LP/2016/365 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje: Návrh vyhlášky (vlastný materiál) je z dôvodu zložitosti formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.6.2016 Detail
POZAGAS (POZAGAS a.s.) K bodu 5 návrhu - §7, ods. 1, písm. a) Navrhujeme zvážiť opodstatnenosť úpravy požadovanej úrovne štandardov kvality pre uskladňovanie plynu. Prevádzkovatelia zásobníkov na Slovensku v uvádzanom období dôsledne plnili svoje povinnosti a hoci bola požadovaná úroveň pre uskladňovanie plynu stanovená najvyššie zo všetkých plynárenských činností, nevyskytol sa v ich činnosti výpadok, ktorý by znamenal nižšiu ako požadovanú úroveň štandardov kvality. Domnievame sa, že to, že regulované subjekty si dôsledne plnia svoje povinnosti by nemalo mať odozvu v podobe sprísňovania podmienok pre ich ďalšie podnikanie. Takýto prístup by pôsobil demotivujúco do budúcnosti, vzhľadom na vedomie, že snaha o maximálnu úroveň štandardov kvality by mohla mať za následok ich ďalšie sprísnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl. 1 bod 4 Navrhujeme v § 5 písm. d) vnútorný odkaz na „písmeno d)“ nahradiť odkazom na správne písmeno. Odôvodnenie: Ustanovenie obsahuje nesprávny vnútorný odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl.1 bod 7 Navrhujeme v § 11 písm. b) a c) nahradiť slová „ vo výška“ slovami „vo výške“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov. Odôvodnenie: v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov má predkladateľ povinnosť predložiť materiál do predbežného pripomienkového konania, ak materiál predpokladá vplyv na aspoň jednu z vybraných oblastí. Pokiaľ materiál v takom prípade nebol predložený do predbežného pripomienkového konania, nie je to v súlade s procesom posudzovania vplyvov podľa Jednotnej metodiky účinnej od 1. októbra 2015. Je potrebné, aby sa k legislatívnym a nelegislatívnym materiálom v rámci legislatívneho procesu vyjadrila Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov. Stanovisko komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi vyplniť doložku vybraných vplyvov. Odôvodnenie: v zmysle Jednotnej metodiky účinnej od 1. októbra 2015 je potrebné vyplniť všetky časti doložky vybraných vplyvov okrem bodu č. 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad čl. I v bode 7 § 11 písm. c) slová „vo výška“ nahradiť slovami „vo výške“, v bode 8 úvodnej vete za slovo „prvý“ vložiť slovo „bod“, v bode 11 § 12 písm. f) za slovo „prvého“ vložiť slovo „bodu“, v bode 13 § 14a za slovo „podľa“ vložiť slovo „právneho“, v prílohe č. 8 vysvetlivkách k tabuľke č. 1 v popise veličín vzorca pomlčku nahradiť slovom „je“, prílohu č. 9 tabuľke č. 2 stĺpci 1 znenie § 2 písm. c) bod 1, § 2 písm. c) bod 2, v tabuľke č. 3 stĺpci 1 znenie § 4 písm. c) bod 1, § 4 písm. c) bod 2, § 4 písm. d) bod 1, § 4 písm. d) bod 2 a v tabuľke č. 4 znenie § 4 písm. g) bod 1 a § 4 písm. mg) bod 2 zosúladiť s bodom 57 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) nad rámec návrhu Navrhujeme nad rámec predkladaného návrhu zosúladiť znenie § 3 písm. g) a § 4 písm. h) vyhlášky č. 278/2012 Z. z., nakoľko nie je zrejmý dôvod rozdielu v znení týchto dvoch ustanovení, najmä vo vzťahu k zákonu č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skúška podľa § 19 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. (odkaz 6) sa podľa nášho názoru vykoná aj v prípade § 3 písm. g) vyhlášky č. 278/2012 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) nad rámec návrhu Navrhujeme nad rámec predkladaného návrhu doplniť nový novelizačný bod č. 2, ktorý znie: „2. V § 3 písm. g) sa nad slová „určeného meradla“ umiestňuje odkaz 5a. Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: „5a) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“.“ Odôvodnenie:Bližšie vymedzenie pojmu „určené meradlo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl. 1 bod 18 Odporúčame skontrolovať vysvetlivky v Prílohe č. 9 k tabuľkám č. 1 a 2. V týchto tabuľkách sa nenachádzajú označenia kategórií koncových odberateľov plynu „Dom.“ a „Mimo dom.“ uvedené vo vysvetlivkách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, ani na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi vyznačiť negatívne a pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie v doložke vybraných vplyvov v časti č. 9 - Vplyvy navrhovaného materiálu. Taktiež žiadame o vypracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v zmysle Jednotnej metodiky a zapracovanie týchto zmien do textovej časti predkladacej a dôvodovej správy. Odôvodnenie: vyhláška zavádza zvýšenie štandardov kvality dodávky plynu, čo na strane poskytovateľov predstavuje negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zároveň zvyšuje kvalitu dodávky plynu odberateľom, ktorými sú podnikateľské subjekty, čo predstavuje pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
RWE Gas (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) § 5 písm. b) Navrhujeme preformulovať znenie takto: b) zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie plynu zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo dodávateľovi plynu uznal dlh a uzatvoril dohodu o úhrade dlhu Odôvodnenie: Podľa znenia obdobného štandardu kvality pri dodávke elektriny navrhujeme aby bolo zabezpečenie obnovenia dodávky plynu vyhodnocované až po úhrade nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie plynu do odberného miesta. Odberateľ by mal uhradiť všetky svoje záväzky, nielen dlžnú sumu za dodávku komodity, ale i náklady spojené s prerušením a obnovením distribúcie. Práve tieto náklady sú po obnovení dodávky od odberateľa následne ťažko vymožiteľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
RWE Gas (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) §5 písm. d) Navrhujeme upraviť znenie takto: d) písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote podľa písmena c), Odôvodnenie: Považujeme za chybu v písaní ponechanie písmena "d)" na konci vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
RWE Gas (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) §5 písm a) Navrhujeme upraviť znenie takto: a) uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu v domácnosti, ktorý o to požiada do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu Odôvodnenie: Zákon o energetike ukladá dodávateľovi ako povinnosť len uzavretie zmluvy s odberateľmi v domácnosti. Nie je možné stanoviť ako štandard kvality niečo, čo nie je povinnosťou podľa zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I bodu 6 V čl. I bode 6 je potrebné vypustiť navrhované znenie § 8 ods. 7, pretože ide o neprípustnú recepciu zákona a súčasne ide o nenormatívne ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
RWE Gas (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) § 5 písm. f) Navrhujeme upraviť znenie takto: f) úhrada preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke plynu, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby SIPO, a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak sa dodávateľ plynu nedohodne s odberateľom plynu o započítaní preplatku s najbližšou splatnou preddavkovou platbou alebo nedôjde k započítaniu preplatku voči inej pohľadávke dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu v zmysle zmluvy a obchodných podmienok dodávateľa plynu Odôvodnenie: V zmysle úradom schválených vzorových obchodných podmienok má dodávateľ právo započítať preplatok aj voči inej pohľadávke dodávateľa, ktorú má voči odberateľovi, nielen voči najbližším preddavkovým platbám. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
RWE Gas (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) § 5 písm.g) Navrhujeme znenie: 1. žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do troch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu; pre podanie týkajúce sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena e), Odôvodnenie: Žiadosť koncového odberateľa nie je stále úplne jednoznačná a až po dodatočných informáciách – pracne získaných od koncového odberateľa – vieme jednoznačne identifikovať žiadosť odberateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
RWE Gas (RWE Gas Slovensko, s.r.o.) K navrhovanej zmene par. 8 ods. 6 Navrhujeme znenie: „(6) Kompenzačná platba podľa § 9 až 12 sa nevyplatí, ak nepresiahne 3 eurá; v takom prípade sa odberateľovi oznámenie o kompenzačnej platbe podľa § 5 písm. h) nezasiela." Odôvodnenie: Sprecíznenie právnej úpravy navrhovaným znením zabráni možným odchýleniam sa vo výklade pri aplikácii ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2016 Detail
SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.) § 5 písm. a) Navrhujeme preformulovať text „s každým odberateľom plynu, ktorý o to požiada“ na „s každým odberateľom plynu v domácnosti a malým podnikom, ktorý o to požiada“ Odôvodnenie: Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. neukladá dodávateľovi povinnosť uzatvoriť zmluvu s každým odberateľom, len s odberateľom plynu v domácnosti. Podľa § 69 ods. 2 písm. a) prvého bodu dodávateľ tiež nemá povinnosť uzatvoriť zmluvu s odberateľom, ktorý v minulosti neoprávnene odoberal plyn alebo závažne porušil zmluvu, napr. neplatením záväzkov. Na jednej strane vítame zlúčenie pôvodného písm. a) a písm. h) do jedného ustanovenia, pretože existovala duplicita v termínoch, no pôvodne bola táto povinnosť stanovená len pre domácnosti a malé podniky, t.j. zraniteľných odberateľov. Na uvedenom rozsahu trváme v nadväznosti na ustanovenie § 69 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona o energetike a máme za to, že vyhláška by nemala povinnosť uzatvorenia zmluvy do 10 dní s ostatnými kategóriami odberateľov rozširovať (najmä pre veľkoodber). Túto pripomienku považujeme za najzásadnejšiu a trváme na nej. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail