LP/2016/335 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 5370/2016/OKPK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 701 zo dňa 16.12.2015 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/335
Dátum ukončenia procesu: 07.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2016
Ukončenie štádia: 06.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 07.08.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.08.2017
Ukončenie štádia: 07.08.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)