LP/2016/371 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje: Návrh vyhlášky (vlastný materiál) je z dôvodu zložitého formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napr. v čl. I body 2 a 7 zosúladiť s bodom 38 prílohy LPV, v bode 8 slovo „hodnota“ nahradiť vhodnejším výrazom podľa bodu 30.2. prílohy LPV, v bode 9 za slovo „príčinnej“ vložiť slovo „súvislosti“, v bode 3 § 2 písm. h) doplniť označenie odseku, body 10 a 15 spojiť do jedného novelizačného bodu, bod 13 § 7 ods. 7, bod 16 § 8 ods. 5 a bod 18 § 8 ods. 7 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV, v bode 20 § 10a za slovo „podľa“ vložiť slovo „právneho“, v prílohe č. 1 a 2 vysvetlivkách k tabuľke k stĺpcu A znamienko rovnosti nahradiť slovom „je“, vo vysvetlivkách k stĺpcu E znamienko rovnosti a pomlčku nahradiť slovom „sú“ a k stĺpcu F pred slovom „sú“ vypustiť pomlčku z dôvodu nadbytočnosti, v prílohe č. 1 tabuľke č. 2 tretí riadok a prílohu č. 3 tabuľku č. 1 šiesty riadok zosúladiť s bodom 56 prílohy LPV, v prílohe č. 3 vysvetlivkách k tabuľke č. 1 a 2 pomlčku nahradiť slovom „je“ a vo vysvetlivkách k veličine Mi slovo „dopad“ nahradiť slovom „vplyv“, v prílohe č. 4 treťom stĺpci medzinárodný alfabetický kód „EUR“ nahradiť slovom „eur“ v príslušnom gramatickom tvare]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne a k doložke vybraných vplyvov Odporúčame dopracovať Doložku vybraných vplyvov, následne odporúčame predložiť návrh vyhlášky na posúdenie Komisii pre posudzovanie vybraných vplyvov a znovu predložiť Vyhlášku do MPK. Odôvodnenie: Vyhláška sa rozširuje o ďalšie štandardy kvality a o s tým súvisiacu zodpovednosť za ich porušenie (napr. bod 4. návrhu). Vyhláška ďalej zvyšuje poplatky a sadzby, ktoré vstupujú ako veličiny pre výpočet kompenzačných platieb v neprospech prevádzkovateľov, rozširuje sa o nové kompenzačné platby za nedodržanie štandardu kvality a zvyšuje % požadovanej úrovne štandardov kvality v neprospech prevádzkovateľov (dodávateľov). Preto v doložke vybraných vplyvov odporúčame doplniť chýbajúce obsahové náležitosti doložky, ale najmä žiadame aby navrhovaný materiál obsahoval kompetentne spracovaný vplyvy na podnikateľské prostredie a vplyvy na služby pre občana, keďže navrhovaná úprava sa týka napríklad zmeny výšky a doplnenia kompenzačných platieb vo viacerých vymedzených prípadoch a určenia postupu pri výpočte ročného vyúčtovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o vyplnenie Doložky vybraných vplyvov. Odôvodnenie: v zmysle Jednotnej metodiky účinnej od 1. októbra 2015 je potrebné vyplniť všetky časti doložky vybraných vplyvov okrem bodu č. 8. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, ani na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne: Odporúčame Návrh zosúladiť s ostatnou verziou Legislatívnych pravidiel vlády SR a znovu predložiť do MPK. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o predloženie materiálu na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov. Odôvodnenie: v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov má predkladateľ povinnosť predložiť materiál do predbežného pripomienkového konania, ak materiál predpokladá vplyv na aspoň jednu z vybraných oblastí. Pokiaľ materiál v takom prípade nebol predložený do predbežného pripomienkového konania, nie je to v súlade s procesom posudzovania vplyvov podľa Jednotnej metodiky účinnej od 1. októbra 2015. Je potrebné, aby sa k legislatívnym a nelegislatívnym materiálom v rámci legislatívneho procesu vyjadrila Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov. Stanovisko komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o vyznačenie negatívnych a pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v doložke vybraných vplyvov v časti č. 9 – Vplyvy navrhovaného materiálu. Taktiež žiadame o vypracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v zmysle Jednotnej metodiky a zapracovanie týchto zmien do textovej časti predkladacej a dôvodovej správy. Odôvodnenie: vyhláška zavádza zvýšenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, čo na strane poskytovateľov predstavuje negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zároveň zvyšuje kvalitu dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou odberateľom, ktorými sú podnikateľské subjekty, čo predstavuje pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) čl.1 bod 1 Odporúčame v úvodnej vete novelizačného bodu 1 nahradiť slovo "písmeno" slovom "písm." Odôvodnenie: V súlade s Prílohou č. 1 bodom 57 Legislatívnych pravidiel vlády SR Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) čl. 1 bod 3 Odporúčame v čl.1 bode 3 za slová „§ 2“ vložiť slová „ods. 1“, legislatívno technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) čl. 1 bod 1 Odporúčame presunúť odkaz 6 za čiarku, legislatívno technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 1 V § 1 písm. g) na konci uvádzacej vety odporúčame vypustiť dvojbodku (legislatívnotechnická pripomienka). Citáciu poznámky pod čiarou k odkazu 6 odporúčame legislatívnotechnicky upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. I bod. 16 Vo vzorci sa uvádza veličina A5, ale vo vysvetlivkách je uvedená veličina A4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Čl. 1 bod 3 Za slová „V § 2“ odporúčame vložiť slová „ods. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.5.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 2 Poznámku pod čiarou k odkazu 9 odporúčame upraviť podľa bodu 39.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.5.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bodom 4 a 6 a k prílohám č. 1 až 3 V čl. I bodoch 4 a 6 pred slovami „obmedzenia alebo prerušenia“ odporúčame vložiť slovo „plánovaného“ (ako v osobitnej časti dôvodovej správy k bodom 4 a 6). Rovnakú úpravu odporúčame v prílohách č. 1 až 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bod 16 V čl. I bode 16 odporúčame slová „A4 je 5 eur“ nahradiť inými primeranými slovami. Upozorňujeme, že vzorec obsahuje veličinu „A5“ (nie „A4“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2016 Detail