LP/2016/428 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Exekúcie a výkon rozhodnutí
Občianske súdne konanie
Občiansko-právne vzťahy
Rodinné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 39723 /2016 - 110
Podnet: § 392 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/428
Dátum začiatku MPK: 24.05.2016
Dátum konca MPK: 13.06.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)