LP/2016/630 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 6 ods. 3 písm. i) sa za slová „alternatívne riešenie sporov“ vkladajú slová „a mimosúdne riešenie sporov“.
Pridať
2.
V § 24 ods. 1 sa nad slovami „ovládanej osoby“ odkaz „21)“ nahrádza odkazom „22)“.
Pridať
3.
V § 32 odsek 13 znie:

„(13) Zámer uskutočniť prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ individuálneho povolenia povinný oznámiť úradu najneskôr štyri týždne pred jeho uskutočnením a uskutočnenie prevodu alebo prenájmu práv do piatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie o zámere obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, na ktorú sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť alebo ktorej sa majú prenajať, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prevod alebo prenájom týka a frekvencií, ktoré sa majú previesť alebo prenajať. Úrad tento zámer, ako aj uskutočnenie prevodu alebo prenájmu, zverejní na svojom webovom sídle.“.
Pridať
4.
V § 32 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Úrad na základe oznámenia o uskutočnení prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií podľa odseku 13 vykoná v individuálnom povolení zmenu držiteľa individuálneho povolenia.“.
Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 15 až 18.
Pridať
5.
V § 32 ods. 15 písmeno d) znie:

„d) osobe, na ktorú sa práva majú previesť, alebo ktorej sa majú prenajať, v posledných troch rokoch pred uskutočnením zamýšľaného prevodu alebo prenájmu, úrad podľa § 34 ods. 3 zrušil individuálne povolenie, ktorého bola držiteľom, alebo jej odobral pridelenú frekvenciu.“.
Pridať
6.
V § 32 odsek 17 znie:

„Úrad môže vydať dočasné individuálne povolenie určené na jednorazové účely, ktoré nemožno predvídať s dostatočným predstihom, alebo na experimentálne používanie frekvencií, ak požadované frekvencie sú k dispozícii a nedôjde ku škodlivému rušeniu. Žiadosť o vydanie dočasného individuálneho povolenia musí byť doručená úradu najmenej tri pracovné dni pred požadovaným termínom začatia používania frekvencie. Doba platnosti dočasného individuálneho povolenia nesmie presiahnuť šesť mesiacov, pričom v odôvodnených prípadoch úrad môže platnosť dočasného individuálneho povolenia opakovane predĺžiť. Úrad môže predĺžiť platnosť dočasného individuálneho povolenia maximálne o dobu, na ktorú bolo prvýkrát vydané.“.
Pridať
7.
V § 33 ods. 10 sa za slovo „zrušil“ vkladajú slová „alebo odobral pridelenú frekvenciu“.
Pridať
8.
V § 34 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zrušil“ vkladajú slová „alebo odobral pridelenú frekvenciu“.
Pridať
9.
V § 38 ods. 8 písm. a) sa slová „k výsledkom kontroly“ nahrádzajú slovami „k zisteným nedostatkom“.
Pridať
10.
V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) výpočet obratu podľa § 73 ods. 4.“.
Pridať
11.
V § 66 ods. 4 tretia veta znie:

„Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti.“.
Pridať
12.
V § 66 ods. 5 druhá veta znie:

„Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti.“.
Pridať
13.
V § 66 ods. 6 sa za slová „nadzemných vedení“ vkladajú slová „a ich umiestnení“.
Pridať
14.
V § 66 ods. 7 sa slovo „priebeh“ nahrádza slovom „umiestnenie“.
Pridať
15.
V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „osobitného predpisu, 57)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov, 57)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) Čl. 3 ods. 1, 5 až 7, čl. 4 ods. 1 až 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 až 14 a čl. 15 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 172, 30.6.2012).
Čl. 3 ods. 2 až 5, čl. 4 ods. 1 a 2 a čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015).“.
Pridať
16.
V § 73 ods. 2 písm. a) sa za slová „67f ods. 7“ vkladajú slová „§ 77“.
Pridať
17.
V § 73 ods. 2 a ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „podniku“.
Pridať
18.
V § 73 ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 36 ods. 1“ vkladajú slová „a 5, § 38 ods. 1 predposlednej vety“.
Pridať
19.
V § 73 ods. 4 sa slová „finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi“ nahrádzajú slovami „finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi“ a slová „Obrat podnikateľa“ sa nahrádzajú slovami „Obrat právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa“.
Pridať
20.
V § 73 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.
(6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat, alebo jej obrat nemožno vypočítať, a to ani na základe informácií, ktoré predložila úradu podľa § 40 ods. 3 písm. i), maximálna výška pokuty uložená úradom podľa odseku 1 až 3 písm. a) je do 300 000,- eur.
(7) Finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je na účely tohto zákona každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných zdrojov týkajúca sa činnosti vykonávanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru alebo služby.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 12.
Pridať
21.
V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) mimosúdne riešenie sporov (§ 75a).“.
Pridať
22.
Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠75a
Mimosúdne riešenie sporov

(1) Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby.
(2) Návrh musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie, prípadne aj elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,
c) názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,
d) predmet sporu,
e) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
f) návrh riešenia sporu.
(3) K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
(4) Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo ak k nemu nie sú priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o tom aké má návrh nedostatky, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu v úradom určenej lehote. Ak účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.
(4) Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do jedného roka odo dňa
a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi, alebo
b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2.
(5) Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
(6) Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety účastník a podnik upovedomia úrad v lehote 5 dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 5, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.“.
Pridať
23.
Za § 78c sa vkladá § 78d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

(1) V prípade, že k obmedzeniu užívania nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení podniku podľa § 66 ods. 1 došlo pred 1. januárom 2017, vlastník nehnuteľnosti je oprávnený uplatniť si náhradu podľa § 66 ods. 4 a 5 v lehote podľa doterajších predpisov.
(2) Ustanovenia § 32 ods. 15 písm. d), § 33 ods. 10 a § 34 ods. 1 psím. e) účinné od 1. januára 2017 sa nevzťahujú na prípady odobratia pridelenej frekvencie, o ktorých konania sa začali pred 1. januárom 2017.“.
Pridať
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017, okrem bodu 15, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.
Pridať
Čl. III
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., predpisu č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
Pridať
1.
V § 66 odsek 4 znie:
(4)
Po skončení náročných a nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
“.
Pridať
2.
V § 66 ods. 5 sa vypúšťa slovo „obmedzenia“.