LP/2016/545 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2016/002947
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zaužívaná lehota na predbežné stanoviská.
Posledná zmena: 04.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/545
Dátum začiatku MPK: 30.05.2016
Dátum konca MPK: 03.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 30.05.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 03.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)