LP/2016/638 Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2015 do 31.05.2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 003/2016/OMH
Podnet: uznesenie vlády SR č. 573 úloha B.1. z 27. augusta 2008
v znení uznesenia vlády SR č. 674 z 19. októbra 2011 a uznesenia vlády SR č. 541 z 10. októbra 2012
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Minarových, Pavol, Mgr.
Ďalší predkladatelia: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: článok 10 - Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 27.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/638
Dátum začiatku MPK: 20.06.2016
Dátum konca MPK: 24.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)