LP/2016/639 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: ORE-6778/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK sa navrhuje z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý vyžaduje okrem dodržania zákonnej lehoty na predkladanie aj lehotu na prispôsobenie výkazov funkčnej špecifikácii a technickému riešeniu informačného systému Národnej banky Slovenska - Štatistický zberový portál na strane vykazujúcich subjektov.
Posledná zmena: 28.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/639
Dátum začiatku MPK: 20.06.2016
Dátum konca MPK: 28.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016