LP/2016/566 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 4 ods. 5 písm. f): Navrhujeme vypustiť text: „príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie", resp. vypustiť písm. f) ako celok a následné body prečíslovať. Odôvodnenie: podzákonný predpis nie je v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Navrhujeme možnosť doplnkového dôchodkového sporenia doplniť do §4 ods. 1 medzi oprávnené náklady, prípadne ich limitovať tak ako je to pri osobných nákladoch, nakoľko tieto benefity vo forme doplnkového dôchodkového sporenia zabezpečujú stabilitu zamestnanosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 4 ods. 1 písm. e): Navrhujeme znenie textu „do 31. decembra 2016“ nahradiť textom „do 31. decembra 2015“. Odôvodnenie: Podľa prílohy č. 14 sa odpisy zo zostatkovej ceny počítajú výlučne pre majetok zaradený do 31. 12. 2015, nie pre majetok zaradený do 31. 12. 2016. Až pre majetok zaradený po 1. 1. 2016 sa odpisy počítajú zo vstupnej ceny. Osobitná časť je vysvetlené, že odpisy sa vypočítajú z jeho zostatkovej ceny tak, že sa od stanovenej doby technickej životnosti odpočíta doba, počas ktorej bol majetok už odpisovaný, pričom zostatková cena je najviac vo výške, ktorá zodpovedá uplatneným oprávkam podľa doteraz platnej vyhlášky – daňovým, alebo takým, ktoré si doteraz uplatňoval. Toto by znamenalo viesť osobitnú evidenciu majetku využívaného pre regulovanú činnosť, a k 1.1. prepočítať zostatkovú cenu skutočne uplatnenú v cene pričom neboli zohľadnené daňové odpisy. Nejde o niekoľko položiek, ale o množstvo majetku. Stanovenie technickej životnosti, určená ÚRSO v prílohe č. 1 k vyhláške, nezohľadňuje skutočnú dobu životnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne k návrhu vyhlášky Žiadame doplniť návrh vyhlášky o kompetentne spracované dopady na podnikateľské prostredie a štátny rozpočet ako aj sociálne dopady. Odôvodnenie: predkladateľ návrhu vyhlášky nespracoval uvedené dopady, nevzal do úvahy, že subjekty nemajú v súčasnosti personálnu kapacitu na spracovávanie tak zložitých cenových návrhov, nemajú pracovníkov, ktorí by toto dokázali robiť. Problém vzniká v tom, že ak bude potrebné počítať fixnú zložku na základe dimenzie potrubia ako to uvádza § 8 odsek 9 návrhu, nie je jasné, kto tieto fixné náklady bude počítať nakoľko je to prácne a hlavne pri odberateľoch nevieme dimenzie potrubí, ktorými sú napojený na verejný vodovod. Bude to zbytočne prácne a časovo zdĺhavé. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) §4 ods.1, nové písm.i) i) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom, Odôvodnenie: podzákonný predpis nie je v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Navrhujeme možnosť doplnkového dôchodkového sporenia doplniť do §4 ods. 1 medzi oprávnené náklady, prípadne ich limitovať tak ako je to pri osobných nákladoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 4 odsek 1 a príloha č.1: Navrhujeme zosúladiť odpisy so zákonným rámcom pre odpisy v SR. Odôvodnenie: návrh vyhlášky v § 4 odsek 1 a následne prílohy č. 1 výrazne mení výšku ekonomicky oprávnených nákladov pre odpisy majetku. Odpisy sú významnou zložkou ekonomicky oprávnených nákladov. Navrhovaná, zmena výrazne zníži ekonomicky oprávnené náklady a tým aj cenu. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne k návrhu vyhlášky Odporúčame zosúladiť so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Odôvodnenie: Návrh vyhlášky nie je v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je nutné aby schváleniu vyhlášky a jej zavedeniu do praxe predchádzala zmena zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k Prílohe č. 1 k vyhláške č. ...2016 Navrhujeme znenia: upraviť Prílohu č. 1 podľa reálnej životnosti jednotlivých objektov inžinierskych sietí a technologických zariadení (viď príloha č. 1 odoslaná predkladateľovi vyhlášky. Za účelom jednoznačnosti koncipovať Prílohu č.1 k Vyhláške č. ../2016 Z.z. tak, aby korešpondovala s Prílohou č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z. . Zdôvodnenie: Špecifikácia majetku a technologických zariadení uvedená v Prílohe č. 1 k Vyhláške č. ../2016 Z.z. nekorešponduje so žiadnou doteraz používanou klasifikáciou produktov (CPA), klasifikáciou stavieb, ktorá bola podkladom pre zaradenie majetku do odpisových skupín, podľa ktorých sa uplatňovali odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v doteraz platnej legislatíve pre cenovú reguláciu. Jednotlivé položky prílohy sú na jednej strane buď veľmi podrobné, resp. niektoré sú špecifikované veľmi všeobecne a v prílohe zároveň niektoré majetkové položky absentujú a nie je možné majetok, ktorý slúži na regulovanú činnosť zaradiťv súlade s Vyhláškou. Navrhovaná životnosť objektov a zariadení nekorešponduje s reálnou životnosťou pri prevádzkovom využití. Doba technickej životnosti jepri niektorých druhoch majetku učená nereálne, najmä v prípade technológií. Druh majetku a technologických zariadení Životnosť (v rokoch) Aktívna protikorózna ochrana APKO ( okrem elektronických zariadení ) 30 Akumulátory (batérie) 8 Analyzátor sietí 8 Anténne stožiare 40 Armatúry iné (najmä závitové a prírubové) 12 Armatúry plynové (najmä závitové a prírubové) 15 Armatúry vodné (najmä závitové a prírubové) 10 Betónové základy 80 Bleskozvody a uzemnenia 40 Budovy malých staníc-betónové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice a dotláčacie stanice) 50 Budovy administratívne 50 Budovy malých staníc-kioskové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice a dotláčacie stanice ) 50 Budovy malých staníc-murované (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice a dotláčacie stanice) 60 Budovy malých staníc-plechové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice a dotláčacie stanice) 30 Budovy malých staníc-vstavané (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice a dotláčacie stanice) 60 Bunky z plastu a sklolaminátu a podobne (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a telemetrické skrinky) 30 Čerpacie a prečerpávacie stanice – stavebná časť 60 Čerpacie a prečerpávacie stanice – technologická časť, 15 Čerpadlá (najmä čerpadlá kvapalín oleja, vody, kondenzátu, vysávače a vývevy) 6 Čistiace komory (najmä v rozvodoch plynu, tepla a vody– nie stavebné časti) 10 Čistička ultrazvuková 10 Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – stavebná časť 50 Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – technologická časť 15 Defektoskop 10 Dopravníky a dopravné zariadenia (najmä pásové, závitovkové a korčekové) 12 Dotláčacie stanice 15 Elektrické motory (najmä synchrónne, asynchrónne, krokové, derivačné a iné ako generátory) 15 Elektrické prípojky nn (najmä káblové zemné, káblové vzdušné a vzdušné) 35 Elektrické prípojky vn (najmä káblové zemné, káblové vzdušné a vzdušné ) 40 Elektrické prípojky vvn 40 Elektrocentrály prenosné (najmä zážihové a vznetové) 12 Elektroinštalácia v objektoch (najmä v regulačných staniciach, rozvodniach, výmenníkových staniciach a zariadeniach na úpravu vody) 25 Elektronické prístroje kancelárske (najmä faxy, písacie stroje, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty, skenery, chladničky, TV prijímače, videokonferenčné zariadenia, prevodníky a čítačky) 8 Elektronické zariadenia s individuálnymi funkciami (najmä kalibrátory, termokamery a analyzátory spalín, tlaku a iných neelektrických veličín) 12 Energomosty 40 Filtre (najmä pieskové, zariadenia s aktívnym uhlím, s vymeniteľnými kartušami, samočistiace) 15 Garáže betónové 40 Garáže inej konštrukcie 25 Generátory, alternátory 15 Hasiace prístroje 12 Havarijné jamy 50 Hydraulické zdviháky 20 Kanalizácia z kameniny zlúčiť do jednej časovej kategórie všetky materiály na 60 rokov 60 Kanalizácia z PE 60 Kanalizácia z PVC 60 Kanalizácia zo železobetónu, betónu a sklolaminátu 60 Kanalizačné šachty, odľahčovacie komory, 50 Dažďové nádrže 30 Kompresory bez pohonnej jednotky 15 Komunikácie nespevnené 20 Komunikácie spevnené – cesty 30 Kondenzačné nádrže 20 Kontajnery na odpad 10 Kotly na pevné palivo, kvapalné palivo, elektrokotly 15 Kotolne - celé zostavy, najmä na plynné palivo, pevné palivo a iné) 15 Lesné kolesové traktory 15 Malotraktory 15 Meracie a diagnostické prístroje so špeciálnymi funkciami 17 Meracie transformátory napätia 30 Meracie transformátory prúdu 30 Montážne plošiny mechanické 17 Montážne plošiny v motorovom vozidle 17 Motory s iným ako elektrickým pohonom (najmä zážihové, vznetové a plynové) 17 Nabíjačky 17 Nábytok 6 Nábytok dielenský 12 Nákladné automobily 6 Navrtávacie súpravy (najmä pre pripojenie plynových prípojok a vodovodných prípojok) 20 Obrábacie stroje stacionárne, všeobecne (najmä sústruhy, frézy, vŕtačky a brúsky) 20 Oceľové konštrukcie 30 Oceľové montované sklady 30 Oceľové prístrešky 25 Odlučovače oleja 30 Ochrany – elektronické 17 Ochrany – neelektronické 20 Olejové nádrže 30 Oplotenia 30 Oporné múry 80 Optické vedenia 50 Osobné automobily 6 Paletové vozíky 17 Prepínacie hodiny 12 Priemyselné váhy 17 Prívesy 12 Rádioreléové zariadenia (najmä vysielačky, prijímacie zariadenia a iné komunikačné nástroje) 17 RIS 6 Rozvádzače skriňové nn 15 Rozvádzače skriňové vn 15 Rozvádzače zapúzdrenénn 15 Rozvádzače zapúzdrenévn 15 Rozvádzače zapúzdrenévvn 15 Rozvody NN aký je rozdiel rozvody a vedenia ?,ich životnosť je uvedená na inom mieste, životnosti je potrebne spriemerovať napr. na 35 a zjednotiť spolu aj s prípojkami, ktorých životnosť je uvedená na inom mieste 15 Rozvody VN 15 Ručné elektrické náradie 6 Ručné mechanické náradie 6 Skladové kontajnery 20 Sklady betónové 50 Sklady plechové 20 Snežné skútre 12 Softvér krabicový generický 5 Softvér s individuálnym určením 8 Studne 50 Svetelné zdroje (najmä svetelné reklamy, svetelné znaky, značky, svetelné oznamovacie tabule, svietidlá pre osvetlenie hál, rozvodní a regulačných staníc) 10 Systém ústredného kúrenia 15 Systémy SCADA, HDO a MaR 6 Systémy synchronizácie reálneho času 6 Špeciálne podvozky 6 Špeciálne prívesy 6 Štúdie a modely 10 Technická dokumentácia 10 Technické normy 50 Technológia RS 30 Telemetrické zariadenia 17 Tlakové nádoby 25 Trafostanice vn/nn kioskové vrátane technológie a objektu bez transformátora 30 Trafostanice vn/nn stĺpové vrátane technológie a objektu bez transformátora 30 Trafostanice vn/nn vstavané bez transformátora a stavebnej časti 30 Traktorové prívesy 15 Traktory 15 Transformátory 20 Trasové uzávery, uzaverysa vyskytujú na viacerych miestach, je potrebne uvieť univerzálne uzáver s ručným pohonom, životnosť 50, osobitne uviesť uzáver s pohonom pneu, elektro, hydraulickým životnosť 20 50 Trezory 50 Úpravne vody – stavebná časť 50 Úpravne vody – technologická časť (deionizácia, demineralizácia, dakarbonizácia vody) 15 UPS zdroje (záložné zdroje) 5 Vaňa z nehrdzavejúcej ocele 60 Vedenia NN káblové podzemné zlúčiť z rozvodmi, viď vyššie 45 Vedenia NN káblové vzdušné 35 Vedenia NN vzdušné 30 Vedenia VN káblové podzemné 45 Vedenia VN káblové vzdušné 35 Vedenia VN vzdušné 35 Vodojemy - stavebná časť 80 Vodojemy – technologická časť, okrem elektroniky 15 Vodomer, prietokomer 6 Vodomerné, armatúrne šachty 50 Vodovodné potrubia z liatiny zlúčiť do jednej časovej kategórie všetky materiály– navrhujeme zlúčiť do jednej kategórie na 40 rokov 60 Vodovodné potrubia z ocele 40 Vodovodné potrubia z PE 50 Vodovodné potrubia z PVC 40 Vodomerné uzávery 15 Vonkajšie osvetlenie (najmä na stĺpoch a vonkajších konštrukciách) 25 Vozidlá so špeciálnou nadstavbou 15 6 Vozíky štartovacie 17 Vozíky vŕtacie 17 Vyhnívacie nádrže 30 Vyklápač plastových nádob 17 Výpočtová technika (PC) 5 Výsledky meraní 10 Vysokozdvižné vozíky 15 Zariadenia na úpravu vody (najmä filtračné, zmäkčovacie stanice, úprava kondenzátu a úprava demineralizovanej vody) 14 Závesné montážne rebríky 12 Zdroj Rittal – čo to je? 8 Zdviháky – ručné 17 Zváracie agregáty 15 Žeriavy mostové 25 Žeriavy na vozidlách, zjednotiť so životnosťou nákladného vozidla 12 12 Žeriavy portálové 25 Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Všeobecne V rámci pripomienok k návrhu 2 zložkovej ceny vodného a stočného chceme upozorniť na to, že podľa nás k tomu, aby takáto cena mohla byť zavedená do praxe, bude nevyhnutné zmeniť zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, nakoľko tento zákon stanovuje legálnu definíciu pojmov vodného, stočného odberateľa vody a producenta odpadových. Návrh na zmenu zákona č. 442/2002 z. z. v súvislosti so zavedením 2 zložkovej ceny vodného a stočného § 4 ods. 3 a 4 3. Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely odberu vody pre vlastnú spotrebu, alebo na účely jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi. 4. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie za účelom vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie. § 28 Vodné a stočné: 1. Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je napojená na verejný vodovod alebo vodovodnú prípojku odberateľa (§ 4 ods.3) na účely odberu vody z verejného vodovodu. 2. Spoluproducent odpadových vôd (ďalej len „spoluproducent“) je fyzická alebo právnická osoba ktorá je napojená na kanalizačnú prípojku producenta za účelom odvádzania odpadových vôd. 3. Vodné a stočné má dvojzložkovú formu, a to variabilnú zložku, ktorá je súčinom ceny za 1m3 pitnej vody podľa osobitných predpisov 17) a množstva dodanej alebo odvedenej vody, a pevnú zložku stanovenú v závislosti na kapacite meradla, profilu prípojky resp. iných ukazovateľov určených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 17) 4. Vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ako aj za službu spojenú so zabezpečením dodávky vody. 5. Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ako aj za službu spojenú so zabezpečením odvádzania odpadových vôd. 6. Právo na variabilnú zložku vodného vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené meradlo, tak vtokom vody do hlavného uzáveru pripojeného pozemku alebo stavby, prípadne do uzáveru hydrantu, výtokového stojana, plniaceho miesta alebo hadicového zariadenia. V takom prípade sa variabilná zložka vodného stanoví smernými číslami spotreby vody. 7. Právo a pevnú zložku vodného vzniká pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. 8. Právo na variabilnú zložku stočného vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 9. Právo na pevnú zložku stočného vzniká pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou. 10. Odberateľ platí vodné prevádzkovateľovi verejného vodovodu, ak sa nedohodne, že sa vodné platí vlastníkovi verejného vodovodu. V prípade, že odberateľ nie je konečný spotrebiteľ, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť zaplatiť odberateľovi za dodávku vody a služby s tým spojené rozpočítanú čiastku vodného. 11. Ak sa odberateľ s konečným spotrebiteľom nedohodne inak, odberateľ rozpočíta konečným spotrebiteľom odobraté množstvo vody podľa smerných čísel spotreby vody, s prihliadnutím na pevnú zložku vodného. 12. Producent platí stočné prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie, ak sa nedohodne, že sa stočné platí vlastníkovi verejnej kanalizácie. V prípade, že spoluproducenti sú napojení na kanalizačnú prípojku producenta, sú povinní za odvádzanie odpadových vôd a za služby s tým spojené platiť rozpočítanú čiastku stočného. 13. Ak sa producent so spoluproducentmi nedohodne inak, producent rozpočíta spoluproducentom vypúšťané množstvá odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody, s prihliadnutím na pevnú zložku stočného. 14. Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľ je povinný predložiť odberateľovi alebo producentovi výpočet vodného a stočného. 15. Na náhradu výdavkov a náhradu škody pri požiarnom zásahu nahlásené veliteľom zásahu sa vzťahuje osobitný predpis. 3) § 42d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 01.01.2017 1. Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ nie je povinný v dôsledku zavedenia dvojzložkovej formy vodného a stočného uzatvoriť nové zmluvy o dodávke vody alebo odvádzaní odpadových vôd. 2. Zmluvy o dodávke vody zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa tohto zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Klub 500 (Klub 500) §4 ods. e) K § 4 ods. e): odpisy majetku; pri hmotnom i nehmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti zohľadňujúce dobu technickej životnosti majetku podľa prílohy č. 1 a prihmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva do 31. Decembra 2016 odpisy zo zostatkovej ceny majetku zohľadňujúce dobu technickej životnosti majetku podľa prílohy č. 1zníženú o dobu odpisovania od zaradenia tohto majetku do účtovníctva regulovaného subjektu, Dôvod pripomienky: V prílohe č. 1 je doba životnosti jednotlivých majetkov umelo predĺžená, nekorešponduje s reálnymi možnosťami firiem udržiavať v kvalitatívne bezchybnom stave tento majetok. Dôsledkom sú nereálne nízko nastavené ročné odpisy majetku a vzniká ďalšia povinná evidencia hmotného a nehmotného majetku, okrem evidencie účtovnej podľa slovenských účtovných predpisov, okrem evidencie daňovej podľa zákona o dani z príjmov, okrem evidencie podľa medzinárodných predpisov finančného vykazovania ( IFRS). Návrh znenia §4 ods. d): odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, ) pričom za ekonomicky oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku najviac vo výške zohľadňujúcej dobu technickej životnosti z obstarávacej ceny ) majetku evidovaného v účtovníctve regulovaného subjektu, ) § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 2) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dôvod k návrhu znenia: Navrhujeme zachovať existujúcu daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov, pre zachovanie jednotného systém výpočtu nákladov navrhnutého v návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov. Daňové odpisy boli tvorené na základe reálnych pripomienok z praxe pričom odpisovaný majetok má taktiež nastavenú mierne dlhšiu dobu použiteľnosti ako by prax vyžadovala, avšak táto doba je reálnejšia ako doby použiteľnosti navrhovaná v prílohe č.1. navrhovanej vyhlášky Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Klub 500 (Klub 500) §4 ods. f) § 4 ods.f) :nájomné za prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na výkon regulovanej činnosti, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výšky odpisov podľa písmena e) preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom; ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmena e) a dane z nehnuteľností, Dôvod pripomienky: zmenou znenia §4 ods. e) sa zmení aj obsah uplatnenia nájomného do oprávnených nákladov, samotné znenie § 4 ods. f ) ostáva aj v našich pripomienkach nezmenené Návrh: §4 ods. e) nájomné za prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na výkon regulovanej činnosti, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výšky odpisov podľa písmena e) preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom; ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmena e) a dane z nehnuteľností, Dôvod k návrhu znenia: zmenou znenia §4 ods. e) sa zmení aj obsah uplatnenia nájomného do oprávnených nákladov, samotné znenie § 4 ods. f ) ostáva aj v našich pripomienkach nezmenené. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 16 Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti odporúčame prepracovať; nepovažujeme za štandardný postup, aby zrušovacie ustanovenie nadobudlo účinnosť pol roka po nadobudnutí účinnosti ostatných ustanovení vyhlášky. Navyše takýto postup nie je odôvodnený v osobitnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne k návrhu vyhlášky Odporúčame zosúladiť návrh vyhlášky so zákonmi o dani z prímov, Zákonníkom práce, zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení. Odôvodnenie: Predložený návrh vyhlášky nie je v súlade so zákonom o dani z prímov, Zákonníkom práce, zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 9 ods.2 Návrh znenia: PZt je primeraný zisk v eurách vypočítaný podľa odseku 3, pričom maximálny primeraný zisk je 0,13 eura na 1 m3 skutočného množstva odvedenej odpadovej vody v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie, alebo vypočítaný podľa odseku 4; pri výpočte ceny za čistenie odpadovej pitnej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt, Zdôvodnenie: Obdobne ako pri § 8 ods. 2 nevidíme dôvod na tak radikálne zníženie primeraného zisku (PZt) v porovnaní s predchádzajúcou platnou Vyhláškou č. 195/2013 bez uvedenia relevantných kritérií, argumentov, na základe ktorých bol uvedený ukazovateľ upravený. Stanovenie maximálneho primeraného zisku je len účelovou deklaráciou, pričom v reálnom výpočte takto stanovený zisk nie je možné dosiahnuť a následne ho uplatniť. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 9 ods.13 Návrh znenia: Sumárna hodnota fixných zložiek maximálnej ceny odpadovej vody v eurách za rok v jednotlivých tarifných skupinách T1 až T6 nesmie prekročiť 25% z celkových ročných tržieb za regulovanú činnosť vypočítaných ako súčin priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na objemovú jednotku podľa odseku 2 a skutočného množstva odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie. Zdôvodnenie: Obdobne ako pri § 8 ods. 14. pri niektorých druhoch majetku učená nereálne, najmä v prípade technológií. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 10, odsek 2 Navrhujeme doplniť povinnosť regulovaného subjektu predložiť ročné zúčtovanie odberateľovi alebo producentovi v lehote najneskôr do 31.3. Odôvodnenie: Podľa zákona o vlastníctve bytov (182/93) je správca bytového domu povinný vykonať ročné vyúčtovanie za byty a nebytové priestory najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka. Dodržanie tejto povinnosti je podmienené včasným predložením potrebných podkladov od všetkých dodávateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 8, odsek 9 Návrh: pre bytové domy určiť jednu spoločnú tarifu . Odôvodnenie: Spoločná tarifa pre bytové domy eliminuje rozdiely spôsobené montážou rozdielnych, nie vždy primeraných vodomerov v bytových domoch Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 10, odsek 2 Odsek 2 navrhujeme doplniť: Ak odberateľom, alebo producentom sú vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome, preplatok sa vráti v súlade so zmluvou o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného prepisu * * § 8b, odsek 1 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení nekorších predpisov Odôvodnenie: Regulované subjekty vo viacerých prípadoch dlhodobo odmietajú zosúladiť zmluvný vzťah so znením zákona o vlastníctve bytov, t.j. uvádzať ako odberateľa vlastníkov bytov zastúpených správcom domu. Výsledkom je právna neistota, nesprávna fakturácia (ako odberateľ je uvádzaný správca domu, na viacero bytových domov je vystavovaná jedna spoločná faktúra ). Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 10, navrhujeme doplniť nový odsek 3 3/ Po skončení roka sa celkový objem ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd môže prerozdeliť medzi jednotlivých odberateľov podľa skutočne dodaného množstva pitnej vody a odvedenej odpadovej vody v roku. Odôvodnenie: Účelom navrhovaného znenia je možnosť prerozdelenia fixných nákladov medzi odberateľov podľa skutočnej spotreby rovnako, ako je to pri dodávke tepla. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) § 10, odsek 1 Navrhovné znenie: Odpočet stavu meradla sa vykoná najmenej jedenkrát ročne, pri bytových domoch vždy k 31.12. kalendárneho roka. Odôvodnenie: Správca bytového domu vykonáva podľa zákona o vlastníctve bytov vyúčtovanie nákladov za kalendárny rok. K vyúčtovaniu musí mať relevantné údaje okrem iného aj o spotrebe vody v objekte za toto obdobie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail