LP/2016/568 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ustanovuje:
Autor: Jediný, Ladislav, Ing.
Pripomienka k: LP.2016.568
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Pripomienky TZS 1) v § 3 ods. (4) písm. b) je navrhnuté nezdôvodnené zníženie koeficientu zo súčasných 0,27 na 0,19. Požadujeme zachovať pôvodnú hodnotu koeficientu prípadne jeho zníženie stanoviť najviac na hodnotu 0,24. 2) Navrhnuté znenie v § 4 ods. (1) písm. j) – náklady na opravy a údržbu požadujeme ponechať v súčasne platnom znení podľa vyhl. ÚRSO č. 222/2013 Z. z. ......., § 4 ods. (1) písm. l). 3) Spôsob určenia primeraného zisku podľa navrhnutého znenia v § 5 pre výrobu a dodávku tepla je v podmienkach SR veľmi nekoncepčným a nedomysleným návrhom. Je to najmä pre diametrálne odlišné podmienky jednotlivých regulovaných subjektov z hľadiska veľkosti dodávky, ale najmä rozdiely v technickom stave zariadenia, veku zariadenia a použitej technológie. Navrhujeme ponechať výpočet zisku na základe výšky neobežných aktív tak, ako to umožňuje súčasná vyhláška. Stanoviť mieru primeraného zisku vo vzťahu k objemu dodávky a v závislosti od výšky neobežných aktív umožňuje aj Regulačná politika (str.52, bod 4.2). Ak ÚRSO bude trvať na navrhnutom spôsobe určovania primeraného zisku musí dopracovať min. dva zásadné problémy. a) musí garantovať minimálny zisk pre každý subjekt na úrovni napr. 17,0 EUR/ kW regulačného príkonu (RP), pretože podľa § 2 Obchodného zákonníka sa podniká za účelom dosiahnutia zisku a subjekty zo zisku uhrádzajú aj ďalšie náklady, ktoré pri tejto činnosti objektívne vzniknú a ÚRSO ich nepovažuje za oprávnené, alebo náklady prekročia limity určené vyhláškou ÚRSO. b) musí garantovať, aby subjekty ktoré v minulosti investovali za účelom modernizácie a zlepšenia efektívnosti boli schopné splácať úver + vytvorili si rezervu na náklady uvedené v predchádzajúcom bode, pretože navrhnutý spôsob tvorby zisku spolu so zavedením regulačných odpisov nevytvoria dostatočné finančné prostriedky a povedú ku krachu spoločnosti. Napr. tak, že pre tieto subjekty nebude platiť horný limit zisku 20,0 EUR/kW RP, a umožní sa týmto subjektom uplatniť v cene účtovné odpisy, atď. (Limit 20,0 EUR/kW RP je nižší ako je súčasne možná hranica zisku).

Autor: Kurimsky, Eugen, Mgr
Pripomienka k: LP.2016.268
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Pripomienky k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike Zásadné pripomienky 1-§4 ods. 2 bod f - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,12) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom, Doplniť na konci vety : nad rámec zákona 650/2004 Z. Odôvodnenie : Sú profesie ktoré zo zákona majú nárok na príspevky od zamestnávateľa na dôchodkové sporenie. 2-§4 ods. 2 bod ah) - nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného finančným prenájmom, Navrhujeme doplniť text Maximálne do výšky odpisov podľa tejto vyhlášky Je to jedna forma obstarania investičného majetku na zlepšenie energetickej efektívnosti – podľa zmluvy ale max. do výšky odpisov 3-§4 ods.2 bod ak) náklady, vynaložením ktorých sa nezabezpečí udržanie, alebo zlepšenie energetickej efektívnosti, ) Doporučuje neuplatniť Nie sú dostatočne definované , ktoré náklady sú zahrnuté v tejto položke je to diskutabilné najmä pri zaobstaraní veľkej poruche resp. havárií ktoré zo zvolených riešení prispeje k zlepšeniu energetickej efektívnosti a to aj napr. v prípade nákupu paliva / drevná štiepka , uhlie a pod./ 4-§4 ods. 11 Doporučujeme zmeniť vzorec nasledovne Odôvodnenie: 1) Podľa §4 ods.11 návrhu vyhlášky ktorou sa ustanovuje regulácia v tepelnej energetika sa maximálna výška celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov vypočíta podľa vzorca: + Y pričom Y je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike zohľadňujúci náklady. Y (vyplývajúc aj z jeho výpočtu podľa návrhu) je faktor, t.j. je bezrozmerné číslo. Potom však vzorec by mal byť správne: 5- §4 ods.17 Časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla sa určí tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla energetickou metódou. Spoločné náklady kombinovanej výroby elektriny a tepla nezahŕňajú náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, keby sa nevyrábala elektrina, napríklad generátor, parná turbína vrátane kondenzátora, čerpadlá turbínového kondenzátu, chladiace čerpadlá, chladiace veže a potrubia, vyvedenie a transformácia vyrobenej elektriny. Koeficienty delenia nákladov pripadajúce na výrobu tepla βq sa vypočítajú Doporučujeme preformulovať – spresniť Ustanovenie hovorí, že spoločné náklady KVET nezahŕňajú náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované keby sa nevyrábala elektriny. To znamená predpoklad, že takéto existujú (napr. generátor). Ak sa však jedná o KVET ako celok, t.j. jednotka na kombinovanú výrobu (spaľovací motor,.) potom takýto celok – zariadenie nie je možné rozdeliť na časti tohto zariadenia ako samostatné zariadenia, ktoré by neboli inštalované keby sa nevyrábala s nimi elektrina. Princíp kegeneračnej jednotky je výroba tepla a elektriny v jedom stroji a tieto zariadenia sú na jednom ráme/podstavci/ . A nie je možné prevádzkovať motor bez generátora. Preto ustanovenie by bolo vhodné doplniť o znenie, ktoré vylučuje v takýchto prípadoch vyčleňovanie nákladov na ich časti. Obyčajná pripomienka 6- §6 ods.3 Podľa §6 ods. 3 návrhu vyhlášky priemerný počet dennostupňov v roku t-2 sa zverejní na webovom sídle úradu, ktorý sa vypočíta podľa vzorca . Pričom dv podľa nižšieho vysvetlenia je počet vykurovacích dní v roku t-2 určení podľa osobitného predpisu a priemerných denných teplôt v roku t-2. Toto vysvetlenie pri danom vzorci je nesprávne, dv by mohol byť počet vykurovacích dní v roku a tes priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacích dní. Potom však sumarizácia dv * (tis- tes) nemá matematické opodstatnenie. Vzorec by mohol byť napr: kde X – počet vykurovacích dní v roku t-2 tis - vnútorná teplota vykurovaných priestorov = 20 °C tes v – priemerná teplota vonkajšieho vzduchu počas v-tého vykurovacieho dňa E.Kurimský prezident Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností PS: Ak nezobrazilo správne vzorce, prosím mailovú adresu, kam môžem dokument odoslať