LP/2016/571 Akčný plán rozvoja okresu Lučenec

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 09755/2016/D520-SRR/35733-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Akčný plán bol vypracovaný Akčnou radou pre rozvoj okresu v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Lučenec, zástupcami štátnej správy v okrese, Regionálnou rozvojovou agentúrou Lučenec, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi s podporou tímu expertov Splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy. Zároveň bol pripomienkovaný a schválený Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, Lučenec, ktorá je odborným poradným orgánom ministra dopravy a ktorú tvoria zástupcovia ministerstva dopravy; financií hospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, životného prostredia, školstva, pôdohospodárstva a siedmi nominanti subjektov územnej spolupráce.
Posledná zmena: 21.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/571
Dátum začiatku MPK: 08.06.2016
Dátum konca MPK: 14.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 07.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2016
Ukončenie štádia: 14.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 21.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)