LP/2016/568 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 písm. d) K § 4 ods. 1 písm. d): Vzhľadom k tomu, že návrh vyhlášky je vykonávacím predpisom k zákonu č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu 6 vypustiť a v § 4 ods. 1 písm. d) návrhu vyhlášky slová „podľa osobitného predpisu“ nahradiť slovami „podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 5 K poznámke pod čiarou k odkazu 5: Odporúčame znenie poznámky pod čiarou dať do súladu s bodom 23.7 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 písm. h) K § 1 písm. h): Odporúčame slová „časť zariadenia na rozvod tepla, ktorý slúži“ nahradiť slovami „časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 písm. b) K § 4 ods. 1 písm. b): V § 4 ods. 1 písm. b) odporúčame slová „tepelných zariadenia“ nahradiť slovami „tepelných zariadení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) Všeobecne k návrhu vyhlášky Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike predložený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na pripomienkovanie ma za cieľ zlikvidovať dodávateľov tepla. Nastavenie vyhlášky je vysoko nerovnovážne a zbytočne zväzujúce vzhľadom na potreby dodávateľov tepla. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (1) písm. j) Požadujeme doplniť na záver nasledovné doplnenie „; náklady na plánované generálne opravy môžu byť rozložené rovnomerne počas nasledujúcich piatich rokov, ak tieto náklady regulovaný subjekt uvedie v návrhu ceny tepla,“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K prílohám K prílohám: Odporúčame skratku „tis. euro“ rozpísať, obdobne ako je to v iných ustanoveniach napr. „v tisícoch eur“. Upozorňujeme, že v § 6 ods. 3 návrhu vyhlášky je použitá skratka „tis“ pre vnútornú teplotu vykurovaných priestorov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámkam pod čiarou k odkazom 8 a 25 K poznámkam pod čiarou k odkazom 8 a 25: Odporúčame znenie poznámok pod čiarou dať do súladu s bodom 23.4 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (1) písm. f) Požadujeme celé znenie nahradiť novým ustanovením: „f) odpisy obstaraného nového hmotného majetku a nehmotného majetku, pričom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku,“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (1) písm. l) Požadujeme celé znenie nahradiť novým ustanovením: „l) úrok z úveru poskytnutého inou právnickou osobou ako bankou alebo pobočkou zahraničnej banky10) na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo z prevádzkového úveru na refinancovanie nákladov na nákup paliva do výšky úroku rovnajúceho sa súčtu marže vo výške 2,5% p.a. a aritmetickému priemeru hodnôt mesačných priemerov ukazovateľa 12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, zverejnených na webovom sídle www.euribor-ebf.eu v časti Euribor rates.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (1) písm. h) Požadujeme celé znenie nahradiť novým ustanovením: „h) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výšky odpisov podľa písmena f) plus marža 10% p.a.,” Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (4) písm. a) Požadujeme celé znenie nahradiť novým ustanovením: „(4) Maximálna výška ceny a) variabilnej zložky komodity zemného plynu (bez prepravy, distribúcie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku) v eurách/kWh je CZPt = 1,20 x CENCGt, kde CENCGt je aritmetický priemer denných uzatváracích cien (settlement price) zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie predchádzajúcich 12-tich mesiacov pred podaním návrhu ceny,“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (1) písm. n) Doplniť nasledovné písmeno: „n) odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, pričom pri hmotnom majetku sa považujú za ekonomicky oprávnené náklady odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku zaradeného do účtovníctva pred 15. júlom 2016,“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (1) písm. m) Doplniť nasledovné písmeno: „m) odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku vo výške rovnomerných odpisov z jeho kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku určenej znaleckým posudkom pre hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do účtovníctva regulovaného subjektu po 15. júli 2016,“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (3) písm. a) Požadujeme doplniť na záver nasledovné doplnenie: „V prípade ak zariadenie bude spustené po prvý krát variabilné náklady na nákup paliva a variabilné náklady na nákup tepla sa počítajú obdobne až na rozdiel, že miesto maximálnej výšky určenej podľa ukazovateľov energetickej účinnosti pri poslednom overení hospodárnosti prevádzky sústavy zariadenia a použijú plánované hodnoty.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (2) písm. ak) Požadujeme celé znenie písmena vypustiť Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (11) Požadujeme celé znenie nahradiť novým ustanovením: „11) Maximálna výška celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov v návrhu ceny regulovaného subjektu na rok t sa vypočíta podľa vzorca NIE JE MOŽNÉ VLOŽIŤ VZOREC SYSTEM TO NEDOVOĽUJE!!! Zmena oproti navrhovanému vzorcu je nasledovná: OTt-n=RAt-n OTt=RAt, ak RAt-n/RAt > 1, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota RAt-n/RAt = 1, ak RAt-n=RAt, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (JPI – X  RAt-n/RAt) = 0, ak (JPI – X  RAt-n/RAt) < 0, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (JPI – X  RAt-n/RAt) = 0, kde MFNt je maximálna výška ekonomicky oprávnených fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok t bez primeraného zisku, MFNt-n je výška fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-n bez primeraného zisku, JPI je aritmetický priemer hodnôt jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky v percentách, X je faktor efektivity využívania nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla v percentách, ktorého hodnota na regulačné obdobie je 3,50 %, RAt je predpokladaná výška neobežných aktív súvisiacich s regulovanou činnosťou v roku t RAt-n sú neobežné aktíva súvisiace s regulovanou činnosťou v roku t-n, ktoré boli uplatnené v schválenej alebo učenej cene v cenovom rozhodnutí na rok t-n, Y je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady v roku t na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu nového tepelného zariadenia na základe predloženého stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu ), ak ich cieľom bude zvýšenie energetickej účinnosti tepelných zariadení alebo zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla alebo distribúcii tepla a náklady na ekologizáciu zariadenia na výrobu tepla, ktorý sa vypočíta podľa vzorca VZOREC MÁ ZMENENÉ KOEFICIENTY 0,04=0,2 0,033=0,1, kde INav sú náklady na modernizáciu, rekonštrukciu, ekologizáciu, plánované generálne opravy a výstavbu zariadenia na výrobu tepla; pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla sa náklady INav vypočítajú z celkových nákladov na modernizáciu, rekonštrukciu, plánované generálne opravy alebo výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a tepla vynásobených koeficientom delenia nákladov βq, INad sú náklady na modernizáciu, rekonštrukciu, plánované generálne opravy a výstavbu zariadenia na distribúciu tepla.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K materiálu ako celku Žiadame stiahnutie návrhu Vyhlášky z medzirezortného pripomienkového konania, ako celého materiálu, za účelom jeho prerokovania s odbornou verejnosťou, prepracovania a opätovného predloženia do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Obce a mestá sú vlastníkmi, alebo spoluvlastníkom tepelných zariadení. Máme za to, že zavedenie regulačných odpisov do tepelnej energetiky pre nasledujúce regulačné obdobie spôsobí výpadok na strane príjmov, zamedzí investíciám do technických zariadení a ohrozí splácanie úverov za realizované investície. Uvedené skutočnosti budú mať negatívny dopad na udržiavanie a rozvoj majetku obcí a miest a tým aj na zabezpečovanie spoľahlivosti svojich tepelných zariadení. Prevádzkovatelia sú zároveň aj oprávnenými žiadateľmi finančnej pomoci z fondov EÚ v súčasnom programovacom období. Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti, bude čerpanie finančných prostriedkov z EŠIF zo strany prevádzkovateľov tepelných zariadení a teda i miest a obcí vážne ohrozené. Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PPC E (PPC Energy, a.s.) § 4 (10) písm. c) Požadujeme doplniť na záver nasledovné doplnenie: „,a náklady na plánované generálne opravy podľa § 4 ods.1 písm. j)“ Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail