LP/2016/570 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. septembra 2016 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z ... 2016, ktorým sa ustanovuje počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na kalendárny rok 2017 a referenčný vek na kalendárny rok 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods.3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:

Pridať
§ 1
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 76 dní.
Pridať
§ 2
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov a 76 dní.
Pridať
§ 3
Referenčný vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov.
Pridať
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV; v § 2 na konci vety doplniť bodku, v osobitnej časti dôvodovej správy slovo „Odôvodnenie“ nahradiť slovami „Dôvodová správa“ a zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na kalendárny rok 2017 a referenčný vek na kalendárny rok 2017 bez pripomienk Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému opatreniu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celemu materialu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Doložke vybraných vplyvov, k bodu 4 Dotknuté subjekty Z dôvodu spresnenia znenia navrhujeme znenie bodu 4 nahradiť nasledovným znením: „Muži a ženy s výnimkou mužov narodených pred rokom 1955, žien, ktorých dôchodkový vek bol určený podľa právnych predpisov účinných do 31. 12. 2016 podľa § 65 ods. 4 až 8 a § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, k časti 2.2.4.1 - Kvantifikácia príjmov Z dôvodu spresnenia znenia navrhujeme znenie bodu 2.2.4.1. nahradiť nasledovným znením: „Nakoľko sa vychádza z predpokladu, že poistenci, ktorí by podľa platnej legislatívy odišli do dôchodku zostanú na svojich doterajších pozíciách o dobu predĺženia dôchodkového veku s doterajšími zárobkami, návrh opatrenia nemá vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) do položky vplyvov na rozpočet verejnej správy 1. Z dôvodu predĺženia dôchodkového veku časť skupiny dotknutých osôb môže naďalej byť zamestnaná a platiť z príjmu sociálne a zdravotné odvody ako aj daň z príjmu, čo by mohlo mať pozitívny vplyv na RVS. Naopak negatívny môže byť vplyv vo výdavkoch nemocenského poistenia. 2. Kvôli zníženému počtu starobných a predčasných starobných dôchodcov by sa mohli znížiť výdavky z RVS na úhradu zdravotného poistenia za poistencov štátu (menej penzistov), čo by mohlo mať pozitívny vplyv na RVS. 3. Z dôvodu dlhšej zamestnanosti osôb sa individuálna výška priznaného dôchodku môže zvýšiť (nárast obdobia dôchodkového poistenia), čo by mohlo mať negatívny vplyv na RVS. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) k analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, k časti 2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov Z dôvodu spresnia znenia v druhom odseku navrhujeme za slová „o 29 760 tis. Eur“ vložiť slová „v roku 2019“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K názvu Názov opatrenia je potrebné upraviť podľa bodu 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.7.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.7.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne časť „5. Alternatívne riešenia“. V prípade, že žiadne alternatívne riešenia zvažované neboli, odporúčame aj takúto informáciu v danej časti doložky vybraných vplyvov uviesť. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 01.04. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.7.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.6.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K Dôvodovej správe - osobitnej časti Navrhujeme upraviť písanie znamienka pre násobenie, a to použiť krížik „ד alebo bodku v polovičnej výške „•“ namiesto hviezdičky „*“. Na oboch stranách krížika alebo bodky musí byť medzera. Odôvodnenie: V súlade s STN 80 000-1 Veličiny a jednotky Časť 1: Všeobecne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) celému materiálu k návrhu opatrenia V celom materiáli k návrhu opatrenia odporúčame odstrániť gramatické a formálne chyby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.6.2016 Detail