LP/2016/408 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Základné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: spis č. 2016-15577-56AA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátenie medzirezortného pripomienkového konania je odôvodnené ohrozením práva príslušníkov národnostných menšín na vzdelávanie v materinskom jazyku nadobudnutím účinnosti ustanovení školského zákona v znení zákona č. 188/2015 Z. z. o najnižších počtoch žiakov v triedach základných škôl od začiatku nasledujúceho školského roka bez úpravy výnimky. Návrh zákona sa preto predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje bežnú lehotu dodržať.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/408
Dátum začiatku MPK: 10.05.2016
Dátum konca MPK: 18.05.2016
Novelizované predpisy: 245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 10.05.2016
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 10.05.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 18.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)