LP/2016/361 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2016,
, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Pridať
Čl. I
Nariadenie vlády č. 57/2007 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 139/2012 Z. z. a nariadenia vlády č. 101/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 3 až 12 sa označujú ako body 4 až 15.
Pridať
2.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 3 až 9 sa označujú ako body 4 až 10.
Pridať
3.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 3 až 9.
Pridať
4.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 2 až 11 sa označujú ako body 3 až 12.
Pridať
5.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z. znie:
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.

Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 01) v znení

- smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

- smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

- smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

- smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

- smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

- smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

- smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

- smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

- smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

- smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

- smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

- smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),

- smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),

- smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),

- smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),

- smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

- smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

- smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),

- smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),

- smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

- smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),

- smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006),

- smernice Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009),

- smernice Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2012),

- smernice Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012),

- smernice Komisie (EÚ) 2015/1955 z 29. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2015),

- smernice Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016 (Ú. v. EÚ L60, s. 72 - 75, 05. 03. 2016).

2.
Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive obilovín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2006).
“.
Pridať
Čl. II
Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (názov právneho predpisu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, úvodnú vetu čl. I zosúladiť s bodom 28. 1 druhou vetou prílohy LPV a za slová „nariadenia vlády“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v čl. I úvodné vety bodov 1 až 4 a poznámky o zmene označovania doterajších bodov zosúladiť s bodom 57 prílohy LPV, v bode 5 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 42 prílohy LPV a text prílohy č. 4 zosúladiť s bodom 62. 9 prílohy LPV; v čl. II vypustiť slová „Slovenskej republiky“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani na informatizáciu spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému nariadeniu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 V bode 1 odporúčame nahradiť slová ,,body 4 až 15“ slovami ,,body 4 až 13“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete Čl. I odporúčame nahradiť za slovami ,,č. 139/2012 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za slovami ,,č. 101/2013 Z. z.“ vložiť slová ,,a nariadenia vlády č. 129/2016 Z. z.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 Podľa bodu 30.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR odporúčame číselné označenie jednotlivých pododsekov (napr. „bod 1“) nahradiť slovom (napr. „prvý bod“). Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I úvodnej vete Vzhľadom na skutočnosť, že 1. júla 2016 nadobudne účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 57/2007 Z. z., je potrebné úvodnú vetu doplniť aj o toto nariadenie vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K názvu Názov nariadenia vlády odporúčame upraviť podľa bodu 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 Podľa bodu 30.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR odporúčame číselné označenie jednotlivých pododsekov (napr. „bod 1“) nahradiť slovom (napr. „prvý bod“). Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 Podľa bodu 30.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR odporúčame číselné označenie jednotlivých pododsekov (napr. „bod 1“) nahradiť slovom (napr. „prvý bod“). Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 Podľa bodu 30.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR odporúčame číselné označenie jednotlivých pododsekov (napr. „bod 1“) nahradiť slovom (napr. „prvý bod“). Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.6.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl.1 bod 1 Odporúčame upraviť označenie bodov "4 až 15" a uviesť správne označenie doterajších bodov 3 až 12. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.6.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Čl. 1 Odporúčame za „nariadenia vlády č. 101/2013 Z. z.“ doplniť „a nariadenia vlády č. 129/2016 Z. z." Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.6.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) názvu právneho predpisu Odporúčame upraviť názov právneho predpisu v súlade s prílohou č. 1 bodom 18 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.6.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 Vo vete "Doterajšie body 3 až 12 sa označujú ako body 4 až 15." odporúčame zmeniť (opraviť) číslo "15" na číslo "13". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Dôvodovej správe odporúčame upraviť podľa čl. 19 legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2016 Detail