LP/2016/388 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Z technických príčin nebolo možné vytvoriť návrh zákona v editore právnych predpisov. Vlastný materiál, dôvodovú správu, všeobecnú a osobitnú časť pripájame ako nepovinné prílohy vo formáte pdf.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K bodu 1 K bodu 1 – v súvislosti s poznámkou pod čiarou k odkazu 17 upozorňujeme, že osobitným predpisom upravujúcim odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov je okrem Zákonníka práce aj zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zohľadnenie tejto skutočnosti si vyžaduje zavedenie novej poznámky pod čiarou, v ktorej sa uvedie Zákonník práce spolu s citovaným zákonom č. 578/2004 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Dovoľujeme si poznamenať, že v zmysle § 28 ods. 3 predmetného zákona základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3 a osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4, 5 a 7 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1. Zvýšené stupnice platových taríf boli ustanovené už nariadením vlády SR č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná stupnica platových taríf, ako aj osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách zákona, ktoré sú už obsiahnuté v citovanom nariadení vlády, preto stratili platnosť nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády. Sme toho názoru, že neplatné ustanovenie zákona nie je možné novelizovať, a to ani napriek skutočnosti (ako v dôvodovej správe uvádzate), že zo zákona vypustené (zrušené) neboli. V zmysle platnej úpravy základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobitnú stupnicu platových taríf vybraných skupín zamestnancov, osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov upravujú prílohy nariadenia vlády SR č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a osobitné stupnice platových taríf. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Formálna pripomienka Formálna pripomienka – predložený návrh zákona obsahuje dva novelizačné body s označením 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) vlastnému materiálu Slovenská akadémia vied má zásadnú pripomienku k čl. I bod 1. Žiadame zmeniť jeho znenie nasledovne: „Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3, osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov je uvedená v prílohe č. 4, osobitná stupnica platových taríf zdravotníckych zamestnancov, ktorí nie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu 17) je uvedená v prílohe č. 5 a osobitná stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí pôsobia vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako vysokoškolskí učitelia (ďalej len „učitelia vysokých škôl“) a zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku 16) (ďalej len „výskumní a vývojoví zamestnanci“), je uvedená v prílohe č. 5a.“. Súčasne v bode 3. a bode 4. žiadame primerane upraviť názov prílohy č. 5 a prílohy č. 5a. Zdôvodnenie: Navrhovaná úprava je plne adekvátna vo vzťahu k náročnej činnosti vysokoškolských pedagógov ako aj výskumných a vývojových pracovníkov. Integrálnou súčasťou činnosti vysokoškolských učiteľov je aj výskum a výskumníci sa zapájajú aktívne do pedagogického procesu na vysokých školách a podieľajú sa na uskutočňovaní tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (§ 54 zák. 131/2002 Z. z.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodom 4 a 5 Označenie nových príloh č. 5a a 7 odporúčame umiestniť vpravo nad názov tej ktorej prílohy a duplicitný novelizačný bod 4 označiť ako bod 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu zákona Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu zákona nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) Čl.I V Čl.I. bod 4. v prílohe 5a s nadpisom „Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl“ navrhujeme platnosť stupnice platových taríf rozšíriť aj na výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl, a to zmenou nadpisu prílohy v znení: “Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl“. Odôvodnenie: Výskumní a vývojoví zamestnanci sa výraznou mierou podieľajú na pedagogickej činnosti a rovnako prispievajú k zabezpečeniu a kvalite pedagogického procesu na vysokých školách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) všeobecne, záväzná pripomienka Uvedený zákon bude mať zásadný dopad na rozpočet samosprávnych krajov, a to z dôvodu, že v jazykových školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť aj pedagogickí zamestnanci, u ktorých dôjde od 01.09.2016 k navýšeniu tarifných platov o + 6 %. Prehľad predpokladaného dopadu na rozpočet ŽSK z dôvodu navýšenia platov pedagogických zamestnancov škôl (jazykové školy, základné umelecké školy) a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK od 01.09.2016: Priemerný prepočítaný počet pedagogických zamestnancov financovaných z rozpočtu ŽSK: 127 Priemerné mzdové prostriedky pre pedagogických zamestnancov financovaných z rozpočtu ŽSK za 1 mesiac: 110 674 € Navýšenie tarifných platov pre pedagogických zamestnancov od 01.09.2016: +6% Dopad na rozpočet ŽSK za 1 mesiac: 6 640 € Dopad na rozpočet ŽSK za rok: 79 680 € (Zdroj: Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1 – 04 za I. štvrťrok 2016) Poznámka: v uvedenom vyčíslení dopadu na rozpočet ŽSK nie je zahrnuté navýšenie platov pre pedagogických zamestnancov cirkevných a súkromných zriaďovateľov financovaných z rozpočtu ŽSK, čo by predstavovalo cca ďalšie navýšenie o + 25 % z uvedenej sumy (cca + 19 920 €). Obdobne ako Združenie miest a obcí Slovenska upozorňujeme, že predmetný návrh zákona nenavrhuje žiadny zdroj finančných prostriedkov VÚC, ktorý by umožnil finančnú potrebu krytia (rozpor s Legislatívnymi pravidlami vlády) Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) všeobecne Upozorňujeme, že uvedený návrh nezohľadňuje zvyšovanie platov pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva. Pri zvyšovaní platov pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, ktoré vyplynulo z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa za roky 2014, 2015 a 2016, bolo zabezpečené zvyšovanie platov aj pre nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení regionálneho školstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa uvádza, že „Zvýšenie výdavkov nie je v súčasnosti zabezpečené v rámci schválených limitov príjmov a výdavkov na jednotlivé rozpočtové roky a realizácia tejto úlohy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky bude vyžadovať navýšenie finančných prostriedkov.“ Z uvedeného dôvodu žiadame do návrhu uznesenia doplniť ukladacie ustanovenie na navýšenie finančných prostriedkov pre jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu (MŠVVaŠ SR, MO SR, MV SR, MZ SR) na realizáciu predmetného zvýšenia osobných nákladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553.2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov-ZASADNE KOZ SR predkladá nasledujúce zásadné pripomienky: K celému návrhu zákona: KOZ SR naďalej trvá na tom, že je potrebné vyriešiť problematiku odmeňovania všetkých zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nakoľko platové tarify v platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona sú hlboko pod zákonom stanovenou minimálnou mzdou. K tomu sa zaviazala aj vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení. Z tohto dôvodu KOZ SR požaduje zvýšenie platových taríf vo všetkých platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona o 6% od 1. 9. 2016. K celému zákonu: Vzhľadom na postupné zvyšovanie veku odchodu do starobného dôchodku KOZ SR požaduje upraviť započítanie praxe, tak aby bolo motivačné a zohľadňovalo predlžovanie produktívneho veku zamestnancov. Každému zamestnancovi by sa mala platová tarifa zvýšiť o 1% z príslušnej platovej triedy za každý odpracovaný rok bez obmedzenia veku, tak ako je tomu v štátnej službe. K bodu 1 (§7 ods.1 tretia veta): KOZ SR žiada proporcionálne zvýšiť platové tarify nielen vysokoškolským učiteľom, ale aj vedecko-výskumným zamestnancom a zaradiť ich do jednej platovej stupnice. Ponechanie ostatných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého resp. tretieho stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku s nezmennými platovými tarifami považuje KOZ SR za zásadný rozpor so snahou podporovať vedu a výskum a budovať znalostnú ekonomiku. Charakter činností vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných zamestnancov je obdobný, preto by mali byť aj rovnako odmeňovaní. Tieto pripomienky považuje KOZ SR za zásadné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K prílohe č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu V bode 2.2.4 Výpočty vplyvov na verejné financie v druhom bode – Vysoké školy je potrebné vo výpočte finančných prostriedkov na zabezpečenie 6 %-ného navýšenia osobných nákladov učiteľov uviesť, že do výpočtu vplyvov sú zahrnuté aj údaje za štátnu vysokú školu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši). Odôvodnenie: Od 1. septembra 2016 sa návrh zákona v časti zvýšenie platových taríf učiteľov vysokých škôl priamo dotkne aj vysokoškolských učiteľov štátnej vysokej školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť, že do výpočtu vplyvov na verejné financie sú zahrnuté aj údaje za túto vysokú školu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 3 V súvislosti so zmenou navrhovanou v prílohe č. 5 a zavedením osobitnej stupnice platových taríf pre učiteľov vysokých škôl (nová príloha č. 5a) navrhujeme, aby v bode 3 bolo okrem nového nadpisu prílohy č. 5 uvedené aj celé znenie prílohy. Odôvodnenie: Príloha č. 5, ktorej aktuálne znenie je uvedené v prílohe č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2015 Z. z., nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 553/2003 Z. z. bude mať zmenený názov a uvedené sumy sa stanú obsolétnymi pre učiteľov vysokých škôl. Podľa dôvodovej správy sa príloha č. 5 bude do vydania nového nariadenia vlády uplatňovať len pre výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov. Odporúčame, aby vzhľadom na zavedenie osobitnej stupnice platových taríf pre učiteľov vysokých škôl (príloha č. 5a) bola presne a jednoznačne ustanovená príloha č. 5 s osobitnou stupnicou platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2016 Detail