LP/2016/362 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ustanovuje:
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 ods. 2 písm. g) sa na konci dopĺňa text:

„ide o fosílne palivá a palivá z nich vyrobené, druhotné palivá2a), biomasa podľa písmena i), bioplyn a priemyselné plyny,“Poznámka pod čiarou z odkazu 2a) znie:„Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z.“
V § 25 ods. 3 znie:

„(3) Ak ide o emisie z koncových oxidačných zariadení na čistenie odpadových plynov, pre činnosti podľa odseku 2 platia špecifické emisné limity pre odpadové plyny, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania uvedené v prílohe č. 7 druhej časti v písm. F bode 7; uplatnenie špecifických emisných limitov pre prchavé organické látky podľa § 26 ods. 1 písm. a) uvedené v tretej časti prílohy č. 6 a uplatňovanie špecifických emisných limitov pre fugitívne emisie a celkové emisie tým nie je dotknuté.“
V § 29sa za odsek8 dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Dodržanie emisného limitu pre odpadové plyny, fugitívne emisie a celkové emisie sa hodnotí počas skutočnej prevádzky zariadenia okrem
skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,ak ide o emisný limit vyjadrený ako koncentrácia, do hodnotenia dodržania emisného limitu sa nezapočítava ajnábeh a odstavovania zariadenia alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak;funkčná a iná obdobná skúška automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zariadenia,údržba automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania.“ V prílohe č. 1 nadpise sa pred slovo „KATEGORIZÁCIA“ vkladajú slová: „ČLENENIE A“. V prílohe č. 1 tabuľke v kategórii č. 5.7 druhom stĺpci sa slová „ako sú“ nahrádzajú slovom „najmä“ V prílohe č. 4 druhej časti bode 1.3 druhý riadok tabuľky znie:V prílohe č. 4 štvrtej časti bode 3.2 tabuľke sa v časti s nadpisom „Zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013“ vkladá ďalší riadok, ktorý znie:„³ 0,3Skvapalnené uhľovodíky --200100“


V prílohe č. 5 štvrtej časti bod 1 znie:

„1. Emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadovAk pre znečisťujúcu látku a technológiu nie je emisný limit priamo ustanovený v ďalších bodoch, emisný limit sa určí výpočtom ako modifikovaný vážený priemer podľa tohto vzťahu:

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn C (O2ref)Celkové hodnoty emisných limitov ako sú ustanovené v tejto časti prílohy pre určité technologické procesy a určité znečisťujúce látky, vztiahnuté k určenému O2 ref,, ak tieto hodnoty nie sú ustanovené, celkové emisné limity, ktoré nahradia špecifické emisné limity v prílohách 4, 6 a 7 pre dané technologické procesy. Celkový obsah kyslíka, ktorým sa nahradí obsah kyslíka pre štandardizáciu, sa vypočíta na základe obsahu kyslíka, ako je uvedené ďalej, so zohľadnením parciálnych objemov. VodpadObjem spalín vznikajúcich výlučne zo spaľovania odpadov určený podľa odpadu S najnižšou výhrevnosťou určenou v povolení a prepočítaný na štandardné stavové podmienky.Ak množstvo uvoľneného tepla zo spaľovania nebezpečného odpadu < 10 % z celkového tepla uvoľneného z tohto zariadenia, hodnota Vodpad sa vypočíta z (teoretického) množstva odpadu, pri spálení ktorého by sa uvoľnilo 10 % tepla pri stanovenej hodnote celkového uvoľneného tepla. CodpadEmisné limity platné pre spaľovne odpadov uvedené v tretej časti tejto prílohy.Vproces Objem odpadových plynov z príslušného technologického procesu vrátane spaľovania povolených a v procese bežne používaných palív okrem odpadov:po prepočte na O2 ref ustanoveného pre daný proces alebo zariadenie v tomto predpise,ak pre daný proces nie je O2 ref ustanovený, použije sa skutočný obsah O2 v odpadovom plyne, pričom množstvo vzduchu pridané na zrieďovanie, prebytočné pre technologicky proces, sa odrátava.CprocesPovolená hmotnostná koncentrácia ZL pre daný technologický proces pri použití palív podľa § 8 ods. 2 písm. g), tzn. bez spaľovania odpadov.Ako Cproces sa uvedie:hodnota Cproces uvedená v tejto časti pre určité technológie a zariadenia,ak takáto hodnota nie je uvedená, uvedie sa emisný limit pre daný technologický proces so štandardným palivom podľa príloh č. 4, 6 a 7,ak emisné limity pre danú technológiu a znečisťujúcu látku nie sú ustanovené v predmetných prílohách, použijú sa emisné limity určené v súhlase alebo integrovanom povolení,ak emisné limity nie sú určené v súhlase alebo integrovanom povolení, použijú sa skutočné hmotnostné koncentrácie emisií.“V prílohe č. 5 štvrtej časti bode 4 prvý riadok v druhom stĺpci tabuľky znie:„Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: podľa bodu 1 tejto časti prílohy“


V prílohe č. 6 štvrtej časti bod 4.3 znie:

„4.3 Podmienky prevádzkovania a uplatňovanie emisných limitov pre procesy nanášania náterov v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadla

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienkyVšeobecné emisné limity sa neuplatňujú.Nanášanie náterovSpotreba rozpúšťadlaEL TZL [mg/m3]Požiadavky na obmedzovanie VOCNanášanie náterovpodľa osobitného predpisu15)≥ 0,6 t/rok a súčasne< ako najnižšia prahová hodnota v bode 4.2 pre danú činnosť31)1. Danú činnosť možno vykonávať výlučne s použitím regulovaných výrobkov, ktoré spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre najvyšší obsah VOC podľa osobitného predpisu,15) alebo2. platia emisné limity pre najnižšiu prahovú kapacitu podľa bodu 4.2.Nanášanie náterov na iný účel alebo iný povrch≥ 0,6 t/rok a súčasne< ako najnižšia prahová hodnota v bode 4.2 pre danú činnosť31)Platia emisné limity pre najnižšiu prahovú kapacitu podľa bodu 4.2.V odôvodnených prípadoch podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov môže orgán ochrany ovzdušia určiť emisný limit individuálne alebo rozhodnúť o fugitívnych emisiách podľa § 26 ods. 6.


Pre zariadenia, ktoré boli povolené do 1. júna 2016 platí emisný limit pre TZL od 1. januára 2018.“V prílohe č. 7 druhej časti písm. A bod 4.1.5 znie:

„4.1.5 Chladenie koksu 4.1.5.1 Pri budovaní nových zariadení na chladenie koksu treba zaviesť procesy s nízkymi emisiami TZL.4.1.5.2 Pri využívaní mokrého chladenia koksu výška veže musí byť najmenej 30 m. Veža musí byť vybavená odlučovaním, najmenej žalúziovým s účinným oplachovaním. Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. marca 1998, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001, táto požiadavka platí od 1. januára 2018.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. A bode 4.2 sa v poslednom riadku tabuľky vypúšťajú slová: „0,1 kg/t koksu2)“. V prílohe č. 7 druhej časti písm. A sa dopĺňa bod 6, ktorý znie:

„6. VÝROBA BIOPLYNUTento bod zahŕňa:
poľnohospodárske bioplynové stanice - ide o spracovanie materiálov z poľnohospodárskej prvovýroby rastlinného pôvodu (napr. cielene pestovanéplodiny, rastlinné odpady alebo pozberové zvyšky) alebo exkrementov z chovov hospodárskych zvierat,priemyselné bioplynové stanice – ide o spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (napr. jatočných odpadov, krvi, tukov, mäsokostnej múčky) a iných biologicky rozložiteľných odpadov z rôznych priemyselných výrob (napr. z potravinárskeho a farmaceutického priemyslu) alebo kalov z priemyselných čistiarní odpadových vôd, pričom spolu s týmito surovinami možno spracovávať ajmateriály uvedenév písmene a) a c),komunálne bioplynové stanice – ide o spracovanie podielu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napr. odpad zo záhrad a parkov, odpad z kuchýň a jedální, odpad z domácností a pod.) alebo kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd, pričom spolu s týmito surovinami možno spracovávať ajmateriály uvedené v písmene a).

6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania6.1.1 Nakladanie so surovinami, ktoré môžu byť zdrojom zápachu
Priestory na príjem a dávkovanie surovín, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nádrže a priestory na ich skladovanie, dotriedenie, úpravu a homogenizačná nádrž musia byť uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok musia byť odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.Ak bioplynová stanica je pridruženou činnosťou chovu hospodárskych zvierat, na skladovanie exkrementov z daného chovu platia požiadavky podľa druhej časti písm. F bodu 9.2.3.Hygienizácia, potrebná pri spracovaní určitých vedľajších živočíšnych produktov, musí byť vykonávaná v uzavretých priestoroch zabezpečených proti úniku emisií pachových látok.

6.1.2 Fermentácia
Fermentačná nádržmusíbyťplynotesná a hermeticky uzavretá.Fermentačná nádrž musí byť dimenzovaná na optimálne využitie podľa druhu a množstva spracovávanej suroviny na základe výpočtu tzv. objemového zaťaženia fermentora; objemové zaťaženie fermentora je množstvo organickej sušiny použitého substrátu (v kg alebo v t), ktoré je dodávané na 1 m3 reaktora za jeden deň.Fermentačný proces musí byť riadený a musí viesť k dostatočnému rozloženiu organických látok tak, že výsledný digestát je stabilizovaný produkt s nízkym podielom biologicky rozložiteľných organických látok bez zápachu. Prevádzkové parametre určené pre fermentáciu podľa druhu suroviny musia zaistiťoptimálne objemové zaťaženie fermentora organickou sušinou podľa druhu suroviny,správnu teplotu (mezofilný proces cca 20 ⁰C – 45 ⁰C, termofilný proces cca 45 ⁰C ‑75 ⁰C),dostatočnú zdržnú dobu na fermentáciu podľa druhu vstupných surovín a použitej technológie,ak ide o spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, požiadavky podľa osobitného predpisu.25a)Pri zmene surovín, treba na základe výsledkov skúšobnej/overovacej prevádzky prehodnotiť prevádzkové parametre vrátane zdržnej doby a kapacity fermentačnej nádrže vzhľadom na odporúčané objemové zaťaženie fermentora.

6.1.3 Nakladanie s výstupmi Bioplyn
Treba využiť všetky nákladovo dostupné primárne opatrenia na čistenie plynov na zníženie obsahu zlúčenín síry v bioplyne ešte pred jeho spaľovaním.Pri spaľovaní bioplynu na poľnom horáku platia požiadavky ustanovené v druhej časti písm. F bode 8.

Fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachuFermentačné zvyšky sú digestát, ktorý zahŕňa: separát (tuhý podiel digestátu) a fugát (tekutý podiel digestátu).
Skladovacie priestory na fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, musia byť uzavreté a účinne utesnené alebo zakrytované a emisie pachových látok odvádzané načistenie alebo iné zneškodnenie.Kapacita skladovacích priestorov na fermentačné zvyšky musí pokryť najmenej šesťmesačnú produkciu digestátu.Ak bioplynová stanica je v rámci jedného priemyselného areálu spojená s výrobou a spaľovaním/spoluspaľovaním energokompostu získaného z digestátu, o dostatočnej skladovacej kapacite rozhodne orgán ochrany ovzdušia.

6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom zápachu
Pri nakládke a vykládke surovín alebo fermentačných zvyškov musia byť vykonanétechnicky dostupné opatreniana obmedzovanie zápachu v čo najväčšom rozsahu.Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimku môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie.Ak ide o tekuté látky v nehermetizovanej nádrži, musia byť dávkované aleboprečerpávané do nádrží podhladinovo.Pri prečerpávaní kvapalných surovín treba využívať hadice s automatickým uzatváraním pri rozpájaní.

6.1.5 Preprava zapáchajúcich materiálov
Suroviny a fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, musia byť počas prepravy mobilným zariadením, umiestnené v cisterne, uzavretom zásobníku alebo v zakrytom priestore s účinným utesnením.Mobilné zásobníky, prepravné cesty a znečistené manipulačné plochy musia byť bezodkladne čistené tak, aby neboli zdrojom zápachu.Čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov alebo kontajnerov treba vykonávať na spevnenej ploche s odvodom odpadovej vody na čistenie alebo využitie v procese fermentácie.

6.1.6 Obmedzovanie zápachu
Prevádzka bioplynovej stanice musí mať prijaté účinné technicko-organizačné opatrenia na elimináciu zápachu v čo najväčšom rozsahu pri bežnej prevádzke aj pri havarijných a poruchových stavoch; popis prijatých opatrení na obmedzovanie zápachu musí byť súčasťou prevádzkového poriadku. Ak skladovanie digestátu alebo jeho aplikácia na pôdu spôsobuje v okolí intenzívny zápach, je to indikáciou, že fermentačný proces nie je dostatočne kvalitný. V takom prípade treba prehodnotiť technologický proces fermentácie najmä: riešiť skladbu surovín, znížiť objemové zaťaženie reaktora organickou sušinou, predĺžiť zdržnú dobu fermentácie, hermetizovať skladové priestory, zabezpečiť účinnejšie čistenie emisií pachových látok a striktne dodržiavať pracovnú disciplínu.Vyššiu stabilitu digestátu pri spracovaní rizikových látok (napr. jatočných odpadov) možno dosiahnuť viacstupňovoufermentáciou.Čistením pachových látok sa rozumie odsávanie vzdušniny znečistenej pachovými látkami na biofilter alebo iné účinné odlučovanie. Zneškodnením sa rozumie ich spaľovanie napr. v kogeneračnej jednotke alebo na poľnom horáku.Činnosť biofiltra treba udržiavať kontinuálne.Voda z procesu - fugát musí byť zachytávaná a ak je to možné, opätovne využívaná v procese, alebo odvádzaná na ČOV.Treba zabrániť priesakom odpadovej vody a iných kvapalných odpadov do pôdy.

6.1.7 Opatrenia pre zariadenia, ktoré sú už v prevádzke alebo majú vydané povoleniePre zariadenia, ktoré boli povolené do 1. júna 2016 alebo sú už v prevádzke, je termín na zosúladenie s vyššie uvedenými požiadavkami do 31. decembra 2016, ak orgán ochrany ovzdušia v odôvodnenom prípade nerozhodne inak. Poznámka pod čiarou k odkazu 25a) znie:„25a) Čl.10 a príloha V Nariadenia Európskej únie (EÚ) č. 142/2011.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bode 5.2 tabuľke B šiesty riadok znie:„Kuplové pece20000

1 0003)“


V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bode 7.2 tabuľka B znie:„Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]TZL1)SOXNOXDoprava a manipulácia so surovinou alebo produktom20, 502) Pecné agregátyvrátane pecí typu Imperial SmeltingVýroba olova53), 10, 204) 400Výroba medi a zinku20, 504)1 5005)400Ostatné výroby20, 502) 400Pretavovanie a odlievanie neželezných kovov a zliatin10 400 Emisný limit PCDD + PCDFRecyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky6)

1) Platí ako denná priemerná hodnota.2) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia, ktoré dosahujú prahovú kapacitu pre výroby z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými procesmi s kapacitou spracovania kovu: pre primárne zariadenia ≤ 30 t/d, pre sekundárne zariadenia ≤ 15 t/d.3) Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia, ktoré dosahujú prahovú kapacitu pre výroby z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými procesmi s kapacitou spracovania kovu: pre primárne zariadenia ≥ 30 t/d, pre sekundárne zariadenia ≥ 15 t/d.4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.5) Platí pre spracovanie odplynov na H2SO4 pri výrobe Cu, pri zabezpečení opatrení na obmedzenie emisií SO3.6) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)“.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bod 11 znie:

„11. ŽIAROVÉ NANÁŠANIE OCHRANNÝCH POVLAKOV KOVOV 11.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadeniaPri žiarovom pozinkovaní je potrebné odpadové plyny od pozinkovacích vaní odvádzať na čistenie po zohľadnení typu zinkového kúpeľa a technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov.11.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,- SOX, NOX: O2ref: 5 % objemu- Zn: O2 ref: 19 % objemu (platí len pre priamy ohrev) Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]SOXNOXZnŽiarové pozinkovanie8001)400, 8002)10

1) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.2) Platí pre zariadenia s predhrievaním vzduchu.
V prílohe č. 7 druhej časti písm. B bod 12.1 znie:

„12.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plynPovrchové úpravyEmisný limit [mg/m3]HClPovrchové úpravy s použitím HCl10, 301)

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 1. septembra 2009.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. C bode 3.2 v tabuľkeprvý riadok znie:„Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plynPece na výpal slinku: O2ref: 10 % objemuVýroba žiaruvzdorných tvárnic: O2ref: 18 % objemu“


V prílohe č. 7 druhej časti písm. C bod 4.1.3 znie:

„4.1.3 Pri procese sušenia kameniva sa materiál nesmie priamo vsypávať do spaľovacieho priestoru bez predohriatia. Táto požiadavka platí pre všetky zariadenia od 1. januára 2017.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. D bode 1.1 sa dopĺňa bod 1.1.3, ktorý znie:

„1.1.3 Technológiu výroby chlóru alkalickým spôsobom využívajúcim amalgám možno prevádzkovať len do 31. decembra 2017.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. D bode 1.2 tabuľke B druhom stĺpci v druhom riadku sa slová „na dožitie“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2017“. V prílohe č. 7 druhej časti písm. D bode 15 sa slová „≤ 5 %“ nahrádzajú slovami „≤ 6,2 %“.


V prílohe č. 7 druhej časti písm. E v bode 3 sa dopĺňa bod 3.1.4, ktorý znie:

„3.1.4 Ak sa na výrobu kompostu/energokompostu využíva digestát, na nakladanie s ním a jeho skladovanie platia technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa druhej časti písm. A bodov 6.1.3 až 6.1.5 určené pre digestát.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. E dopĺňa nový bod 5, ktorý znie:„5. SKLÁDKY ODPADOVTechnické požiadavky a podmienky prevádzkovania5.1.1 Pri prevádzke skládky odpadov treba využiť dostupné opatrenia na obmedzenie prašnosti a zápachu.5.1.2 Skládkový plyn treba energeticky využiť v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.28a) Na spaľovanie skládkového plynu platia emisné limity podľa štvrtej alebo piatej časti prílohy č. 4 v závislosti od menovitého tepelného príkonu a druhu zariadenia. Ak to nie je možné, treba skládkový plyn spáliť na poľnom horáku. Platia požiadavky podľa prílohy č. 7 druhej časti písm. F bodu 8. Poznámka pod čiarou k odkazu 28a) znie:

28a) § 5 ods. 8 a 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bode 1.1 tabuľka B znie:„B. Emisné limity pre nové zariadeniaPodmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky,- sušiarne: vlhký plyn- ostatné časti: suchý plyn,Priamy ohrev: O2ref: 17 %Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]TZL TOCS ZL 1.podskupiny4. skupiny 1)Spracovanie drevaČinnosti s možnosťou vzniku TZL20 Sušiarne triesok a pilín2)103),154)15020Lisy5) 206)Zariadenia na brúsenie vo výrobe dýh, preglejok, dosák, DTD, DVD a nábytku 10 Limitný emisný faktorΣ ZL 1. podskupiny 4. skupiny1)Lisy5)0,06 kg/m3 vyrobených dosák

DTD - drevotrieskové dosky, DVD - drevovláknité dosky 1) Platí ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd; pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.2) Ak ide o výrobu brikiet a peliet platí emisný limit od 1. januára 2018.3) Platí pre odpadový plyn zo sušiarni triesok a pilín s nepriamym procesným ohrevom.4) Platí pre sušiareň triesok a pilín s priamym procesným ohrevom.5) Platí pre zariadenia na výrobu aglomerovaných plošných materiálov (DTD, DVD a preglejky) a iných plošných materiálov okrem zariadení s činnosťou podľa prílohy č. 6 časť IV bod 15.6) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2010.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bod 7.1.3 znie:„7.1.3 Správny orgán určí podmienky spaľovania najmä teplotu spaľovania. Teplota spaľovania sa monitoruje kontinuálne. Pre zariadenia uvedené do prevádzky do 1. júna 2016, platí táto požiadavka od 1. januára 2017.“


V prílohe č. 7 druhej časti písm. F bod 8.1.1.3 znie:

„8.1.1.3 Prevádzková teplota plameňa musí dosiahnuťa) pre bioplyn a odpadové plyny zo spracovania odpadov ≥ 1 000 ºC,b) pre spaľovanie ostatných odpadových plynov ≥ 850 ºC.Táto požiadavka sa neuplatňuje na poľné horáky určené výlučne na spaľovanie plynov z havárií, prevádzkových porúch a bezpečnostných ventilov uvedené do prevádzky do 1. júna 2016.“
V prílohe č. 7 druhej časti písm. F sa dopĺňa bod 10, ktorý znie:

„10. VÝROBA, SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A APLIKÁCIA HNOJÍV INÝCH AKO HNOJÍV Z CHOVU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT DO PÔDY“Opatrenia sú ustanovené pre tie technológie, zariadenia a činnosti, ktoré sú zdrojom intenzívneho zápachu.
Výroba hnojívVýrobné zariadenia, reaktory ako aj skladovacie zariadenia a priestory treba riešiť ako uzavreté s odsávaním znečistenej vzdušniny na čistenie alebo spaľovanie.SkladovanieSuroviny, prídavné látky, produkty a zvyšky z výroby, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, treba skladovať v uzavretých priestoroch, cisternách alebo zakrytovaných priestoroch s účinným tesnením, odkiaľ sú pachové látky odvádzané na odlučovanie alebo spaľovanie.Prečerpávanie a prepravaPri plnení a vyprázdňovaní cisterien možno pachové látky obmedzovať aj recirkuláciou pár.Pri prečerpávaní tekutých surovín a zvyškov z výroby je potrebné zabezpečiť podhladinové plnenie.Pachové látky emitované pri nakládke, vykládke tuhých surovín a zvyškov musia byť v čo najväčšom rozsahu obmedzované, napr. odsávaním zapáchajúcich emisií na odlučovanie alebo spálenie. Ak ide o nakládku/vykládku tuhých surovín/ zvyškov, pričom je dostupné riešenie na obmedzovanie emisií, treba vymedziť dobu, nevyhnutnú predanú činnosť.Aplikácia hnojív do pôdy

Na obmedzenie úniku pachových látok do ovzdušia, treba
na aplikáciu kvapalného hnojiva do pôdy, používať nízkoemisné techniky uvedené v bode9.2.4.1,tuhé a tekuté hnojivo, na aplikáciu ktorého sa nedajú použiť nízkoemisné technikypodľa bodu 9.2.4.1,čo najrýchlejšie najneskôr do 24 hodín po jeho aplikácii na pôdu zaorať.Pre zariadenia uvedené do prevádzky do 1. júna 2016, platia požiadavky uvedené v bodoch 10.1 až 10.4 a) od 1. januára 2017.“


V prílohe č. 8 druhá časť znie:

„II. PREPOČTOVÉ VZŤAHY Ak sú hmotnostné koncentrácie zistené za iných ako za štandardných stavových podmienok, na prepočet na štandardné stavové podmienky alebo na referenčný obsah kyslíka sa použijú tieto prepočtové vzťahy, ak v osobitnom predpise 29a) nie je určené inak:

1.Prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky, vlhký plyn 2.Prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky, suchý plyn 3.Prepočet hmotnostných koncentrácií na referenčný obsah O2 4.Prepočet hmotnostných koncentrácií na ustanovené stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka Význam symbolov v uvedených vzťahochcnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav vo vlhkom plyne[mg/m3]csnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne[mg/m3]crnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne a referenčné podmienky dané obsahom kyslíka O2 ref[mg/m3]cpHmotnostná koncentrácia zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam zistená meraním[mg/m3]tTeplota odpadového plynu pri prevádzkových podmienkach [oC] pTlaková diferencia oproti štandardnému tlaku zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam[kPa] W Obsah vody v spalinách[% objemu]O2 refReferenčný obsah kyslíka v spalinách[% objemu] O2 prevObsah kyslíka v spalinách zodpovedajúci prevádzkovým podmienkam, zistený meraním[% objemu]

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a) znie:29a) Napr. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/163/EÚ z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (Ú.v. EÚ L 100, 9.4.2013).“.