LP/2016/399 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.5.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 na konci nadpisu § 18a odporúčame vypustiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 31.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V názve zákona odporúčam slovo „Zákon“ uviesť veľkými písmenami, v čl. I bode 1 nadpise § 18a vypustiť bodku na konci, v bode 2 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 42 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR a v bode 3 doplniť v novom znení prílohy 3 jej označenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ani na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby materiál predložil na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov má predkladateľ povinnosť predložiť materiál do predbežného pripomienkového konania, ak materiál predpokladá vplyv aspoň na jednu z vybraných oblastí (materiál má vyznačený pozitívny vplyv na životné prostredie). Pokiaľ materiál v takom prípade nebol predložený do PPK, postup nie je v súlade s procesom posudzovania vplyvov v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Je potrebné, aby sa k legislatívnym aj nelegislatívnym materiálom v rámci legislatívneho procesu vyjadrila stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov. Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR, alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o vyznačenie negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v doložke vybraných vplyvov a dopracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: podnikateľom síce nevznikajú žiadne nové administratívne povinnosti nad rámec účinného zákona č. 346/2013 Z. z., ale v súvislosti s rozšíreným zoznamom nebezpečných látok, ktorých použitie v elektrozariadeniach je obmedzené, vzniká nutnosť nahradiť tieto nebezpečné látky vo výrobe tak, aby nedošlo k zníženiu kvality a konkurencieschopnosti výrobkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu odporúčame vypracovať v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 1. V Čl. I bod 1. odporúčame na konci nadpisu § 18a vypustiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Dôvodovej správe, B. Osobitná časť, K čl. I, K bodu 1 V Dôvodovej správe, B. Osobitná časť, K čl. I, K bodu 1 odporúčame slová ,,v koncentrácii vyššej ako 0/1% hmotnosti plastifikovaného materiálu“ nahradiť slovami ,,v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti plastifikovaného materiálu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail