LP/2016/570 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. septembra 2016 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z ... 2016, ktorým sa ustanovuje počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na kalendárny rok 2017 a referenčný vek na kalendárny rok 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods.3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:

Pridať
§ 1
Pridať
Dôchodkový vek sa zvyšuje o 76 dní.
Pridať
§ 2
Pridať
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov a 76 dní.
Pridať
§ 3
Pridať
Referenčný vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov.
Pridať
§ 4
Pridať
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
.