LP/2016/358 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2016,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje: Návrh vyhlášky (vlastný materiál) je z dôvodu zložitosti formátu textu priložený v časti nepovinné prílohy.