LP/2016/583 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice EP a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S04827-OZEÚMV-2016
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/583
Dátum začiatku MPK: 13.06.2016
Dátum konca MPK: 24.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)