (čl. I bod 10 a 49, čl. II bod 2, čl. III bod 2, čl. IV bod 2, čl. V bod 2, čl. VII bod 6, čl. VIII bod 2) z dôvodu, že Národná banka Slovenska potrebuje z procesného hľadiska dostatočný časový priestor na posúdenie konkrétneho prípadu a s tým súvisiacu možnosť vydať vo veci predbežné opatrenie. V prípade, že táto pripomienka predkladateľom nebude akceptovaná navrhujeme osobitnú úpravu uvedenú v pripomienkach k jednotlivým článkom. Zároveň navrhujeme doplniť v navrhovaných ustanoveniach všetkých dotknutých osobitných predpisov doplniť k pojmu „rozhodujúci deň“ odkaz na § 156a Obchodného zákonníka. V tejto súvislosti s vyššie uvedenými hmotnoprávnymi zmenami navrhujeme aj riešiť nesúlad určenia začatia konania medzi všeobecnou úpravou v § 25 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov a špecifickými ustanoveniami dotknutých osobitných predpisov. Tento nesúlad navrhujeme riešiť buď zmenou znenia procesného ustanovenia § 25 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov tak, aby konanie začalo už vydaním predbežného opatrenia, nie až jeho doručením alebo doplnením výnimky do tohto ustanovenia, tak ako navrhujeme vo všeobecnej pripomienke k čl. VI. Odôvodnenie Jednou z hlavných úloh Národnej banky Slovenska v oblasti finančného trhu je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov vykonávanie dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Cieľom dohľadu nad finančným trhom v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 a 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade na d finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom identifikuje, sleduje a posudzuje riziká, ktoré hrozia finančnej stabilite, a prostredníctvom predchádzania týmto rizikám a ich zmierňovania prispieva k posilňovaniu odolnosti finančného systému a obmedzovaniu nárastu systémových rizík v záujme ochrany stability finančného systému ako celku. Národná banka Slovenska v rámci regulácie a výkonu dohľadu posudzuje pri udeľovaní povolenia regulovaným subjektom, ako aj v priebehu ich výkonu činnosti, vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní a na hlasovacích právach. V priebehu výkonu činnosti regulovaných subjektov je táto úloha zabezpečovaná prostredníctvom predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v regulovanom subjekte. Je však potrebné, aby v prípade, že príslušná osoba si nesplní svoju povinnosť, účinne zabrániť, aby takáto osoba bez predchádzajúceho súhlasu ovplyvňovala rozhodovanie pri výkone činnosti regulovaného subjektu. Za týmto účelom sú v osobitných zákonoch ustanovenia o pozastavovaní práva nakladať s cennými papiermi a možnosť vydať predbežné opatrenie Národnej banky Slovenska o pozastavení práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení. Uvedené ustanovenia nie sú v žiadnom prípade v rozpore s trhovými štandardami uvedenými v legislatíve Európskej únie. Ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú.v. EÚ L 184/17, 14.7.2007) sa vzťahujú iba na emitentov, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Taktiež môžeme konštatovať, že v prípade regulovaných subjektov, ktorých cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu je ich akcionárska štruktúra stabilná a iba v zriedkavých prípadoch dochádza k prevodom na základnom imaní spoločnosti a nie je predpoklad, že by sa tak malo udiať zopár dní pred konaním valného zhromaždenia. Z uvedeného dôvodu pozastavenie práva nakladať na obdobie 5 dní v zmysle ustanovenia § 28 zákona a osobitných zákonov nepokladáme za neprimerane obmedzujúce a za neprimeraný zásah do vlastníckych práv akcionárov. Národná banka Slovenska preto za účelom plnenia si úloh pri výkone dohľadu potrebuje z procesného hľadiska dostatočný časový priestor na posúdenie konkrétneho prípadu a s tým súvisiacu možnosť vydať vo veci predbežné opatrenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. 1 I. K čl. I Všeobecné pripomienky V súvislosti s čl. I návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon o cenných papieroch") dávame do pozornosti, že nadobudnutím účinnosti predmetnej novely zákona o cenných papieroch budú vypustené ustanovenia upravujúce predchádzajúce súhlasy (§ 102), ako aj náležitosti prevádzkového poriadku (§ 103). Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2017 budú môcť existujúce centrálne depozitáre s povolením podľa § 100 zákona o cenných papieroch až do účinnosti nového povolenia udeleného podľa Nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (CSDR) v procese „prelicencovania“ vykonávať svoju činnosť, ale nebudú už musieť žiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu na úkony uvedené v súčasne platnom a účinnom znení § 102 ods. 1 písm. a) až f) zákona o cenných papieroch. Zároveň centrálnym depozitárom zanikne na základe zrušenia ustanovení § 103 ods. 2 až 4 zákona o cenných papieroch povinnosť postupovať podľa § 103 ods. 3 zákona o cenných papieroch v súčasne platnom znení. Centrálne depozitáre s platným povolením až do účinnosti nového povolenia udeleného podľa nariadenia (EU) 909/2014 v procese „prelicencovania“ nebudú musieť akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku prerokovať s členmi vo výbore pre služby a nebudú musieť byť schválené Národnou bankou Slovenska, pričom budú oprávnené svoju činnosť vykonávať naďalej. Dovoľujeme si taktiež upozorniť, že zrušením ustanovenia § 100 zákona o cenných papieroch v súčasne platnom znení v prípade uplatnenia novej žiadosti o povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára Národná banka Slovenska postupuje podľa Nariadenia (EÚ) č. 909/2014, pričom nie sú účinné RTS k nariadeniu so špecifikáciou požiadaviek pre udelenie povolenia. Dávame preto na zváženie doplnenie ustanovení, ktorými sa upraví prechodné obdobie medzi zrušením súčasnej právnej úpravy a prelicencovaním centrálnych depozitárov podľa nariadenia CSDR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) všeobecná pripomienka 2. K implementácii smernice 2015/2392 a nariadenia 596/2014 (MAR) – V súvislosti s implementáciou Vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom navrhujeme zvážiť implementáciu článku 32 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov nie je v návrhu určený príslušný orgán, a preto navrhujeme ustanoviť Národnú banku Slovenska ako príslušný orgán vo vzťahu k pravidlám a požiadavkám daných nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES. V tejto súvislosti navrhujeme doplniť odkaz číslo 1 a poznámku pod čiarou k príslušnému odkazu v § 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odkaz na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES. V súvislosti s transpozíciou čl. 8 Vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 prostredníctvom navrhovanej úpravy § 38d sa domnievame, že transpozícia si vyžaduje aj osobitnú úpravu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa rozšíri vecná pôsobnosť zákonov na transponované oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. 1 3. K bodu 4 (§ 10 ods. 4 písm. a)) V § 10 ods. 4 písm. a) navrhujeme za slovo „depozitára“ navrhovaného znenia doplniť slová „alebo evidencia vedená obchodníkom s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi“. Odôvodnenie Podľa § 7 ods. 9 je majiteľom cenného papiera osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 1. Ustanovenie § 10 ods. 1 v prípade zaknihovaného cenného papiera konštatuje, že sa jedná o evidenciu ustanovenej podľa tohto zákona. Podľa § 10 ods. 4 písm. a) navrhovaného znenia je takouto evidenciou iba evidencia vedená centrálnym depozitárom alebo zahraničným centrálnym depozitárom. Vzhľadom na skutočnosť, že v dnešnej dobe je značná časť evidencie zaknihovaných cenných papieroch vedená v evidencii obchodníkov s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2 a je predpoklad ďalšieho rozširovania tohto spôsobu evidencie, považujeme za potrebné pre právnu istotu vlastníctva jasne a zrozumiteľne zadefinovať, že aj takáto evidencia je zákonnou evidenciou. 4. K bodu 5 (§ 10 ods. 4 písm. b)) V citácii vypúšťaných slov z § 10 ods. 4 písm. b) je potrebné vložiť znak „§“ pred číslo paragrafu „103“. 5. K bodu 7 (§ 14 ods. 4) V § 14 ods. 4 navrhujeme za slovo „papierov“ vložiť slová „v prvotnej evidencii podľa prílohy osobitného predpisu 31a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie: „31a) Príloha oddiel A prvý bod nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“. Odôvodnenie Osobami, ktoré vedú evidenciu zaknihovaných cenných papierov podľa nariadenia CSDR a zákona sú centrálny depozitár, účastníci centrálneho depozitára a obchodníci s cennými papiermi, ktorý vedú evidenciu podľa § 71h ods. 2 nadväzujúcu na evidenciu centrálneho depozitára, resp. jeho účastníkov. Vzhľadom na hierarchiu vedenia evidencie je technicky potrebné najskôr cenné papiere zrušiť v registri emitenta a až následne na príslušných účtoch v nižšej hierarchii. Z uvedeného dôvodu zrušenie cenného papiera je potrebné vykonať na úrovni osôb, ktoré vedú prvotnú evidenciu. 6. K bodu 8 (§ 17 ods. 1) V § 17 ods. 1 navrhujeme a) alt. 1 vypustiť slová „členmi centrálneho depozitára“ a za slová „v súčinnosti s“ doplniť slová „účastníkmi systému vyrovnania, ktorý vedú evidenciu zaknihovaných cenných papierov“, v poslednej vete slovo „člen“ nahradiť slovami „účastník systému vyrovnania, ktorý vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov“, alebo b) alt. 2 za navrhovanú zátvorku vložiť slová „iným centrálnym depozitárom a obchodníkmi s cennými papiermi, ktorým bol zriadený účet podľa § 105a“, v poslednej vete za slovo „člen“ vložiť čiarku a slová „iný centrálny depozitár alebo obchodník s cennými papiermi, ktorému bol zriadený účet podľa §105a“. Odôvodnenie Účelom § 17 je odovzdanie zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov emitentovi, ktorý rozhodol o premene podoby cenného papiera zo zaknihovanej na listinnú. Uvedený zoznam je relevantný na posúdenie nároku osoby, ktorej má byť vydaný listinný cenný papier príslušného emitenta. Aby mohol plniť zoznam uvedený účel mal by obsahovať údaje o majiteľoch cenných papieroch aspoň na úrovni evidencie vedenej účastníkmi systému vyrovnania, resp. obchodníkmi s cennými papiermi. 7. K bodu 10 (§ 28 ods. 3) Ak bude akceptovaná pripomienka podľa bodu 1 všeobecných pripomienok navrhujeme v § 28 ods. 3 ponechať časť ustanovenia písmena e) v rozsahu „registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,“ a písmeno f). Ak nebude akceptovaná pripomienka podľa bodu 1 všeobecných pripomienok navrhujeme v § 28 ods. 3 ponechať časť ustanovenie písmena e) v rozsahu „registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,“. Odôvodnenie V kontexte s § 17 považujeme z dôvodu preukazovania nároku na vydanie cenného papiera oprávnenej osobe za účelné ponechať možnosť emitentovi zriadiť registráciu pozastavenie práva nakladať s celou emisiou cenných papierov. Zastávame názor, že pri zrušení možnosti zaregistrovať pozastavenie práva môže dochádzať k následným prevodom a možnosť zvýšenia rizika pre účastníkov trhu. 8. Doplnenie nového bodu 13 (k § 28 ods. 7) Do čl. I pripravovaného návrhu zákona je potrebné za pôvodný bod 12 doplniť (vložiť) nový bod 13 s takýmto znením: „13. V § 28 ods. 7 sa za slová „zmluvu o obstaraní jeho predaja,“ vkladajú slová „zmluvu o založení cenného papiera, zmluvu o zabezpečovacom prevode cenného papiera,“.“. Zároveň je v čl. I pripravovaného návrhu zákona potrebné prečíslovať pôvodný bod 13 na bod 14. Odôvodnenie Doplnenie navrhnutého nového bodu 13 do čl. I návrhu zákona, teda navrhnuté explicitné doplnenie § 28 ods. 7 zákona o cenných papieroch a investičných službách je nevyhnutné na to, aby pozastavenia výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom [pre ktoré je v § 17 ods. 4 zavedená legislatívna skratka „pozastavenie práva nakladať“] nebolo možné eliminovať či obchádzať ani uzatvorením zmluvy o založení tohto cenného papiera a taktiež ani uzatvorením zmluvy o zabezpečovacom prevode tohto cenného papiera, pričom okrem iného by to nebolo kompatibilné ani s pravidlami Eurosystému pre zábezpeky, ktoré sa musia uplatňovať aj na zaknihované cenné v prípade ich využívania na zábezpeky poskytované na zabezpečovanie obchodov s Národnou bankou Slovenska ako súčasťou Eurosystému. 9. Doplnenie nového bodu 15 (k § 43 ods. 3) Do čl. I pripravovaného návrhu zákona je potrebné za pôvodný bod 13 (po prečíslovaní bod 14) doplniť (vložiť) nový bod 15 s takýmto znením: „15. V § 43 ods. 3 sa vypúšťajú slová „aj bez pokynov klientov“.“. Zároveň je potrebné čl. I pripravovaného návrhu zákona prečíslovať nasledujúce body počnúc pôvodným bodom 15, ktorý treba prečíslovať na bod 16. Odôvodnenie Doplnenie navrhnutého nového bodu 15 do čl. I návrhu zákona, teda navrhnutá úprava § 43 ods. 3 zákona o cenných papieroch a investičných službách sa navrhuje v záujme jeho harmonizácie s ustanovením § 6 ods. 5, podľa ktorého sa riadením portfólia rozumie obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa. Z uvedeného teda vyplýva, že riadenie portfólia sa vykonáva bez pokynov klienta výlučne na základe rozhodnutí obhospodarovateľa. Preto slová „aj bez pokynov klienta“ uvedené v časti o riadení portfólia v ustanovení § 43 ods. 3, v zmysle ktorého „obhospodarovateľ je povinný aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj,...“ pôsobia mätúco a evokujú dojem, ako keby pri riadení portfólia mohli klienti zadávať pokyny. Na odstránenie uvedenej disproporcie navrhujeme tieto slová z § 43 ods. 3 vypustiť. 10. K bodu 16 (§ 44 odsek 4) V § 44 ods. 4 navrhujeme vypustiť za slovom „Emitent“ čiarku a slová „ktorého cenné papiere sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu alebo na inom obchodnom mieste“. Odôvodnenie Uvedený návrh by sa nemal týkať iba takých cenných papierov, ktoré boli prijaté na regulovaný trh alebo iné obchodné miesto, ale by sa mal vzťahovať na listinné cenné papiere emitenta všeobecne. 11. K bodu 22 (§ 99 odseky 1 až 8) 11a. V § 99 ods. 5 je potrebné pri slovách „osobitného zákona“ uviesť odkaz na osobitný zákon. Odôvodnenie Legislatívno-technická úprava. 11b. V § 99 ods. 6 navrhujeme vypustiť druhú a tretiu vetu. Odôvodnenie: Za služby centrálneho vedenia účtov podľa nariadenia CSDR je považované poskytovanie vedenia účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie. Služby člena spočívajúce v evidencii cenných papierov na účtoch majiteľov cenných papierov nie je možné vecne považovať za vedenie účtov na najvyššej úrovni ich hierarchie. Zastávame názor, že charakteristika a obsah služieb vo vzťahu k členom je v rozpore s charakteristikou a obsahom služieb definovaných v oddiele A prílohy nariadenia CSDR. Naviac vzniká povinnosť oznamovať tieto osoby orgánu ESMA (viď čl. 31 ods. 3 nariadenia CSDR) 12. K bodu 29 (§ 103 odsek 1) V § 103 odsek 1 navrhujeme za slovo „upravuje“ vložiť slová „pravidlá a“. Odôvodnenie Legislatívno-technická úprava (pozri napr. čl.36, čl.43 nariadenia CSDR). 13. K bodu 31 (§ 104 odsek 1) V § 104 odsek 1 navrhujeme za slovo „depozitárom“ doplniť slová „uvedený v § 99 odsek 13 písm. a) a b), ktorý je oprávnený poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) a pri ich poskytovaní je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo finančnými nástrojmi klienta a iný centrálny depozitár.“. Odôvodnenie Vzhľadom na definíciu účastníka v čl. 2 bod 19 nariadenia CSDR, ktorá zahŕňa okrem inštitúcie aj zúčtovacieho agenta, zúčtovací ústav a centrálnu protistranu, je potrebné bližšie zadefinovať rozsah oprávnení člena. V tomto kontexte je potrebné vypustiť ustanovenie § 70 ods. 1 písm. g) o predchádzajúcom súhlase NBS na vykonávanie činnosti člena centrálneho depozitára. Člen je typom účastníka, pre ktorého centrálny depozitár vedie účet podľa § 106, ktorý je zároveň účtom podľa čl. 38 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Podľa čl. 33 ods. 3 nariadenia CSDR centrálny depozitár môže odoprieť účastníka iba ak toto odopretie zdôvodní a na základe posúdenia rizík. Žiadajúci účastník má právo v prípade odmietnutia podať sťažnosť príslušnému orgánu centrálneho depozitára, ktorý odmietol prístup poskytnúť. Sme názoru, že povolenie prístupu účastníka je v zmysle nariadenia CSDR plne na zodpovednosti centrálneho depozitára. Z uvedeného udeľovanie predchádzajúceho súhlasu NBS považujeme za neprimerané a v rozpore s obsahovým znením nariadenia CSDR. 14. K bodu 35 (§ 105a ods. 2 písm. c) treťom bode a § 105b ods. 2 písm. c) treťom bode) V § 105a ods. 2 písm. c) treťom bode a § 105b ods. 2 písm. c) treťom bode navrhujeme v kontexte s pripomienkou k bodu 10 vypustiť iba písmeno f). Odôvodnenie Legislatívno-technická úprava súvisiaca s pripomienkou k bodu 10. 15. K bodu 44 (§ 144 ods. 27) Podľa čl. 7 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 sa pri zverejnení pozastavenia činnosti neuvádzajú osobné údaje v zmysle čl. 2 písm. a) smernice 95/46/ES v platnom znení (smernica o ochrane osobných údajov). Keďže druhá veta § 144 ods. 27 už obsahuje požiadavku na súlad zverejňovania rozhodnutí s osobitnými predpismi uvedenými v poznámke pod čiarou k odkazu 114f, v texte poznámky pod čiarou k tomuto odkazu odporúčame uviesť aj predmetné ustanovenie čl. 7 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. 16. K bodu 45 (§ 144 ods. 32) Doterajšie znenie ustanovenia má 30 odsekov, preto je potrebné slová „odsekom 32“ nahradiť slovami „odsekom 31“ a v uvedenom ustanovení navrhujeme odkaz na poznámku pod čiarou 89, kde je uvedený čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 nahradiť novým odkazom na čl. 62 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 sa totiž týka povoľovania a vzhľadom na to, že navrhovaný § 144 ods. 32 sa týka zverejňovania rozhodnutí, obsahovo je vhodné odkázať na čl. 62 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ktorý sa tiež týka zverejňovania rozhodnutí. 17. K bodu 49 (§ 146 ods. 2) Ak nebude akceptovaná pripomienka podľa bodu 1 všeobecných pripomienok navrhujeme v § 146 ods. 2 za slovo „dňu“ doplniť slová „ktorý je určený najmenej ako päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia“. V novooznačenom odseku 5 je potrebné slová „podľa odseku 3“ nahradiť slovami „podľa odseku 2“. Odôvodnenie Národná banka Slovenska potrebuje z procesného hľadiska dostatočný časový priestor na posúdenie konkrétneho prípadu a s tým súvisiacu možnosť vydať vo veci predbežné opatrenie. 18. K bodu 50 (§ 146 ods. 6) V § 146 ods. 6 je potrebné vypustiť slová „alebo centrálnym depozitárom“. Odôvodnenie Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou uvedenou v bode 28 návrhu zákona. 19. K bodom 51 a 52 Obsah uvedených bodov nekorešponduje s obsahom bodov uvedených v odôvodnení. 20. K bodu 53 (§ 175) V nadpise je potrebné slová „§ 175b“ nahradiť slovami „§ 175“. Odôvodnenie Legislatívno-technická úprava. 21. Navrhujeme do čl. I doplniť nasledujúce nové ustanovenia 21.a. V ustanovení § 105a ods. 1 navrhujeme za slová „odseku 3“ vložiť slová „zriadený v súlade s ochranou cenných papierov účastníkov a ich klientov podľa osobitného predpisuxx“. Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) Čl. 38 bod 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“. Odôvodnenie Vzhľadom na skutočnosť, že pojem „držiteľský účet“ nie je pojmom prevzatým z nariadenia CSDR a zároveň nariadenie CSDR v článku 38 bod 3. určuje povinnosť centrálnemu depozitárovi pre účastníka zriadiť príslušný typ účtu je potrebné zosúladiť ustanovenie zákona s príslušným článkom nariadenia CSDR. 21.b. V ustanovení § 106 ods. 1 navrhujeme za slová „je účet člena“ vložiť slová „zriadený v súlade s ochranou cenných papierov účastníkov a ich klientov podľa osobitného predpisuxx“. Poznámka pod čiarou k odkazu „xx“ znie: „xx) Čl. 38 bod 4 nariadenia (EÚ) 909/2014.“. Odôvodnenie Vzhľadom na skutočnosť, že pojem „klientsky účet“ nie je pojmom prevzatým z nariadenia CSDR a zároveň nariadenie CSDR v článku 38 bod 4 určuje povinnosť centrálnemu depozitárovi zriadiť pre účastníka príslušný typ účtu je potrebné zosúladiť ustanovenie zákona s príslušným článkom nariadenia CSDR. 21.c. V celom zákone o cenných papieroch je potrebné sumy v Sk nahradiť sumami v eurách, a to konkrétne v ustanoveniach § 84 ods. 5, § 99 ods. 2, § 100 ods. 2 písm. a), § 145 ods. 1, a § 145a ods. 1 zákona o cenných papieroch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. III III. K čl. III K bodu 2 (§ 62 ods. 2) Ak nebude akceptovaná pripomienka podľa bodu 1 všeobecných pripomienok v § 62 ods. 2 navrhujeme za slovo „dňu“ doplniť čiarku a slová „ktorý je určený najmenej ako päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia.“ V novooznačených odsekoch 3, 5 a 6 je potrebné slová „podľa odseku 3“ nahradiť slovami „podľa odseku 2“. Odôvodnenie: Národná banka Slovenska potrebuje z procesného hľadiska dostatočný časový priestor na posúdenie konkrétneho prípadu a s tým súvisiacu možnosť vydať vo veci predbežné opatrenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 2 (§ 4a ods. 19) 2. K bodu 2 (§ 4a ods. 19) V § 4a ods. 19 navrhujeme vypustiť navrhované znenie a zároveň pre účely využitia investičného certifikátu ako nástroja dodatočného kapitálu Tier 1 navrhujeme nové znenia: a) v § 4a ods. 3 písm. g) navrhujeme za slovo „vyrovnania“ doplniť čiarku a slová „ak v emisných podmienkach nie je uvedené, že sa jedná o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania.“, b) § 4a navrhujeme doplniť odsekom 19, ktorý znie: „(19) Ak v emisných podmienkach emitent uviedol, že sa jedná o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená spúšťacia udalosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a možnosť jeho konverzie na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,16ae) tak tieto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky iba pre profesionálnych investorov podľa § 8a ods. 2 zákona.“. Poznámku pod čiarou k odkazu 16ae navrhujeme ponechať v pôvodnom navrhovanom znení. Odôvodnenie Vzhľadom na proces určenia, či finančný nástroj spĺňa kritéria nástroja dodatočného kapitálu Tier 1 pôvodný návrh nerieši situáciu, ak už vydané investičné certifikáty nebudú ECB akceptované ako nástroj dodatočného kapitálu Tier 1. Zároveň, vzhľadom na možné riziká spojené s takýmto investičným certifikátom, považujeme žiaduce, aby takýto druh rizikového finančného nástroja nebol predmetom ponuky pre retailového investora. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.7.2016 Detail