LP/2016/345 Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2015 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 304-1/2016/IP-10/OPSOP
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 701 zo 16. decembra 2015 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/345

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia: 03.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)