LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Medzinárodné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 41048/2016/81
Podnet: Plnenie Uznesenia vlády SR č. 627 z 23.októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: pristúpenie SK k prebiehajúcim rokovaniam o posilnenej spolupráci
Posledná zmena: 12.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/531
Dátum začiatku MPK: 26.05.2016
Dátum konca MPK: 01.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 12.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 26.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vlastník aktivity: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva