LP/2016/513 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Návrh vyhlášky (vlastný materiál) je z dôvodu zložitosti formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 (poznámka pod čiarou k odkazu 3) V čl. I bode 11 (poznámka pod čiarou k odkazu 3) vypustiť slová „v znení zákona č. 485/2013 Z. z.“ . Odôvodnenie: Tento zákon neobsahuje novelu ustanovenia § 38 ods. 2 písm. c) bodu 1 citovaného v poznámke pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 (§ 5 ods. 6) V čl. I bode 8 (§ 5 ods. 6) v tretej vete vypustiť slovo „už“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 17 Uvádzaciu vetu odporúčame upraviť nasledovne: „Príloha vrátane nadpisu znie“ a v označení prílohy slová „č. .../2016 Z. z.“ nahradiť slovami „č. 322/2008 Z. z.“ (legislatívnotechnická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 11 Poznámku pod čiarou k odkazu 3 odporúčame upraviť podľa bodu 39.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 16 V uvádzacej vete odporúčame vypustiť slovo „nový“ (bod 34.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodom 9 a 10 Novelizačné body 9 a 10 odporúčame spojiť a § 6 ods. 2 uviesť v novom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 Odporúčame v čl. I bode 4 navrhovanej poznámke pod čiarou k odkazu 2 vypustiť citáciu „o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodom 9 a 10 Odporúčame novelizačné body 9 a 10 spojiť do jedného novelizačného bodu. Nasledujúce novelizačné body je potrebné primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka, K čl. I Odporúčame v čl. I vložiť nový novelizačný bod XY, ktorý znie: „XY. V § 6 odsek 5 znie: „(5) V domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach3) možno utvárať podmienky na zriadenie špeciálnych škôl alebo alokovaných tried týchto škôl alebo špeciálnych tried základných škôl.“. Nasledujúce novelizačné body je potrebné primerane prečíslovať. Odporúčame v čl. I bode 11 znenie navrhovanej poznámky pod čiarou k odkazu 3 nahradiť znením: „3) § 38 ods. 2 písm. c) prvý bod a § 39 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby zosúladenia predkladaného návrhu s obsahom § 38 ods. 2 písm. c) prvý bod a § 39 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poznámku pod čiarou k odkazu 3 je potrebné doplniť o citáciu ustanovenia upravujúceho vzdelávanie v špecializovanom zariadení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I Odporúčame predkladaný materiál doplniť o ustanovenie v tom zmysle, že detský domov utvorí podmienky na zriadenie školy na účely plnenia povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie alebo utvorí podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa alebo dôvod, pre ktorý dieťa bolo umiestnené do detského domova. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie odporúčame doplniť v súlade s § 49 ods. 6 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z. a vzhľadom aj na obdobnú úpravu v prípade domovov sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 15 § 8 ods. 3), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napr. v čl. I. body 4 a 11 zosúladiť s bodom 38 prílohy LPV, body 5 a 6 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 11 poznámku pod čiarou k odkazu 3 zosúladiť s bodom 57 prílohy LPV, bod 16 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 34.3 prílohy LPV a v odseku 1 za slovo „podľa“ vložiť slovo „ právnych“, bod 17 zosúladiť s bodom 42 písm. a) prílohy LPV; čl. II zosúladiť s bodom 64. 1 prílohy LPV ). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napr. v čl. I. body 4 a 11 zosúladiť s bodom 38 prílohy LPV, body 5 a 6 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 11 poznámku pod čiarou k odkazu 3 zosúladiť s bodom 57 prílohy LPV, bod 16 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 34.3 prílohy LPV a v odseku 1 za slovo „podľa“ vložiť slovo „ právnych“, bod 17 zosúladiť s bodom 42 písm. a) prílohy LPV; čl. II zosúladiť s bodom 64. 1 prílohy LPV ). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.6.2016 Detail