LP/2016/641 Správa o činnosti a Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: UDVA-0843/2016
Podnet: § 48 ods. 1 a § 50 ods. 2 písm. j) zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch
audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: UDVA (Úrad pre dohľad nad výkonom auditu)
Zodpovedný predkladateľ: Mészárosová, Marta
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/641

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 21.06.2016
Vlastník aktivity: UDVA (Úrad pre dohľad nad výkonom auditu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UDVA (Úrad pre dohľad nad výkonom auditu)