LP/2016/513 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Návrh vyhlášky (vlastný materiál) je z dôvodu zložitosti formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.
Autor: Ondek, Pavel, Ing.
Pripomienka k: k návrhu vyhlášky MŠVV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 322.2008 Z. z. o špeciálnych školách
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: 1. V bode 2, v § 2 žiadame ponechať odseky 19, 20 a 21. Odôvodnenie: Pracovné vyučovanie je jedným z najdôležitejších predmetov vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Koedukované a tým samozrejme skupinové vzdelávanie je potrebné zachovať a podmieniť ho aj vyhláškou a upraviť v ňom maximálny počet žiakov v skupine – teda šesť, čo je primerané. To isté platí aj o vyučovaní telesnej výchovy, kde považujeme za správne vyučovanie oddelene pre chlapcov a dievčatá s možnosťou vytvárania skupín najbližších ročníkov. 2. V bode 16, v §9a odsek 2 žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Považujeme za správne zachovanie delenia žiakov na skupiny pri výchove a vzdelávaní najmä na predmetoch „pracovné vyučovanie, telesná výchova“ a to minimálne v A variante a B variante