LP/2016/361 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2016,
, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Pridať
Čl. I
Nariadenie vlády č. 57/2007 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 139/2012 Z. z. a nariadenia vlády č. 101/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 3 až 12 sa označujú ako body 4 až 15.
Pridať
2.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 3 až 9 sa označujú ako body 4 až 10.
Pridať
3.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 3 až 9.
Pridať
4.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2.
úradne pridelené sériové číslo,
“.

Doterajšie body 2 až 11 sa označujú ako body 3 až 12.
Pridať
5.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z. znie:
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.

Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 01) v znení

- smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

- smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

- smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

- smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

- smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

- smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

- smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

- smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

- smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

- smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

- smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

- smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

- smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),

- smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),

- smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),

- smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),

- smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

- smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

- smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),

- smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),

- smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

- smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),

- smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006),

- smernice Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009),

- smernice Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2012),

- smernice Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012),

- smernice Komisie (EÚ) 2015/1955 z 29. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2015),

- smernice Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016 (Ú. v. EÚ L60, s. 72 - 75, 05. 03. 2016).

2.
Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive obilovín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2006).
“.
Pridať
Čl. II
Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.