LP/2016/522 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 00454/2016-1632
Podnet: § 6 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zákon NR SR č. 171/2016 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zadefinoval Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu kompetencie v oblasti schvaľovania záväzného plánu pre operačný program, schvaľovania výziev a vykonávania krízového riadenia operačného programu v presne definovaných prípadoch. Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, z dôvodu možnosti, že štátu hrozia značné hospodárske škody, skrátené legislatívne konanie.
Posledná zmena: 23.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/522
Dátum začiatku MPK: 24.05.2016
Dátum konca MPK: 01.06.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 10.08.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)