LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „ 320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „ 4 860 eur.“. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška fiančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Tabuľka: Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 1900 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 22 800 eur Druh sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac: 3800 eur/ Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok: 45 600 eur Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 57: Návrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesčne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. K bodu 58: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy (1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti) , pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú: 35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie: „c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“. 36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú: „e)nízkoprahové denné centrum f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“. 37. V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“. 38. V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“. Komentáre a zdôvodnenie k pridaným bodom: K bodu 35: Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a. K bodu 36. Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky. Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne(aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity. K bodu 37: Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb. K bodu 38: V návrhu ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na zmeny navrhnuté v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku). Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ADCH Košice (Arcidiecézna charita Košice) Naše návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska. Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr. je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné. Predloženými návrhmi žiadame: 1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6 2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu. V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 19 Žiadame, aby bola v návrhu číslovka „III“ nahradená číslovkou „II“. Odôvodnenie: Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári podľa § 40 zákona považujeme za nástroj, ktorý má byť dostupný aj pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v rozsahu stupňa II. Argumentáciu, že pri rozsahu poskytovania služby v stupni II nie je možné vykonávať činnosti: plánovať, viesť a hodnotiť za účasti prijímateľa sociálnej služby individuálny plán, ktorého súčasťou je aj program sociálnej rehabilitácie, a preto musí spĺňať novo ustanovený časový rozsah poskytovania tejto ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionári najmenej v rozsahu ôsmich hodín pracovného času pracovného dňa nepovažujeme za vecné. Rozsah aktivít realizovaných na základe individuálneho plánu nie je totožný u osoby so stupňom odkázanosti II a III. Preto čas potrebný na realizáciu aktivít z individuálneho plánu osoby so stupňom odkázanosti II, ak nezohľadňujeme nie zanedbateľný rozsah formálno-administratívnych úkonov, na ktorých časovú náročnosť má stupeň odkázanosti menší vplyv, považujeme za postačujúci. Vzhľadom k individuálnym podmienkam a potrebám odkázanej osoby nie je vždy vhodné poskytovanie inej sociálnej služby, napr. opatrovateľskej služby. Z uvedených dôvodov požadujeme zachovanie osobného rozsahu pre denné stacionáre na v súčasnosti plantanej úrovni, teda vrátane stupňa odkázanosti II. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) V návrhu novely v § 13 ods. 2 navrhujeme V návrhu novely v § 13 ods. 2 navrhujeme na konci pripojiť túto vetu: „Ambulantná sociálna služba v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.“ Odôvodnenie: Uvedený odstavec je zmätočný a nie je jednoznačne jasné, v akom rozsahu má byť ambulantná sociálna služba poskytovaná. V nadväznosti na § 78b ods. 8, ktorý znie: „(8) Za neobsadené miesto pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa po dobu 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní - neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, - neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená, alebo - poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.“ Navrhujeme vypustiť navrhovaný odsek § 13 ods. 2 a nahradiť ho takto: § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ambulantná sociálna služba v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby najmenej v rozsahu 81 hodín za 20 pracovných dní. Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) V § 9 odsek 4 na konci 2. vety V § 9 odsek 4 na konci 2. vety doplniť do odborných zamestnancov: sociálny poradca, zdravotnícky asistent, sanitár, ergoterapeut. Odôvodnenie: Funkciu sociálny poradca navrhujeme z toho dôvodu, že po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore „Sociálne služby a poradenstvo“ absolvent môže pracovať ako sociálny poradca v rôznych organizáciách, inštitúciách, úradoch a zariadeniach (napr. v ústavoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, denných stacionároch, komunitných centrách, detských domovoch, a iných). Funkcie: zdravotnícky asistent, sanitár, ergoterapeut žiadame doplniť do tohto znenia paragrafu, lebo z neho „vypadli“. Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Čl. I § 78a ods. 1 Navrhujeme rozšíriť okruh služieb, na ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb o služby krízovej intervencie zamerané na ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a to doplnením § 78a ods. 1 o nové písmená, ktoré znejú: e) terénna sociálna služba krízovej intervencie, f) nízkoprahové denné centrum, g) integračné centrum, h) komunitné centrum, i) útulok, j) domov na polceste, k) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, l) domov na polceste. Zároveň navrhujeme v uvedenom zmysle doplniť prílohu, v ktorej sa určí výška príspevku na služby, o ktoré bol § 78a ods. 1 rozšírený. Odôvodnenie: V súčasnosti podporované služby sú zamerané predovšetkým na dôchodcov, resp. seniorov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár). Na ľudí bez domova je zameraná len jedna podporovaná služba (nocľaháreň), služby zamerané na deti a rodiny v krízovej sociálnej situácii nie sú podporované vôbec. Tento stav je diskriminačný, nakoľko pri jednej sociálne odkázanej skupine (seniori) štát podporuje poskytovanie troch typov sociálnej služby, ktoré sú navyše celodenné a celoročné, kým pri ďalších sociálne odkázaných skupinách podporuje len jednu službu, aj to len zariadenia určené na prespatie. Podpora celodenných služieb absentuje, pričom pri ľuďoch bez domova, či pri rodinách s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii je rovnako potrebná, pokiaľ nemajú zostať sociálne vylúčení aj naďalej. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Čl. I príloha č. 6 Navrhujeme upraviť nerovnoprávne postavenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov a zvýšiť sumy finančného príspevku poskytovaného na jedno miesto. Odôvodnenie: Verejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených obcou, napojených na obecný rozpočet, finančne podporuje aj štát. Na rozdiel od nich, neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je poskytovaný finančný príspevok len zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na nízku výšku tohto finančného príspevku musia neverejní poskytovatelia svoje oprávnené náklady dofinancovať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa klienti neverejných poskytovateľov dostávajú do diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov, pretože sú nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom. Zvýšením finančných príspevkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu pomôže tento diskriminačný stav zmierniť, nakoľko neverejní poskytovatelia sociálnych služieb nebudú musieť poskytovanie služby dofinancovať z iných zdrojov v takej miere, ako doteraz. Tým sa zároveň zrovnoprávni dostupnosť služby pre klientov neverejného poskytovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 31ods. 5 Požadujeme upresniť časový rozsah v hodinách na deň. Požadujeme doplniť údaj z osobitnej časti, že sa môže sociálna služba poskytovať aj opakovane. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) Čl. I bod 9 Požadujeme uviesť, ako treba postupovať v prípade porušenia uvedeného zákazu (sankcie) Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) § 31 Požadujeme uviesť, do akého veku dieťaťa sa bude zabezpečovať sociálna služba. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I V bode 16 § 32 ods. 3 navrhujeme pred slovo „výkonu“ vložiť slovo „do“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení: Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení: „V § 65 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú slová: „to neplatí, ak ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na obec, ktorá je zriaďovateľom alebo zakladateľom právnickej osoby oprávnenej poskytovať sociálnu službu, alebo ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na inú právnickú osobu v rámci zriaďovateľskej alebo zakladateľskej právomoci obce, mesta, alebo vyššieho územného celku. Nástupnícka organizácia plní podmienky poskytovania sociálnej služby v rozsahu, v akom boli záväzné pre oprávneného poskytovateľa sociálnej služby.“.“ Ostatné novelizačné body sa prečíslujú. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vplyvov Žiadame o dopracovanie doložky vplyvov na rozpočty obcí a miest. Predložený návrh obsahuje celý rad reštriktívnych alebo sprísňujúcich opatrení, ktoré v praxi budú mať vplyv na rozpočty miestnej územnej samosprávy. V doložke vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy žiadame označiť aj pole „negatívne“ a v odôvodnení uviesť, že navrhovaným sprísnením podmienok poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári dôjde k zníženiu počtu prijímateľov sociálnej služby, a z dôvodu zvýšenia výdavkov, s ktorými zriaďovatelia služieb nekalkulovali dôjde k zníženiu dostupnosti služby z dôvodu úpravy ceny za poskytované služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 55 Žiadame, aby v prílohe č. 1 v v riadku „denný stacionár“ bola v stĺpci „Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca“ uvedená hodnota 6,0. Odôvodnenie: Predkladateľ navrhuje zjednotiť počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v dennom stacionári na rovnaké hodnoty aké ustanovuje zákon pre útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania. Predkladateľ pritom v dôvodovej správe nezdôvodňuje toto zjednotenie. Zmena minimálnych personálnych štandardov bude mať za následok zníženie dostupnosti tejto do nedávna nedostatkovej služby, bude mať vplyv na výdavky z rozpočtov obcí a miest. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail