LP/2016/364 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje: Návrh vyhlášky (vlastný materiál) je z dôvodu zložitosti formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami [napríklad v čl. I bod 1 zosúladiť s bodom 56 prílohy č. 1 LPV a súčasne v poznámke pod čiarou k odkazu 7a slová „zákona č. 100/2014 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“, v bode 4 na konci za slovo „spôsobom“ doplniť bodku, v bode 8 § 6 ods. 6 úvodnej vete vypustiť dvojbodku a v písmenách a) a b) slová „v rozsahu“ vypustiť ako nadbytočné, zároveň v písmene a) za slovo „prvého“ vložiť slovo „bodu“, v bode 9 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 30.3. prílohy č. 1 LPV, v bode 13 vypustiť slová „vypúšťajú sa“ ako nadbytočné, v bode 16 poznámku pod čiarou k odkazu 17 zosúladiť s bodom 23. 4. prílohy č. 1 LPV, v bode 18 § 9a za slovo „podľa“ vložiť slovo „právneho“, v bode 19 znenie úvodnej vety upraviť takto: „19. V prílohe č. 1 tabuľke poslednom riadku....., v prílohe č. 3 štvrtom stĺpci a piatom stĺpci medzinárodný alfabetický kód „EUR“ nahradiť slovom „eur“ v príslušnom gramatickom tvare]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 8 (§ 6 ods. 5) Žiadam vypustiť v poznámke pod čiarou k odkazu 14d citáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 463/2013 Z. z., pretože podľa tohto zákona sa kompenzačná platba nevypláca. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 4 § 3 písm. a) a bod 8 § 6 ods. 2 a 7), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne: Návrh Vyhlášky ukladá povinnosti, preto zastávame názor, že nie je v súlade s Ústavou SR (napr. v čl. I bod 4 § 3 písm. a) a v bode 8 § 6 ods. 2 a 7). Preto odporúčame Vyhlášku prepracovať a znovu predložiť do MPK. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ani na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne: V doložke vybraných vplyvov odporúčame doplniť chýbajúce dopady a na základe týchto hroziacich dopadov prepracovať Vyhlášku. Odôvodnenie: Navrhovaný materiál má podľa našej vedomosti vplyvy na podnikateľské prostredie a vplyvy na služby pre občana, keďže navrhovaná úprava sa týka napríklad zmeny výšky a doplnenia kompenzačných platieb vo viacerých vymedzených prípadoch a určenia postupu pri výpočte ročného vyúčtovania. Žiadame tiež doplniť zodpovedajúce analýzy vplyvov na Centrálne zásobovanie teplom, ktoré v SR pomaly dožíva a je na hranici svojej životnosti. Čoraz viac nákladov je potrebných na to, aby bola úroveň dodávky tepla aspoň na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch. Naviac hromadné odpájanie sa odberateľov od centrálneho zásobovania spôsobilo zvýšenie jednotkových nákladov na dodávku tepla. Vzhľadom na nastavenie spôsobu regulácie cien dodávky tepla to má za následok, že regulované subjekty nie sú schopné opravovať a udržiavať a ani investovať dostatočné množstvo prostriedkov na udržanie štandardov kvality, lebo v rámci cenového konania predpokladané skutočné náklady nie je možné premietnuť do ceny tepla a ani nie je možné skutočné náklady zúčtovať vo forme ťarchopisu odberateľom. Preto práve očakávame zníženie štandardov kvality a hodnota 80% by mala byť upravené na 65% a nie naopak. Následne odporúčame predložiť návrh vyhlášky na posúdenie Komisii pre posudzovanie vybraných vplyvov a znovu predložiť do MPK. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) K bodu 7. a 19. Navrhujeme nové znenie bodov 7. a 19.: 7.V § 5 ods. 1 sa číslo „85“ nahrádza číslom „90“. 19.V prílohe č. 1 v poslednom riadku tabuľky „Hlásenie o vyhodnotení dodržiavania štandardov kvality“ sa číslo „85,00“ nahrádza číslom „90,00“. Odôvodnenie: Navrhujeme miernejšie sprísnenie požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality dodávky tepla, pretože navrhované prudké zvýšenie až o 10% na 95% bez prechodného obdobia považujeme za netransparetný a prudký skok, ktorý nebol odborne analyzovaný z hľadiska jeho negatívneho dopadu na podnikateľský sektor (viď. nevyplnená Doložka vplyvov), ani nebol analyzovaný vplyv prudkého sprísnenia na možné zvýšenie ceny pre obyvateľstvo s možnými sociálnymi dopadmi, ani nebol tento návrh s podnikateľmi prediskutovaný. Zdôvodnenie, že väčšina dodávateľov tepla splňuje štandard kvality by malo byť doplnené odbornou analýzou, či je zvýšený štandard kvality v súlade s tým čo požadujú odberatelia, či nie sú spokojní so súčasnou úrovňou a tiež či sú odberatelia ochotní si zaplatiť viac za ešte ďalšie zvýšenie kvality dodávok tepla. Navrhujeme aby bol štandard zvyšovaný postupne na základe odborného prieskumu u odberateľov a nie len skusmo. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 2 ods. (1) písm. c) V § 2 ods. (1) písm. c) navrhujeme za slová ........... z dôvodov technickej poruchy......doplniť text „v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu“.......... Odôvodnenie: Doplnený pojem „v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu“ sa navrhuje z dôvodu, aby bolo následne v § 2 ods. 2), 3) a 4) zrejmé, že vyhodnocovanie štandardov kvality regulovaného subjektu pri technickej poruche (podľa § 2 ods.1 písm. c) ) sa vzťahuje len na technickú poruchu na zariadeniach regulovaného subjektu. O skutočnosti, z akého dôvodu prerušil dodávku energie dodávateľ energie (dodávateľ tepla v reťazci, dodávateľ vody, distribútor elektriny a plynu), nemusí mať dotknutý regulovaný subjekt žiadnu vedomosť (napr. distribútor elektriny má poruchu, v lehote ju odstráni, a tým svoje štandardy kvality dodávky elektriny dodrží a dodávateľovi tepla nič neoznamuje. Ale dodávateľ tepla z dôvodu prerušenia dodávky elektriny nemôže dodávať teplo na kúrenie alebo teplo na prípravu TÚV, a teda štandardy kvality dodávky tepla nedodrží). Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 2 ods. (1) V § 2 ods. (1) navrhujeme doplniť písm. f), ktoré znie: f) štandardy kvality dodávky tepla podľa § 2 ods.1 písm. a) až e) vyvolané dodávateľom tepla v reťazci sústav tepelných zariadení, dodávateľom vody, distribútorom elektriny a distribútorom plynu. Odôvodnenie: Doplnené sa navrhuje z dôvodu, aby kvôli vyhodnocovaniu štandardov kvality a identifikácii platcu kompenzačných platieb bolo zrejmé, ktoré nedodržanie štandardov kvality dodávky tepla boli zapríčinené regulovaným subjektom samotným a ktoré jeho dodávateľmi energií. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) k bodu 8, ktorým sa mení § 6 vyhlášky (Kompenzačné platby) a k jeho odseku 5: Navrhujeme: slovo „bezodkladne“ nahradiť konkrétnou lehotu obdobne ako v iných obdobných právnych predpisoch upravujúcich štandardy kvality (ako voda) alebo ponechať pôvodné lehoty. Odôvodnenie: Slovo bezodkladne bude spôsobovať aplikačné problémy pre svoju nejednoznačnosť . Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) Všeobecne: Odporúčame Návrh zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR a znovu predložiť do MPK. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 3 písm. a) V § 3 písm. a) navrhujeme nasledovné znenie: a) oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu,10); v reťazci sústav tepelných zariadení je štandardom kvality aj postúpenie oznámenia dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré oznámil dodávateľ14c) odberateľovi4)/regulovanému subjektu; štandardom kvality je aj postúpenie oznámenia dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré je oznámené dodávateľom vody, distribútorom elektriny a distribútorom plynu. Odberateľ/regulovaný subjekt postúpi oznámenie dodávateľa alebo distribútora dotknutým odberateľom najneskôr do piatich pracovných dní po prijatí oznámenia písomne alebo miestne obvyklým spôsobom. Odôvodnenie: k doplneniu slov „regulovanému subjektu“ Za dodávateľa je označený dodávateľ tepla v reťazci, t.j. dodávateľ, ktorý dodáva teplo odberateľovi, ktorý je tiež dodávateľom tepla a ktorý je v tomto prípade vyhodnocovania štandardu kvality podľa § 3 písm. a) dodávateľom tepla. Pre jednoznačnosť navrhujeme tohto dodávateľa tepla, ktorý nakupuje teplo od dodávateľa tepla v reťazci, označiť ako regulovaný subjekt v súlade aj s §1 písm. h), i),j), k) a m). Odôvodnenie: k doplneniu textu „štandardom kvality je aj postúpenie oznámenia dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré je oznámené dodávateľom vody, distribútorom elektriny a distribútorom plynu. Doplnené sa navrhuje z dôvodu, aby kvôli vyhodnocovaniu štandardov kvality a identifikácii platcu kompenzačných platieb bolo zrejmé, ktoré nedodržanie štandardov kvality dodávky tepla boli zapríčinené regulovaným subjektom samotným a ktoré jeho dodávateľmi energií. Odôvodnenie: k zmene slova „dvoch na piatich“ Navrhujeme predĺžiť lehotu kvôli praktickému zabezpečeniu najmä počas dovoleniek, služobných ciest prípadne PN. Pokiaľ by podľa pôvodného znenia prišlo oznámenie dodávateľa tepla v piatok popoludní, tak postúpiť toto oznámenie ďalej v termíne do dvoch dní by znamenalo postúpiť oznámenie do nedele, resp. do pondelka. Toto je prakticky ťažko realizovateľné. Predĺženie lehoty navrhujeme najmä z dôvodu, že ak je z dôvodu napr. dovolenky, služobnej cesty, príp. krátkej PN zodpovedný zamestnanec zastupovaný, jeho zástupcovi (bez praxe v uvedenom) bude určite trvať dlhšie, kým dotknutým odberateľom, ktorých môže byť aj niekoľko desiatok, príslušné oznámenia odošle. Domnievame sa, že lehota by mala byť nastavená aj keď prísne, tak reálne a primerane skutočnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 6 ods. (2) V § 6 ods. (2) navrhujeme znenie upraviť nasledovne: (2) Ak v reťazci sústav tepelných zariadení medzi dodávateľom,14c) odberateľom4) a koncovým odberateľom7a) nedodrží štandardy kvality regulovaný subjekt, ktorý dodáva teplo odberateľovi využívajúcemu dodané teplo na rozvod tepla, alebo ak zapríčiní nedodržanie štandardov kvality regulovaného subjektu dodávateľ vody, distribútor elektriny alebo distribútor plynu, odovzdá odberateľ príslušnému dodávateľovi energie údaje o dotknutom odberateľovi potrebné na určenie, výpočet a úhradu kompenzačnej platby v rozsahu podľa odseku 6 písm. a) až g) bezodkladne po ich identifikovaní. Odôvodnenie: Navrhujeme rozšíriť povinnosť úhrady kompenzačných platieb pri ich nedodržaní aj na dodávateľa studenej vody pre prípravu teplej vody, na distribútora elektriny a distribútora plynu. Aj títo uvedení dodávatelia vstupných energií môžu zapríčiniť nedodržanie štandardov kvality dodávky tepla regulovaným subjektom, a preto by sa mali rovnako ako dodávateľ tepla v reťazci podieľať na ich úhrade. Bolo by diskriminačné žiadať úhradu takto vzniknutých kompenzačných platieb len od regulovaného subjektu – dodávateľa tepla. Regulovaný subjekt má v prípade elektriny a plynu zmluvu len s obchodníkom, nie so subjektom, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie fyzickej dodávky elektriny alebo plynu, a ktorým je v tomto prípade prevádzkovateľom distribučnej siete. Z uvedeného dôvodu musí regulovaný subjekt – dodávateľ tepla – postúpiť údaje o dotknutých koncových odberateľoch svojmu zmluvnému partnerovi – obchodníkovi s elektrinou alebo obchodníkovi s plynom, ktorý by mal takto získané informácie posunúť distribútorovi elektriny alebo distribútorovi plynu. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 5 ods. (1) V § 5 ods. (1) ponechať pôvodnú hodnotu 85 % a na konci doplniť novú vetu: (1) Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality je najmenej 85 %. Do vyhodnocovania požadovanej úrovne štandardov kvality regulovaného subjektu nie sú zahrnuté štandardy kvality podľa §2 ods.1 písm. f). Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať požadovanú úroveň dodržania štandardov kvality na pôvodnej hodnote, t.j. najmenej 85%. Domnievame sa, že pokiaľ absolútna väčšina dodávateľov tepla podľa Dôvodovej správy dosahuje úroveň štandardov kvality nad 95%, potom nie je dôvod, aby sa požadovaná úroveň štandardov kvality menila z 85% na 95%. Všetci dodávatelia tepla majú prirodzený záujem dosahovať takú úroveň štandardov kvality, ktorá sa bude približovať k hranici 100%, nakoľko pri akomkoľvek ich nedodržaní platia kompenzačné platby a okrem toho im nízka úroveň dosahovania štandardov kvality zhoršuje imidž. T.j. zvyšovať požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality v § 5 nepovažujeme za potrebnú. Doplnenie textu na konci odseku navrhujeme kvôli jednoznačnosti, nakoľko regulovaný subjekt by mal zodpovedať, vyhodnocovať a platiť kompenzačné platby výlučne len za tie štandardy kvality, ktoré spôsobil on sám. A nie aj za tie, ktoré nedodržal, nakoľko boli vyvolané jeho dodávateľom tepla v reťazci, dodávateľom studenej vody, distribútorom elektriny alebo distribútorom plynu. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 6 ods. (3) V § 6 ods. (3) navrhujeme upraviť text nasledovne: (3) Dotknutému odberateľovi, pre ktorého zabezpečuje teplo dodávateľ prostredníctvom odberateľa, sa uhradí kompenzačná platba dodávateľom na základe údajov, ktoré mu poskytne odberateľ podľa odseku 2; dotknutému odberateľovi, pre ktorého zabezpečuje teplo a/alebo teplú vodu odberateľ prostredníctvom dodávateľa elektrickej energie, plynu alebo studenej vody, sa uhradí kompenzačná platba dodávateľom/distribútorom energie na základe údajov, ktoré poskytne odberateľ príslušnému dodávateľovi energie podľa ods. 2.; dotknutému odberateľovi, ktorému dodáva teplo dodávateľ priamo sa uhradí kompenzačná platba dodávateľom podľa odseku 1. Odôvodnenie: Ak nie sú dodržané štandardy kvality u dotknutého odberateľa, ktorému je dodávané teplo prostredníctvom odberateľa, a toto nedodržanie zapríčinil dodávateľ tepla v reťazci, alebo dodávateľ vody, alebo distribútor elektriny, alebo distribútor plynu, potom údaje o dotknutom odberateľovi postúpi odberateľ tomu dodávateľovi vstupnej energie, ktorý nedodržanie štandardov kvality spôsobil. V prípade elektriny a plynu je zmluvným partnerom odberateľa dodávateľ elektriny a plynu a nie ich distribútor, ktorý porušenie ŠK spôsobil, preto údaje k úhrade kompenzačných platieb musia byť postúpené dodávateľovi elektriny a plynu. Uvedené navrhujeme upraviť aj v dotknutých vyhláškach (č. 276/2012 Z. z.; č. 278/2012 Z. z. a vo Vyhláške ÚRSO, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny), aby bolo zrejmé, že v prípade nedodania príslušnej energie (vody, elektriny, plynu) a následne vyvolaného nedodania tepla, a tým porušenia štandardov kvality u dotknutých odberateľov, nevypláca dodávateľ alebo distribútor energie (elektriny, plynu, vody) kompenzačnú platbu odberateľovi energie, ale priamo jeho dotknutým odberateľom. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 2 ods. (3) V § 2 ods. (3) navrhujeme za slová........ na odstránenie technickej poruchy........doplniť text „v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu“ .... Odôvodnenie: Viď. odôvodnenie k pripomienke č. 1 Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) § 2 ods. (2) V § 2 ods. (2) navrhujeme za slová ....... na odstránenie technickej poruchy....doplniť text „v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu“........ Odôvodnenie: Viď odôvodnenie k pripomienke č. 1 Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) V § 2 ods. (4) V § 2 ods. (4) navrhujeme za slová ........ technickej poruchy ....... doplniť text „v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu“ ........ Odôvodnenie: Viď. odôvodnenie k pripomienke č. 1 Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail