LP/2016/423 Modifikácia vykonávacích ustanovení Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a určenie funkcií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014-2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2016-2297/6944-17
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne predmetný materiál nebol postúpený na vnútrorezortné pripomienkové konanie, bol odkonzultovaný s odborom právnym sekcie legislatívy MPRV SR a relevantné pripomienky k dokumentu boli zohľadnené. Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie je potrebné uskutočniť v čo najkratšom čase, aby sa zabezpečila riadna implementácia programu (príprava a vyhlasovanie výziev, kontraktácia projektov, refundácia výdavkov a naplnenie ukazovateľov stanovených v programe).
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/423
Dátum začiatku MPK: 13.05.2016
Dátum konca MPK: 19.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 13.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)