LP/2016/559 Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., predpisu č. 428/2012 Z. z., predpisu č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
§ 88 znie:
§ 88
Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona okrem trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania genocídia podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.
“.
Pridať
2.
§ 91 znie:
§ 91
Výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona sa nepremlčuje okrem trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania genocídia podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.
“.
Pridať
3.
V § 130 ods. 7 písmeno d) znie:
d)
ospravedlňujúce, schvaľujúce, popierajúce alebo hrubo zľahčujúce fašistické, komunistické alebo iné genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika.
“.
Pridať
4.
V § 130 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
Pridať
5.
V § 130 odsek 8 znie:
(8)
Za extrémistický materiál sa nepovažuje materiál podľa odseku 7, ak sa preukázateľne vyrába, rozširuje, uvádza do obehu, robí verejne prístupným alebo prechováva za účelom realizácie vzdelávacích, výskumných, preventívnych alebo zberateľských aktivít.
“.
Pridať
6.
V § 140 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
Pridať
7.
V § 140 písmeno e) znie:
e)
z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo
“.
Pridať
8.
§ 140a vrátane nadpisu znie:
§ 140a
Trestné činy extrémizmu
Trestné činy extrémizmu sú trestný čin založenia, podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, popierania a schvaľovania genocídia podľa § 422d, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e).
“.
Pridať
9.
V § 140b sa slová „podľa § 140 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 140 písm. d)“.
Pridať
10.
V § 265 ods. 1 sa za slová ,,alebo tovaru,“ vkladajú slová ,,alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú informáciu nepovolanej osobe vyzradí,“ a slovo ,,tri“ sa nahrádza slovom ,,štyri“.
Pridať
11.
Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 265a
Manipulácia s trhom
(1)
Kto neoprávnene
a)
uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,
b)
spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
c)
manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty,
potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá kto s použitím podvodného konania alebo machinácie uskutoční obchod, dá pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
a spôsobí ním väčšiu škodu,
b)
z osobitného motívu, alebo
c)
závažnejším spôsobom konania.
(4)
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.
(5)
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.
“.
Pridať
12.
§ 421 vrátane nadpisu znie:
§ 421
Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd
(1)
Kto založí, podporuje alebo propaguje skupinu alebo hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
verejne,
b)
závažnejším spôsobom konania, alebo
c)
za krízovej situácie.
“.
Pridať
13.
§ 422 vrátane nadpisu znie:
§ 422
Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd
(1)
Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá preukázateľne smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.
“.
Pridať
14.
V § 422a ods. 2 písm. a) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Pridať
15.
V § 422a ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
Pridať
16.
§ 422d vrátane nadpisu znie:
§ 422d
Popieranie a schvaľovanie genocídia
Kto verejne popiera, schvaľuje, spochybňuje, hrubo zľahčuje alebo sa snaží ospravedlniť fašistické, komunistické alebo iné genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo nenávisť voči skupine osôb alebo jej členovi, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
“.
Pridať
17.
V § 423 ods. 1 písmeno b) znie:
b)
skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
“.
Pridať
18.
V § 423 odsek 2 znie:
(2)
Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen extrémistickej skupiny,
b)
ako verejný činiteľ, alebo
c)
z osobitného motívu.
“.
Pridať
19.
V § 424 odsek 1 znie:
(1)
Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
“.
Pridať
20.
V § 424 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená a) až d).
Pridať
21.
§ 424a vrátane nadpisu znie:
§ 424a
Apartheid a diskriminácia skupiny osôb
(1)
Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú alebo triednu segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2)
Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako člen extrémistickej skupiny,
b)
a vystaví ním takú skupinu osôb neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,
c)
a vydá ním takú skupinu osôb do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
d)
z osobitného motívu.
“.
Pridať
22.
§ 425 vrátane nadpisu znie:
§ 425
Neľudskosť
Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu
a)
vraždy,
b)
vyhladzovania ľudí,
c)
zotročovania,
d)
deportácie alebo násilného presunu skupiny obyvateľstva,
e)
mučenia,
f)
znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, vynútenej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,
g)
perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu,
h)
uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva, zavlečenia na neznáme miesto alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí,
i)
apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo
j)
iného neľudského činu podobnej povahy,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
“.
Pridať
23.
Príloha sa dopĺňa bodmi 24. a 25., ktoré znejú:

„24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.
Pridať
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., predpisu č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., predpisu č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 14 sa dopĺňa písmeno o), ktoré znie:
„o) trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona.“.
Pridať
2.
V § 17 ods. 2 sa slovo „Obvodom“ nahrádza slovami „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, obvodom“.
Pridať
3.
V § 28 ods. 9 sa slová „podľa § 34 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 34 ods. 6“.
Pridať
4.
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4)
Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý orgán činný v trestnom konaní vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné k vyrozumeniu. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci alebo je takéto vyrozumenie spojené s neprimeranými obťažnosťami. Ak je zadržanou alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak má mladistvý ustanoveného opatrovníka aj jeho. Ak ide o cudzinca, orgán činný v trestnom konaní na žiadosť cudzinca vyrozumie o tejto skutočnosti konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec občanom alebo na ktorého území má trvalý pobyt; cudzinec má právo komunikovať s týmto konzulárnym úradom. Obvinený, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý má právo najviac dvakrát počas obmedzenia osobnej slobody na vlastné náklady komunikovať prostredníctvom telefónneho zariadenia s osobou, ktorú označí, ak tým nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to technicky možné. Počas telefonického hovoru obvineného, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý je vždy prítomný policajt.
“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Pridať
5.
V § 34 ods. 5 sa čiarka za slovami „o práve nazerať do spisov“ nahrádza spojkou „a“, čiarka za slovami „odovzdaný súdu“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a v prípade, že bude vzatý do väzby, o jeho práve vyrozumieť rodinného príslušníka alebo inú osobu“.
Pridať
6.
Príloha sa dopĺňa bodmi 12. a 13., ktoré znejú:

„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 12, 29. 4. 2014).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).“.
Pridať
7.
V § 562 ods. 1 prvá veta znie: „V sídle Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Košiciach sa okresným súdom podľa § 16 ods. 1 rozumie Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava III, Okresný súd Bratislava IV, Okresný súd Bratislava V, Okresný súd Košice I a Okresný súd Košice II; obvody týchto súdov ustanovuje osobitný predpis.“.
Pridať
Čl. III
Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z. a zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
(10)
Ak vyžiadaná osoba nemá v trestom konaní vedenom na území Slovenskej republiky zvoleného alebo ustanoveného obhajcu a justičný orgán vykonávajúceho štátu vyrozumie súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz o uplatnení práva vyžiadanej osoby zvoliť si obhajcu na území Slovenskej republiky za účelom poskytovania súčinnosti obhajcovi v konaní o európskom zatýkacom rozkaze vo vykonávajúcom štáte, súd bez zbytočného odkladu poskytne vyžiadanej osobe prostredníctvom príslušného orgánu vykonávajúceho štátu zoznam obhajcov, ktorý na tento účel vedie Slovenská advokátska komora; ustanovenie § 40 ods. 2 všeobecného predpisu o trestnom konaní sa pritom nepoužije.
“.
Pridať
2.
V § 13 ods. 1 druhej vete sa slová „o práve zvoliť si obhajcu a o práve na tlmočníka“ nahrádzajú slovami „o jej právach podľa § 14“.
Pridať
3.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3)
Vyžiadaná osoba má právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto štátu za účelom poskytovania súčinnosti obhajcovi, ktorý zastupuje vyžiadanú osobu v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky; uplatnenie práva vyžiadanej osoby v štáte pôvodu nemá vplyv na lehoty podľa § 24 a 25. O využití tohto práva vyžiadanej osoby informuje prokurátor bezodkladne justičný orgán štátu pôvodu.
“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Pridať
4.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).“.
Pridať
Čl. IV
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
Pridať
1.
V § 3 sa za slová ,,podľa § 261 až 263,“ vkladajú slová ,,zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265, manipulácia s trhom podľa § 265a,“, za slovo ,,§ 336,“ sa vkladajú slová ,,marenie výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 a 349,“, slová „podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a 422“ sa nahrádzajú slovami „založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422“, slová „popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov“ sa nahrádzajú slovami „popieranie a schvaľovanie genocídia“ a slová „podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu“ sa nahrádzajú slovami „apartheid a diskriminácia skupiny osôb“.
Pridať
2.
Príloha sa dopĺňa bodmi 15. a 16., ktoré znejú:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6. 2014).“.
Pridať
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
1)
§ 58 a 59 Trestného zákona a § 13 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 60 Trestného zákona a § 14 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 83 ods. 1 písm. c) a d) Trestného zákona.
4)
§ 8 Trestného poriadku, § 5 zákona č. 91/2006 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 423 až 427 Trestného poriadku.
6)
§ 428 Trestného poriadku.
7)
§ 461 Trestného poriadku.
8)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
9)
Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
Pridať
Príloha č. 1 k zákonu č. /2016 Z. z.
Formulár
Pridať
Príloha č. 2 k zákonu č. /2016 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Rámcové rozhodnutie Rady č. 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (Ú. v. L 328, 24. 11. 2006) v znení Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní (Ú. v. EÚ L 081, 27. 3. 2009).Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) ZÁKON o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 15 ods. 6 Ďalej žiadam v odseku 6 slová „obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa takýto majetok štátu nachádza podľa osobitného predpisu“ nahradiť slovami „správca majetku štátu podľa osobitného predpisu“ a citáciu poznámky pod čiarou k odkazu 10 nahradiť citáciou: „10) Napríklad § 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 94 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 62 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Uvedenú úpravu žiadam, pretože navrhované znenie nerešpektuje rôznorodosť nadobudnutých vecí. Správu prepadnutej, resp. zhabanej veci, ktorá pripadla do vlastníctva štátu, nemusí vykonávať dočasný správca podľa § 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, pretože do úvahy pripadajú aj ďalší zákonní správcovia majetku štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 15 ods. 3 Žiadam v odseku 3 a) navrhované znenie vypustiť alebo prepracovať, pretože nemožno súhlasiť s povinnou dobrovoľnou dražbou prepadnutej, resp. zhabanej veci; napríklad podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov môžu dočasní správcovia nakladať s majetkom štátu v dočasnej správe iba formou osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie, a preto by nakladanie s prepadnutou, resp. zhabanou vecou malo vyplývať z osobitného predpisu, podľa ktorého postupuje príslušný zákonný správca, b) z hľadiska dodržania formulačnej presnosti, slová „inej veci ako uvedenej“ nahradiť slovami „iného majetku ako uvedeného“; vzhľadom na svoj charakter a osobitný spôsob nakladania s nimi by sa peňažné prostriedky nemali zaraďovať medzi „veci“. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami (napríklad v čl. I § 1 ods. 2 číslo príloh uvádzať po poradí, v § 3 ods. 3 označenie pododsekov zosúladiť s bodom 14 prílohy č. 1 LPV, v § 5 ods. 2 vypustiť dvojbodku, v § 6 ods. 1, za účelom spresnenia s ohľadom na znenie odseku 2, slová „a tento štát“ nahradiť slovami „a tento členský štát“, v § 9 ods. 4 slová „odseku 2“ nahradiť slovami „odseku 3“, § 11 ods. 1 a § 15 ods. 3 zosúladiť s bodom 55 prílohy č. 1 LPV, v § 12 písm. d) a e) vypustiť slovo „o“, v § 13, § 21 ods. 1 a 3 a v čl. II bode 13 § 422 ods. 1 slovo „najmä“ vypustiť alebo nahradiť iným vhodným výrazom, v § 15 ods. 4 slovo „Pokiaľ“ nahradiť slovom „Ak“ a v § 21 ods. 1 poslednej vete slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 20 ods. 1 slová „ktorý tento štát vyplatil“ nahradiť slovami „ktorú tento členský štát vyplatil“ a v odseku 2 slovo „úhrady“ nahradiť slovom „úhradu“; v čl. II bode 11 § 265a ods. 2 za slovo „potrestá“ vložiť čiarku a odseky 3 až 5 zosúladiť s bodom 55 prílohy č. 1 LPV, v prílohe č. 1 písm. b) až d) slová „Tel. č.“ uviesť v plnom znení, slová „E-.mail“ nahradiť slovami „E-mailová adresa“, v písmenách f) a h) bodoch 1.1., 1.2., 2.1. a 2.2., písmene i) bodoch 1.1. a 2.3. a písmene k) bodoch 1 a 2 slová „V prípade, že“ nahradiť slovom „Ak“, v písmene h) bode 1.1. písm. a) a bode 2.1. písm. a) slovo „ma“ nahradiť slovom „má“ a písmeno b) a bod 2.1. písm. b) zosúladiť s bodom 57 prílohy č. 1 LPV, v písmene i) bod 2.3. zosúladiť s bodom 6 prílohy č. 1 LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 15 Navrhované znenie žiadam rozdeliť podľa kompetencií jednotlivých štátnych orgánov. Vo väzbe na znenie § 11 je potrebné dôsledne rozlišovať medzi prepadnutým majetkom a prepadnutou, resp. zhabanou vecou. Podľa § 11 návrhu sa na výkon uznaného majetkového rozhodnutia použijú ustanovenia Trestného poriadku o výkone trestu prepadnutia majetku, výkonu trestu prepadnutia veci a výkone zhabania veci. Podľa ustanovení Trestného poriadku trest prepadnutia majetku vykoná príslušný konkurzný súd, pri treste prepadnutia alebo zhabania veci sa tejto veci ujme organizácia príslušná podľa osobitných predpisov na správu majetku štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Čl. II bod 21 V čl. II bod 21 odporúčame zvážiť ustanovenie dvoch základných skutkových podstát. Odôvodnenie: Podľa čl. II Medzinárodného dohovoru o potlačení a trestaní zločinu apartheidu zahŕňa zločin apartheidu politiku a praktiky rasovej segregácie a diskriminácie (v minulosti uplatňované v Južnej Afrike), pričom dohovor uvádza, že ide o činy páchané s cieľom vytvoriť a upevniť nadvládu jednej rasovej skupiny osôb nad akoukoľvek inou rasovou skupinou osôb a systematicky tieto osoby utláčať. Dohovor tieto činy vypočítava. Pojem apartheid teda predstavuje špecifický spôsob rasovej segregácie a diskriminácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.7.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Čl. II bod 21 V kvalifikovanej skutkovej podstate odporúčame doplniť písmeno e) "e) ako verejný činiteľ." Odôvodnenie: Práve páchateľ v postavení verejného činiteľa môže byť subjektom spôsobilým pre efektívne páchanie segregácie alebo diskriminácie a nie je d