LP/2016/569 Organizačné zabezpečenie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 –2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 5360/2016/ONG
Podnet: vlastný podnet
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do skráteného MPK z dôvodu, že nórska strana avizovala ochotu začať negociačný proces prioritne s tými krajinami, ktoré majú oficiálne mandáty. Krajiny, ktoré ako prvé podpíšu memorandá o porozumení tým získajú viac času na implementáciu programov a projektov, čím sa výrazne znižuje riziko nedočerpania finančných prostriedkov. Nórska strana vyjadrila tiež ochotu začať s rokovaniami so slovenskou stranou ešte pred letom 2016, preto sa predpokladá predloženie materiálu na rokovanie do vlády 22. 6. 2016. Predkladateľ zvolil skrátenú lehotu (5 dní), ktorá mu umožní predložiť materiál na rokovanie vlády v súlade s čl.16 ods. 1 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 19.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/569
Dátum začiatku MPK: 09.06.2016
Dátum konca MPK: 15.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 19.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia: 09.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia: 15.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)