LP/2016/313 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
2016,
, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z. a vyhlášky č. 449/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V úvodnej vete sa slová „§ 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok“.
Pridať
2.
V § 1 písmená b) až d) znejú:

b)
náhradu nevyhnutných výdavkov osobám, ktoré sa zúčastňujú na konaní,

c)
niektoré postupy súdov pri vybavovaní občianskoprávnych vecí a trestnoprávnych vecí vrátane výkonu niektorých rozhodnutí v týchto konaniach,

d)
postup notára v konaní o dedičstve, v konaní o umorenie listiny a pri vykonávaní úkonov v konaniach vo veciach notárskych úschov,
“.
Pridať
3.
Slová „Špeciálny súd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Špecializovaný trestný súd“ v príslušnom tvare.
Pridať
4.
V § 2 ods. 4 sa za slová „hlavné pojednávanie,“ vkladajú slová „predbežné prejednanie sporu,“.
Pridať
5.
V § 2 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
(5)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem návrh, navrhovateľ, odporca, účastník, rozumie sa tým podľa povahy veci aj žaloba, žalobca, žalovaný, strana, ak z tejto vyhlášky nevyplýva niečo iné.

(6)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súd prvého stupňa alebo súd druhého stupňa, rozumie sa tým podľa povahy veci aj súd prvej inštancie alebo súd druhej inštancie.

(7)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem občianske súdne konanie, rozumie sa tým podľa povahy veci civilný proces alebo správny súdny proces.

(8)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem neodkladné opatrenie, rozumie sa tým podľa povahy veci aj zabezpečovacie opatrenie.
“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 9 až 11.
Pridať
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 279 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
7.
V § 20 sa vypúšťa slovo „právny“.
Pridať
8.
V § 21 sa slová „úradné oznámenia alebo iné písomnosti súdu, o ktorých tak ustanoví predseda súdu“ nahrádzajú slovami „úradné oznámenia, verejné vyhlášky alebo iné písomnosti, o ktorých tak ustanoví zákon, predseda súdu“.
Pridať
9.
V § 22 sa slová „súde obvody“ nahrádzajú slovami „súde pre obvody“.
Pridať
10.
V § 25 ods. 5 a § 70 ods. 1 sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
Pridať
11.
§ 26 znie:
§ 26
Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v pracovných dňoch a určených úradných hodinách.
“.
Pridať
12.
Nadpis druhého oddielu tretej hlavy druhej časti znie: „Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a o neodkladnom opatrení“.
Pridať
13.
§ 33 vrátane nadpisu znie:

§ 33
Rozhodovanie súdu o neodkladnom opatrení
Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane použijú aj pri rozhodovaní súdu o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu.
16)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 325 ods. 2 písm. f) Civilného sporového poriadku, § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a sa vypúšťa.
Pridať
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17aa sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
Pridať
15.
V § 38 sa za slovo „nariadené“ vkladajú slová „predbežné prejednanie sporu,“.
Pridať
16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b a 18d znejú:
„18b) Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z.
18d) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
17.
V § 48 ods. 3 sa slovo „bytoch“ nahrádza slovom „obydlí“ a slovo „ministerstvu“ sa nahrádza slovami „Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.
Pridať
18.
V § 48 odsek 6 znie:
(6)
Príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností sa zasielajú v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia rovnopisy rozhodnutí súdu o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné rozhodnutia o právach k nehnuteľnostiam podľa osobitného predpisu,
19b)
opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Rovnopis neodkladného opatrenia, ktorým sa upravujú práva k nehnuteľnostiam, sa zašle príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností ihneď po jeho vyhotovení.
“.
Pridať
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19d sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „Slovenskej národnej rady“.
Pridať
20.
V § 48 ods. 8 sa vypúšťajú slová „pozbavení alebo“.
Pridať
21.
V § 48 ods. 9 sa slová „§ 153 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 298 ods. 2 Civilného sporového poriadku“.
Pridať
22.
V § 50 odsek 1 znie:
(1)
Po overení totožnosti vyslúchanej osoby súd zistí jej osobné údaje, najmä dátum narodenia, zamestnanie, adresu na doručovanie a vzťah k účastníkom konania. Ak je to potrebné, súd zistí aj iné údaje o tejto osobe týkajúce sa vzťahu k veci a uplatňovania jej nárokov v súvislosti s výsluchom, ktoré sú potrebné na konanie.
“.
Pridať
23.
V § 50 ods. 3 sa vypúšťa slovo „svedka.“.
Pridať
24.
V § 51 ods. 1 prvá veta znie: „Ak je to potrebné, priberie súd tlmočníka.“.
Pridať
25.
V § 51 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak na výzvu súdu v určenej lehote nie je zabezpečený ich preklad.“.
Pridať
26.
V § 51 sa vypúšťa odsek 6.
Pridať
27.
V § 51a sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20a.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.
Pridať
28.
V § 51a ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „od účastníkov“.
Pridať
29.
V § 51a ods. 3 sa slovo „vypočúvaným“ nahrádza slovom „vyslúchaným“.
Pridať
30.
V § 51a sa vypúšťa odsek 7.
Pridať
31.
V § 55 odsek 1 znie:
(1)
Ak bola zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovená a účastník konania alebo strana v konaní požiada o jej kópiu, súd mu ju vydá bezodkladne po jej spracovaní technickými prostriedkami bezodplatne; ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté.
21)
Ustanovenie § 195 ods. 6 sa použije primerane.
“.
Pridať
32.
V § 55 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Pridať
33.
Nadpis § 56 znie: „Zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania a iných procesných úkonov súdu pomocou technických prostriedkov“.
Pridať
34.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
(6)
Odseky 1 až 5 sa primerane použijú aj na zaznamenávanie priebehu iného procesného úkonu súdu.
“.
Pridať
35.
V § 57 odsek 4 znie:
(4)
Úradná pečiatka notára sa na účely vydávania rozhodnutí v časti konania o dedičstve a konania o umorenie listiny, ktorú vedie samostatne notár ako súdny komisár, považuje za úradnú pečiatku súdu.
“.
Pridať
36.
V § 59 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi, jednotlivé odseky odôvodnenia sa označujú arabskými číslicami.“.
Pridať
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) § 16 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
38.
V § 62a druhá a tretia veta znejú:
„Vykonateľnosť na neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu
22aa)
vyznačí vždy sudca, ktorý neodkladné opatrenie nariadil, aj s vyznačením hodiny a minúty, kedy sa tak stalo. Vykonateľnosť na neodkladnom opatrení o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa osobitného predpisu
22ab)
s uvedením hodiny a minúty doručenia uznesenia vyznačí vždy sudca, ktorý uznesenie vydal, bezprostredne po tom, ako ho doručil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu.
22ac)
“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22aa, 22ab a 22ac znejú:
„22aa) § 325 ods. 2 písm. f) Civilného sporového poriadku, § 365 Civilného mimosporového poriadku.
22ab) 368 Civilného mimosporového poriadku.
22ac) § 368 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b) § 467 Civilného sporového poriadku.
§ 81 ods. 3 Správneho súdneho poriadku.
§ 69 ods. 1 a 5 Trestného poriadku.“.
Pridať
40.
V § 64 ods. 1 sa za slovo „rovnopisov“ vkladá čiarka a slovo „výpisov“.
Pridať
41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa slová „§ 352b Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 21 Civilného sporového poriadku“.
Pridať
42.
V § 67 ods. 1 sa za slovo „notármi“ vkladá čiarka a slová „notárskymi kandidátmi“.
Pridať
43.
V § 67 ods. 2 písm. b) sa slová „notárskych úradov“ nahrádzajú slovom „notárov“.
Pridať
44.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa za slová „Položka 3“ vkladajú slová „bod 1“.
Pridať
45.
V § 67 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
Pridať
46.
V § 69 ods. 1 sa vypúšťajú slová „oprávnených na podnikanie“.
Pridať
47.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa veta „§ 128 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza vetou „§ 190 Civilného sporového poriadku a § 128 Správneho súdneho poriadku.“.
Pridať
48.
§ 70a vrátane nadpisu znie:

§ 70a
Informovanie o prevzatí a držaní v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
Obdobne ako v § 70 postupuje súd aj vtedy, ak rozhodne o prevzatí a držaní cudzinca v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
35b)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

„35b) § 252 až 271 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
49.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
50.
V druhej časti tretej hlave sa vypúšťa desiaty oddiel.
Pridať
51.
§ 78b vrátane nadpisu znie:

§ 78b
Výkon trestu prepadnutia majetku
(1)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti príslušnému súdu,
41a)
v ktorého obvode má odsúdený bydlisko alebo sídlo.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu uvedenému v odseku 1.
(3)
Príslušný súd
41a)
bezodkladne oznámi zrušenie konkurzu vyhláseného na základe rozhodnutia podľa odseku 1 tomu, kto toto rozhodnutie vydal.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a) § 24 ods. 1 Civilného sporového poriadku.“.
Pridať
52.
Za § 78b sa vkladá § 78c, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 78c
Výkon trestu prepadnutia veci
(1)
Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia veci, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia bez odôvodnenia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu,
41b)
v ktorého obvode sa tento majetok nachádza.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí veci, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu orgánu uvedenému v odseku 1.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b) Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 94 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 62 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2012 Z. z., § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
53.
§ 79b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3)
Ak peňažný trest nie je riadne zaplatený a nebol uložený náhradný trest odňatia slobody, vyšší súdny úradník zabezpečí zaslanie rovnopisu právoplatného rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti správe súdu na vymáhanie podľa osobitného predpisu.
42b)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:
42b) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
54.
V § 83c sa slová „§ 78b“ nahrádza slovami „§ 78c“.
Pridať
55.
§ 86 znie:
§ 86
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,
6)
o návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia rozhoduje a ďalej koná samosudca alebo v rozsahu poverenia vyšší súdny úradník.
“.
Pridať
56.
V § 92 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 46b.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
Pridať
57.
Nadpis štvrtej časti znie: „KONANIE O DEDIČSTVE, KONANIE O ÚSCHOVÁCH A KONANIE O UMORENIE LISTINY“.
Pridať
58.
§ 94 až 96 znejú:

§ 94
(1)
Po začatí konania o dedičstve súd bez zbytočného odkladu vykoná šetrenie, pri ktorom zisťuje, či už skôr bolo v tej istej veci konanie o dedičstve a pod akou spisovou značkou. Ak zistí, že v tej istej veci už konanie o dedičstve bolo, pripojí súdny spis pôvodného konania.
(2)
Po vykonaní úkonu podľa odseku 1 súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a vydal uznesenie o dedičstve. Súd následne bez zbytočného odkladu postúpi spis súdnemu komisárovi.

§ 94a
(1)
Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára.
(2)
Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných súdnym komisárom vyznačí súdny komisár; postup podľa § 62 až 63 sa použije primerane. Na tento účel súdny komisár použije pečiatku notára.
(3)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané u notára, ktorý uznesenie vydal, notár bez zbytočného odkladu predloží odvolanie súdu prvého stupňa spolu so spisom.
(4)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané na súde prvého stupňa alebo na odvolacom súde podľa osobitného predpisu,
47a)
súd bez zbytočného odkladu elektronickými prostriedkami upovedomí súdneho komisára o podaní odvolania a aby nepostupoval podľa odseku 2; súčasne súdnemu komisárovi doručí odvolanie a vyzve ho na predloženie spisu súdu prvého stupňa.

§ 95
(1)
Ak je závet uložený u iného notára alebo na súde, súdny komisár požiada o jeho zaslanie. Ak bol závet zriadený vo forme notárskej zápisnice, notár alebo súd, u ktorého je závet uložený, zašle súdnemu komisárovi osvedčenú kópiu závetu. Ak závet nie je zriadený vo forme notárskej zápisnice, zašle notár alebo súd, u ktorého je závet uložený, súdnemu komisárovi originál závetu a ponechá si jeho osvedčenú kópiu.
(2)
Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet, ktorý nie je uložený na súde alebo u iného notára, súdny komisár po predložení originálu zistí jeho stav a obsah. O zistení spíše zápisnicu, ku ktorej pevne pripojí úradne osvedčenú kópiu závetu. V zápisnici tiež uvedie, kto závet odovzdal, prípadne okolnosti, za akých sa závet našiel.
(3)
Súdny komisár po právoplatnom skončení konania o dedičstve zašle originál závetu do zbierky vyhlásených závetov vedenej na okresnom súde, ktorý notára poveril, aby prejednal dedičstvo. Ak bol závet zriadený vo forme notárskej zápisnice, súdny komisár založí do zbierky vyhlásených závetov osvedčenú kópiu notárskej zápisnice.

§ 96
Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny, o ktorej povahe ako závetu má pochybnosti, ak ten, kto ju predložil, vyhlási, že listina obsahuje závet poručiteľa.
“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a) § 70 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
59.
§ 98 až 100 znejú:

§ 98
(1)
Po zistení stavu a obsahu závetu umožní súdny komisár nahliadnuť do originálu závetu tomu, kto osvedčí, že má na tom právny záujem.
(2)
Originál závetu alebo jeho osvedčenú kópiu môže súdny komisár po zistení stavu a obsahu závetu zapožičať súdu, ktorý koná o dedičstve, súdu, ktorý koná o otázke o spornom dedičskom práve dotýkajúcej sa závetu, súdu alebo prokurátorovi na účely trestného konania. V takom prípade sa namiesto závetu založí do spisu alebo do zbierky vyhlásených závetov osvedčená kópia závetu spolu so žiadosťou o zapožičanie a úradným záznamom, v ktorom sa uvedie dátum zapožičania, subjekt, ktorému bol zapožičaný, účel zapožičania a spisová značka konania, ku ktorému bol originál závetu alebo jeho osvedčená kópia zapožičaný.

§ 99
Ak vyjde najavo listina obsahujúca závet, vydedenie, vyhlásenie o voľbe práva alebo odvolanie týchto úkonov až po skončení konania o dedičstve, súd upovedomí osoby, ktoré by mohli uplatniť svoje dedičské právo.

§ 100
(1)
V rámci neodkladného úkonu môže súdny komisár požiadať toho, kto má u seba veci nepochybne patriace poručiteľovi, kľúč od bytu poručiteľa, od iných miestností, priestorov alebo technické osvedčenie vozidla či inú listinu umožňujúcu používanie predmetov z dedičstva, aby uvedenú vec zložil do úschovy u súdneho komisára.
(2)
Ak sa neodkladný úkon dotýka dôležitých záujmov účastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, alebo ak bola žiadosť podľa odseku 1 bezvýsledná, o neodkladnom úkone rozhodne súdny komisár uznesením, ktoré doručí všetkým, ktorých sa dotýka.
“.
Pridať
60.
V § 101 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
Pridať
61.
V § 102 ods. 1 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
Pridať
62.
V § 102 ods. 3 sa slovo „opatrenia“ nahrádza slovom „úkonu“.
Pridať
63.
V § 103 ods. 1 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
Pridať
64.
V § 104 sa slovo „opatrení“ nahrádza slovom „úkonov“.
Pridať
65.
V § 106 sa slová „Neodkladné opatrenie“ nahrádzajú slovami „Neodkladný úkon“.
Pridať
66.
V § 107 sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom súhlase súdu“.
Pridať
67.
V § 108 ods. 1 sa slová „príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností“.
Pridať
68.
V § 108 ods. 2 sa slová „správa katastra“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností“.
Pridať
69.
§ 110 až 114 znejú:

§ 110
Stav dlhov zaťažujúcich dedičstvo sa zistí výzvou adresovanou známym veriteľom. Platí to najmä o dlhoch, ktoré vyplývajú z registrov alebo evidencií vedených orgánmi verejnej moci alebo právnickými osobami. Ak sa vydá uznesenie podľa osobitného predpisu,
49)
zahrnú sa do súpisu aktív a pasív aj ďalšie dlhy, ktoré veritelia v určenej lehote prihlásili.

§ 111
V konaní o dedičstve, ak ešte súdny komisár nebol poverený vykonávaním úkonov alebo ak súdny komisár už tieto úkony nevykonáva, úkony podľa § 98 a § 102 až 107 robí súd. Súd robí v tejto dobe aj úkony podľa § 100 a 101, môže však prikázať, aby sa neodkladné úkony v nich upravené uskutočnili uložením do úschovy na súde.

§ 112
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve končí, a po vykonaní úkonov podľa § 114 súdny komisár bezodkladne predloží spis súdu. Ďalšie úkony v konaní o dedičstve vykonáva súd.

§ 113
(1)
V uznesení súdneho komisára vydanom v konaní o dedičstve, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných práv k nehnuteľnostiam, sa uvedú okrem všeobecných náležitostí aj údaje potrebné na zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.
50)
(2)
Právoplatné uznesenie podľa odseku 1 sa doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na vykonanie zápisu; rovnako sa doručuje uznesenie súdneho komisára, ktorým došlo k oprave alebo doplneniu pôvodného uznesenia týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
(3)
Ak dôjde v dôsledku dovolania k zrušeniu uznesenia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam, súd zašle vyhotovenie rozsudku príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na obnovenie zápisu v katastri nehnuteľností na stav pred vydaním zrušeného uznesenia a jedno vyhotovenie rozsudku aj príslušnému daňovému úradu. Obdobne sa postupuje aj v prípade povolenia obnovy konania.

§ 114
(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo prejednanie dedičstva skončené, súdny komisár zruší zákaz výplaty pohľadávok alebo vydania vecí patriacich do dedičstva. Urobí tak oznámením, ktoré sa doručí všetkým, ktorých sa to týka. Rovnako postupuje, ak sa v priebehu konania o dedičstve zistí, že uvedené pohľadávky alebo veci nie sú predmetom dedičstva.
(2)
Ak má byť zrušené zabezpečenie dedičstva, ktoré sa dotýka okrem účastníkov aj tretích osôb, súdny komisár o tom vydá uznesenie, ktoré doručí všetkým, ktorých sa to týka. V uznesení uvedie, ktorým dňom sa zabezpečenie zrušuje, a to tak, aby odo dňa doručenia uznesenia po deň skončenia neodkladného úkonu uplynula lehota najmenej jeden mesiac.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49) § 199 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
70.
§ 115 sa vypúšťa.
Pridať
71.
V § 116 ods. 1 sa slová „§ 118 až 120“ nahrádzajú slovami „§ 122 až 125“.
Pridať
72.
V štvrtej časti druhá a tretia hlava znejú:

DRUHÁ HLAVA
KONANIE O ÚSCHOVÁCH
Prvý oddiel
Konanie vo veciach notárskych úschov
§ 118
Konanie o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku
(1)
Ak súd rozhodol o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku, zašle bezodkladne rovnopis právoplatného uznesenia notárovi, ktorý má predmet notárskej úschovy v úschove.
(2)
Ak boli námietky podľa odseku 1 zamietnuté, notár vydá bezodkladne predmet notárskej úschovy príjemcovi v súlade s obsahom žiadosti podľa osobitného predpisu.
52)
§ 119
Konanie o námietkach proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy
(1)
Ak súd rozhodol o námietkach proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy, zašle bezodkladne rovnopis právoplatného uznesenia notárovi, ktorý má v notárskej úschove zložený výťažok z predaja zálohu podľa osobitného predpisu.
53)
(2)
Ak boli námietky podľa odseku 1 zamietnuté, notár bezodkladne vydá výťažok v súlade s obsahom upovedomenia podľa § 345 Civilného mimosporového poriadku.
(3)
Ak súd námietkam podľa odseku 1 vyhovel, notár vydá nové upovedomenie podľa § 345 Civilného mimosporového poriadku; notár je viazaný právnym názorom súdu vysloveným v uznesení o námietkach podľa odseku 1.
§ 120
Konanie o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu
Ak predmet úschovy prepadá štátu, súd zašle bezodkladne po prepadnutí predmetu úschovy štátu rovnopis uznesenia
54)
notárovi, ktorý má predmet notárskej úschovy v úschove, a príslušnému orgánu miestnej štátnej správy
55)
spolu s upovedomením, aby požiadal notára, ktorý má predmet notárskej úschovy v úschove, o jeho vydanie.
Druhý oddiel
Iné úschovy
§ 121
Na úschovy súdu v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní sa použijú ustanovenia tohto oddielu.
§ 122
(1)
Súd prijme predmet do úschovy na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.
56)
(2)
Do úschovy nemožno prijať listiny, ktorých obsah súd nemôže posúdiť alebo odporuje zákonu, veci podliehajúce skaze a veci, ktoré pre ich povahu alebo veľkosť nemožno uložiť v trezore súdu ani v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a nepodarilo sa pre ne nájsť iného vhodného uschovávateľa.
§ 123
(1)
Prijaté peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné veci, ktorých povaha to pripúšťa, sa uložia v trezore súdu.
(2)
Hnuteľné veci a peňažné prostriedky uložené v trezore súdu sa najneskôr nasledujúci pracovný deň odovzdajú do úschovy v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Od tohto postupu možno upustiť, ak ide o úschovu vkladných knižiek so zostatkami, ktoré v jednej veci nepresahujú v súčte 330 eur, iných cenných papierov znejúcich na hodnotu nepresahujúcu v súčte 330 eur, drobných hnuteľných vecí nepatrnej hodnoty a peňažnej sumy, ktorá v jednej veci nepresahuje hodnotu 100 eur. Celková peňažná suma v hotovosti, výška vkladu na vkladných knižkách alebo vkladových listoch alebo hodnota cenných papierov uložených na súde nesmie presiahnuť 330 eur.
(3)
Hnuteľné veci a peňažné prostriedky v hotovosti z trezoru súdu sa ukladajú v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe poukazu súdu, na ktorom je odtlačok úradnej pečiatky súdu a podpis sudcu.
(4)
Tomu, kto skladá peňažné prostriedky v hotovosti do úschovy, vyhotoví súd poukaz na vloženie peňažných prostriedkov na účet súdu v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(5)
Poukazy, ktorými sa nariaďuje vydanie hnuteľných vecí alebo výplata peňažných prostriedkov vložených na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, podpisuje sudca, ktorý vec vybavuje, a predseda súdu, ktorý pripojí na poukaz odtlačok osemhrannej pečiatky na doložku „Na vykonanie“. Súd súčasne banku alebo pobočku zahraničnej banky vyzve, aby mu vyúčtovala náklady spojené s úschovou.
§ 124
(1)
Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdu ani na úschovu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, uložia sa u uschovávateľa. Súd vyhľadá vhodného uschovávateľa, najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(2)
Pri skončení úschovy súd poukazom uloží uschovávateľovi, aby predmet úschovy vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve, aby vyúčtoval náklady spojené s úschovou.
§ 125
(1)
Ak predmet úschovy pripadá štátu, súd zašle bezodkladne po pripadnutí predmetu úschovy štátu rovnopis uznesenia54) príslušnému orgánu miestnej štátnej správy
55)
spolu s výzvou na prevzatie predmetu úschovy.
(2)
Pri vydaní predmetu úschovy, ktorý pripadol štátu, do správy orgánu miestnej štátnej správy podľa odseku 1, sa postupuje primerane podľa § 123 ods. 5.
Tretí oddiel
Úschovy u súdneho komisára v konaní o dedičstve
§ 126
Súdny komisár prijíma do úschovy v súvislosti s vykonávaním úkonov v konaní o dedičstve
a)
peňažné prostriedky,
b)
listinu, listinný cenný papier,
c)
hnuteľné veci, ktoré sa hodia na úschovu.
§ 127
(1)
Peňažné prostriedky v hotovosti sa zložia v banke alebo pobočke zahraničnej banky na osobitný účet súdneho komisára.
(2)
Listiny, listinné cenné papiere a iné hnuteľné veci, u ktorých to ich veľkosť a povaha dovoľuje, sa uložia v bezpečnostnej schránke u súdneho komisára alebo v bezpečnostnej schránke súdneho komisára v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(3)
Ostatné hnuteľné veci sa zložia u vhodného uschovávateľa. Súdny komisár vyhľadá vhodného uschovávateľa najmä medzi právnickými osobami zaoberajúcimi sa úschovou vecí.
(4)
Toho, kto má peňažné prostriedky alebo iné hnuteľné veci zložiť do úschovy, súdny komisár vyzve, aby tak urobil v lehote a na mieste, ktoré určí.
§ 128
(1)
Pri vydaní peňažných prostriedkov z úschovy ich súdny komisár vyplatí oprávnenej osobe.
(2)
Veci uložené v bezpečnostnej schránke súdneho komisára alebo v bezpečnostnej schránke súdneho komisára v banke alebo pobočke zahraničnej banky vydá súdny komisár oprávnenej osobe; súčasne banku alebo pobočku zahraničnej banky vyzve na vyúčtovanie nákladov spojených s úschovou.
(3)
Ak sú veci uložené u uschovávateľa, súdny komisár nariadi uschovávateľovi, aby predmet úschovy zložený súdnym komisárom vydal určenému príjemcovi; súčasne uschovávateľa vyzve na vyúčtovanie nákladov spojených s úschovou.

TRETIA HLAVA
KONANIE O UMORENIE LISTINY
§ 128a
V konaní o umorenie listiny poverí súd notára, aby ako súdny komisár vo veci konal a rozhodoval, a bez zbytočného odkladu mu postúpi spis.
§ 128b
(1)
Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára.
(2)
Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných súdnym komisárom vyznačí súdny komisár; postup podľa § 62 až 63 sa použije primerane. Na tento účel súdny komisár použije pečiatku notára.
(3)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané u notára, ktorý uznesenie vydal, notár bez zbytočného odkladu predloží odvolanie súdu prvého stupňa spolu so spisom.
(4)
Ak bolo odvolanie proti uzneseniu vydanému súdnym komisárom podané na súde prvého stupňa alebo na odvolacom súde podľa osobitného predpisu,
47a)
súd bez zbytočného odkladu elektronickými prostriedkami upovedomí súdneho komisára o podaní odvolania a aby nepostupoval podľa odseku 2; súčasne súdnemu komisárovi doručí odvolanie a vyzve ho na predloženie spisu súdu prvého stupňa.
§ 128c
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o umorenie listiny končí, súdny komisár bezodkladne predloží spis súdu.
“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52 až 56 znejú:
„52) § 340 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.
53) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
54) § 357 Civilného mimosporového poriadku.
55) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56) Napríklad § 325 ods. 2 písm. b), § 342 ods. 1 a § 348 Civilného sporového poriadku, § 50 ods. 2, § 94, § 95b a § 97 ods. 1 Trestného poriadku, § 26 ods. 2 písm. a) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Pridať
73.
Štvrtá časť sa dopĺňa štvrtou hlavou, ktorá znie:

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 128d
Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zruší notársky úrad v obvode niektorého okresného súdu, oznámi to prezídium notárskej komory najneskôr do 20 dní od tohto rozhodnutia predsedovi príslušného okresného súdu.
§ 128e
(1)
Súdny komisár môže písomne poveriť notárskeho kandidáta, notárskeho koncipienta alebo ďalšieho zamestnanca, ktorí sú u neho v pracovnom pomere, vykonávaním jednotlivých úkonov v konaní o umorenie listiny a v konaní o dedičstve, najmä pri predbežnom vyšetrení a pri zisťovaní stavu a obsahu závetu.
(2)
Ak dal súdny komisár svojmu notárskemu kandidátovi poverenie na vykonanie všetkých úkonov podľa osobitného predpisu,
56a)
notársky kandidát môže za súdneho komisára vykonať všetky úkony v konaní o dedičstve vrátane vydania uznesenia o dedičstve; to rovnako platí aj pre konanie o umorenie listiny.
§ 128f
Súdni komisári a ich zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sudcovia.
56b)
§ 128g
Súd za života závetcu vydá závet zo svojej úschovy iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preukáže osobitným plnomocenstvom oprávňujúcim prevziať závet z úschovy súdu, na ktorom je podpis závetcu úradne osvedčený. O vydaní závetu spíše súd zápisnicu a jej rovnopis zašle závetcovi do vlastných rúk, ak závet osobne neprevzal. Plnomocenstvo súd založí do súdneho spisu.
“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 56b znejú:
„56a) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení zákona č. 397/2000 Z. z.
56b) § 30 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z.“.
Pridať
74.
V § 130 ods. 3 druhá veta znie: „Rovnako sa postupuje aj pri prijímaní návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia,
16)
ak je podateľňa súdu mimo prevádzky.“.
Pridať
75.
§ 132 a 132a vrátane nadpisov znejú:

§ 132
Prijímanie autorizovaných podaní urobených v elektronickej podobe
Pri prijímaní podaní urobených v elektronickej podobe autorizovaných podľa osobitného predpisu sa postupuje podľa osobitného predpisu.
57)
Takto prijaté podania sa odovzdávajú podateľni na ďalší postup podľa
§ 129
.

§ 132a
Prijímanie neautorizovaných podaní urobených v elektronickej podobe
(1)
Podanie, ktoré bolo urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu,
57)
sa ihneď po prijatí odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129. Ak má byť podľa predpisov o konaní pred súdmi takéto podanie doplnené v zákonom ustanovenej lehote a nedôjde k jeho doplneniu, na podanie sa ďalej neprihliada a táto skutočnosť sa vyznačí v aplikácii.
(2)
Elektronické adresy, na ktorých prijímajú okresné súdy a krajské súdy podania podľa odseku 1, sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva. Tieto elektronické adresy okresné súdy a krajské súdy uvádzajú na písomnostiach doručovaných účastníkom konania a ich zástupcom. S predchádzajúcim súhlasom sudcu možno uvádzať na písomnostiach doručovaných účastníkom konania aj elektronickú adresu sudcu; to platí aj na uvádzanie elektronickej adresy súdneho úradníka.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
„57) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 679/2004 Z. z., zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/209 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku v znení vyhlášky č. 248/2015 Z. z.“.
Pridať
76.
V § 136 ods. 1 sa vypúšťa šiesta a siedma veta.
Pridať
77.
V § 137 odsek 1 znie:
(1)
Došlé písomnosti roztriedi zamestnanec podateľne a odovzdá ich jednotlivým súdnym oddeleniam alebo iným organizačným útvarom súdu, ktorým podľa rozvrhu práce patria. Naliehavé podania
58)
odovzdá zamestnanec podateľne príslušnému súdnemu oddeleniu ihneď. Ak podanie odovzdá nesprávne určenému súdnemu oddeleniu, nápravu zabezpečí toto súdne oddelenie. Ak nemožno zistiť, ktorému súdnemu oddeleniu alebo inému organizačnému útvaru súdu vec patrí, vyžiada si zamestnanec podateľne pokyn od dozorného úradníka alebo iného povereného zamestnanca súdu.
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
58) Napríklad
§ 365 Civilného mimosporového poriadku
.“.
Pridať
78.
V § 138 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Pridať
79.
V § 138 ods. 7 sa slová „odsekoch 1 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 6“.
Pridať
80.
V § 139 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „kolkovými známkami“.
Pridať
81.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
„58a) § 126 ods. 4 Civilného sporového poriadku.“.
Pridať
82.
V § 139b ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré sú adresované tomuto súdu“.
Pridať
83.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:
„58c) § 126 ods. 3 Civilného sporového poriadku.“.
Pridať
84.
V § 139c sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Pridať
85.
V § 140 posledná veta znie: „Ak sa nevyhotovuje zápisnica alebo ak prevezme adresát písomnosť na súde, potvrdí sa prijatie záznamom v súdnom spise.“.
Pridať
86.
§ 140a sa vypúšťa.
Pridať
87.
Nadpis § 141 znie: „Doručovanie na úradnej tabuli súdu a doručovanie oznámením“.
Pridať
88.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
„59) Napríklad Civilný sporový poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
89.
V § 141 ods. 1 sa slovo „lehota“ nahrádza slovom „doba“.

Pridať
90.
V § 141 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2)
Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi doručuje písomnosť oznámením na úradnej tabuli súdu,
59a)
oznámenie obsahuje najmä označenie adresáta, označenie doručovanej písomnosti, označenie súdu, spisovú značku prejednávanej veci, deň vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli súdu, informáciu, kde si možno písomnosť prevziať a informáciu o tom, ktorým dňom sa písomnosť považuje za doručenú; po uplynutí doby, počas ktorej bolo oznámenie vyvesené, spravidla 30 dní, sa oznámenie zvesí z úradnej tabule súdu, vyznačí sa na ňom deň, kedy sa zvesilo a odovzdá sa na založenie do príslušného súdneho spisu.

(3)
Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane aj v prípade, ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi doručuje písomnosť oznámením na webovej stránke súdu.
59a)
“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a) § 106 ods. 3 a § 116 ods. 2 Civilného sporového poriadku.“.
Pridať
91.
V § 141 ods. 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Pridať
92.
V § 144 ods. 2 písmeno b) znie:
b)
spisová značka,
“.
Pridať
93.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60, 61, 61a a 62 znejú:
„60) § 13 ods. 2 písm. b) a § 59 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61) § 51 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z., § 81 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
61a) § 126 ods. 2 Civilného sporového poriadku.
62) § 129 Civilného sporového poriadku, § 59 Správneho súdneho poriadku.“.
Pridať
94.
V § 163 ods. 1 písmeno e) znie:
e)
rodinné, opatrovnícke a starostlivosti o maloletých P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pd, Pcud,
“.
Pridať
95.
V § 163 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
j)
platobných rozkazov Ro, Rob,
“.
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená k) až m).
Pridať
96.
V § 164 ods. 2 písmeno c) znie:
c)
správne registre S, Sa,
“.
Pridať
97.
V § 164 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „So,“.
Pridať
98.
V § 169 odsek 3 znie:
(3)
Okrem údajov podľa odseku 2 sa na obale súdneho spisu vyznačujú aj ďalšie údaje, ak je to pre konanie potrebné, najmä odtlačok pečiatky „Neodkladné opatrenie“, ak bolo nariadené neodkladné opatrenie, odtlačok pečiatky „Väzba“, ak ide o väzobné veci, poznámka „Obchodné tajomstvo“, ak je predmetom konania obchodné tajomstvo, ako aj existencia údajov v súdnom spise, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.
64)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
64) Napríklad
§ 89 a nasl. zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 324/2011 Z. z., § 55 a nasl. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
Pridať
99.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
„64a) § 111 ods. 3 a § 112 Civilného sporového poriadku.“.
Pridať
100.
V § 172 ods. 4 sa vypúšťajú slová „sťažnosti pre porušenie zákona,“.
Pridať
101.
V § 174 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4)
Do súdneho spisu sa zakladá aj opatrenie predsedu súdu na odstránenie zistených nedostatkov podľa osobitného predpisu,
64b)
ak bolo uložené písomne a súvisí s prejednávanou vecou.
“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64b znie:
64b) § 42 ods. 3 a § 53 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z.“.
Pridať
102.
§ 185 vrátane nadpisu znie:
§ 185
Vzájomná žaloba
Ak je z podania zrejmé, že ide o vzájomnú žalobu žalovaného vo veci, v ktorej už bolo začaté konanie, pripojí sa také podanie k súdnemu spisu o tejto veci; do súdneho registra sa nezapisuje. Ak však žalovaný podá proti žalobcovi samostatnú žalobu, kde sa uplatňuje pohľadávka proti žalobcovi, zapíše sa do súdneho registra ako nová vec a po spojení so súvisiacim súdnym spisom sa táto súvislosť vyznačí v súdnom registri pri oboch zápisoch.
“.
Pridať
103.
V § 186 odsek 2 znie:
(2)
Ak sa niektorá vec vylúči na samostatné konanie, založí sa o tom do jednotlivých súdnych spisov rovnopis uznesenia a súdne spisy sa vedú ďalej samostatne; § 184 platí rovnako. Ak súd nevylúči niektorú vec na samostatné konanie, po právoplatnom skončení konania sa spojené súdne spisy nerozdeľujú.
“.
Pridať
104.
Nadpis § 188 znie: „Súdne spisy opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých“.
Pridať
105.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„65) § 166 Civilného sporového poriadku, § 65 Správneho súdneho poriadku.“.
Pridať
106.
V § 188 ods. 5 sa vypúšťajú slová „pozbavenia alebo“.
Pridať
107.
V § 188 ods. 6 sa za slovo „starostlivosti“ vkladá slovo „súdu“.
Pridať
108.
V § 189 ods. 1 sa slová „konkurzných, vyrovnacích a reštrukturalizačných“ nahrádzajú slovami „konkurzných a reštrukturalizačných“.
Pridať
109.
V § 193 ods. 2 sa vypúšťajú slová „bolo rozhodnutím o sťažnosti pre porušenie zákona pôvodné rozhodnutie súdu zrušené alebo zmenené alebo ak“.
Pridať
110.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68 a 68a znejú:
„68) § 97 ods. 2 Civilného sporového poriadku, § 81 ods. 2 Správneho súdneho poriadku.
68a) § 97 Civilného sporového poriadku, § 81 Správneho súdneho poriadku.“.
Pridať
111.
V § 195 ods. 9 prvá veta znie: „Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa rovnako použijú aj pre nazeranie do súdnych spisov prokurátorom.
68b)
“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:
„68b) § 93 ods. 2 a 3 Civilného sporového poriadku, § 13 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, § 48 a § 81 ods. 2 druhá veta Správneho súdneho poriadku.“.
Pridať
112.
Poznámky pod čiarou k odkazom 73, 78, 80 a 81 znejú:
„73) § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z., § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku.
78) § 283 až 285 Civilného mimosporového poriadku.
80) § 36 Civilného mimosporového poriadku.
81) § 294 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
113.
V § 232 ods. 1 sa slovo „zápisu“ nahrádza slovom „údajov“ a za slovo „skutočným“ sa vkladá slovo „právnym“.
Pridať
114.
V § 232 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na konanie o zrušenie zápisu údajov podľa osobitného predpisu.
81a)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:
„81a) § 299 Civilného mimosporového poriadku.“.
Pridať
115.
V § 233 ods. 1 sa vypúšťajú slová „po právoplatnosti rozhodnutia v súdnom registri Re alebo Nre“.
Pridať
116.
V § 235 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
h)
Sja – jednoduché spoločnosti na akcie.
“.
Pridať
117.
V § 239 ods. 2 písmeno e) znie:
e)
úradný záznam o uhradení súdneho poplatku,
“.
Pridať
118.
V § 240 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „v kolkoch alebo v hotovosti do pokladne súdu alebo na účet súdu“.
Pridať
119.
§ 257 sa vypúšťa.
Pridať
120.
V poznámke pod čiarou k odkazu 86 sa slová „č. 338/2004 Z. z. o administratívnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z.“.
Pridať
121.
Za § 263h sa vkladá § 263i, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 263i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
(1)
Veci zapísané do súdneho registra okresného súdu C pred 1. júlom 2016, ktoré sa od 1. júla 2016 zapisujú do súdneho registra Pc, sa vedú v súdnom registri C aj po 1. júli 2016.
(2)
Veci zapísané do súdneho registra okresného súdu Pu pred 1. júlom 2016, ktoré sa od 1. júla 2016 zapisujú do súdneho registra Ps, sa vedú v súdnom registri Pu aj po 1. júli 2016.
(3)
Veci zapísané do súdnych registrov okresného súdu C alebo Cb pred 1. júlom 2016, ktoré sa od 1. júla 2016 zapisujú do súdnych registrov Ro alebo Rob, sa vedú v súdnom registri C alebo Cb aj po 1. júli 2016.
(4)
Veci zapísané do súdnych registrov krajského súdu – prvostupňovej agendy Sd, Sn, Sp, SaZ alebo Scud sa vedú v tomto súdnom registri aj po 1. júli 2016.
(5)
Veci zapísané pred 1. júlom 2016 do súdneho registra So sa vedú v tomto súdnom registri aj po 1. júli 2016.
(6)
Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 30. júna 2016, sa v registratúrnom stredisku uschovajú podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
“.
Pridať
122.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:
T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP
T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Scud Dd Em Erd
Tv Cr Cbcud NcKR Pc Dcud Ed Ercud
Nt Csr CbR Ps Ecud
Pp Cd Cbd Po
Td Ccud CbBu Pd
Tp CbHs Pcud
Tcud Cbi
Pr CbZm
M CbVO
Ntt CbVyl
Pridať
123.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ rehľad súdnych registrov krajského súdu – prvostupňovéhá agenda znie:
Civilná Správna Obchodná Konkurz Iná
obchodná
Trestná Justičná
pokladnica
C S Cbi K NcCb T JP
Cd Sa V Cbnl Ntok
Cudz NcKV Ntol
Ntod
Ntc
Ntt
Td
Pridať
124.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov krajského súdu – odvolacia agenda znie:
Civilná Obchodná Správna Trestná
Co Cob Ncs To
CoPr CoZm Tov
CoR CoKR Tpo
CoSr CobVO Tos
CoD Ncb Nto
CoP Ntro
CoE
CoPom
NcC
Pridať
125.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa štvrtý bod dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.“.
Pridať
126.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene A sa siedmy bod dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h) návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,
i) návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenie na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,
j) návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.“.
Pridať
127.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene B prvý a druhý bod znejú:
„1. Do súdneho registra „C“ sa zapisuje
a) žaloba a návrh na začatie konania v občianskoprávnych veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,
b) návrh v rozkaznom konaní v občianskoprávnych veciach, ak sa platobný rozkaz nevydal, ak bol podaný včas odpor proti platobnému rozkazu s vecným odôvodnením, ktorý nebol odmietnutý alebo ak čo i len jednému subjektu na strane žalovaného nemožno doručiť platobný rozkaz; do tohto súdneho registra sa nezapisuje vec po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti výroku o trovách konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene, bez vecného odôvodnenia alebo neoprávnenou osobou, ani vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť,
c) návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho registra Cb,
d) návrh vyvolaný konaním o dedičstve,
e) spory zo spotrebiteľských zmlúv,
f) návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov,
g) návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,
h) návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka,
i) spory z autorského práva a spory z práv súvisiacich s autorským právom (autorskoprávne spory),
j) spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,
k) spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru,
l) návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci,
m) návrh na vydanie ochranného opatrenia,
n) návrh na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení,
o) návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, aby bola zachovaná jeho vykonateľnosť v Slovenskej republike,
p) návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte,
q) návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení účinkov uznania ochranného opatrenia,
r) iný spor občianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom,
s) žaloba na obnovu konania,
t) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
u) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

2. Do súdneho registra „Cpr“ sa zapisujú individuálne pracovnoprávne spory a spory z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky.“.
Pridať
128.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene C body 1 až 12 znejú:
„1. Do súdneho registra „Cb“ sa zapisuje
a) žaloba a návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v obchodných veciach,
b) návrh v rozkaznom konaní v obchodnoprávnych veciach, ak sa platobný rozkaz nevydal, ak bol podaný včas odpor proti platobnému rozkazu s vecným odôvodnením, ktorý nebol odmietnutý alebo ak čo i len jednému subjektu na strane žalovaného nemožno doručiť platobný rozkaz; do tohto súdneho registra sa nezapisuje vec po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti výroku o trovách konania, v ktorej bol odpor proti platobnému rozkazu podaný oneskorene, bez vecného odôvodnenia alebo neoprávnenou osobou, ani vec, v ktorej bol návrh na začatie konania vzatý späť,
c) žaloba, z ktorej je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje podľa písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vzťahu, ktorý vznikol pri zabezpečení záväzku z tejto zmluvy; to neplatí, ak ide o spory zo spotrebiteľských zmlúv,
d) žaloba, ak je jej predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, práv z obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, práv z obchodného mena podľa § 8 až 12 Obchodného zákonníka a iné žaloby, ak je ich predmetom vzťah z Obchodného zákonníka,
e) žaloba na obnovu konania v obchodných veciach,
f) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní,
g) vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

2. Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú
a) spory podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (patentové spory),
b) spory podľa zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (dizajnové spory),
c) spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva vrátane sporov z nezapísania dizajnov (spory z dizajnov spoločenstva),
d) spory podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (spory z ochranných známok),
e) spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (spory z ochranných známok),
f) spory podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. (spory z úžitkových vzorov),
g) spory podľa zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. (spory z topografií polovodičových výrobkov),
h) spory podľa zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spory z označení pôvodu a zemepisných označení),
i) spory podľa zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín (spory z právnej ochrany odrôd rastlín),
j) spory podľa zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (spory z presadzovania práv duševného vlastníctva).

3. Do súdneho registra „Cbcud“ – dožiadania cudzích orgánov v obchodných veciach a iné úkony vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje
a) žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b) žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

4. Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania, v ktorých je daná príslušnosť registrového súdu podľa § 304 Civilného mimosporového poriadku.

5. Do súdneho registra „Cbd“ - tuzemské dožiadania v obchodnoprávnej veci, sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemského súdu v obchodnej veci.

6. Do súdneho registra „CbBu“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmet vyplýva z burzových obchodov a ich sprostredkovania.

7. Do súdneho registra „CbHs“ sa zapisujú žaloby, ktorých predmetom je ochrana práv z hospodárskej súťaže.

8. Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú žaloby v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.

9. Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú žaloby a návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku podľa zákona zmenkového a šekového okrem návrhov, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku, ktoré sú uplatňované proti spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľským právnym vzťahom.

10. Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú žaloby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa predpisov o verejnom obstarávaní.

11. Do súdneho registra „CbVyl“, ktorý vedie Okresný súd Žilina, sa zapisuje diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúčení.

12. Na vydávanie osvedčení o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je, sa vedie register „Vylo“ podľa vzoru č. 26 uvedeného v prílohe č. 4.“.

Pridať
129.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmeno E znie:

„E. Súdny register rodinných vecí, opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti súdu o maloletých

1. Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä
a) návrh na povolenie uzavrieť manželstvo,
b) návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,
c) návrh na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých:
1. určenie mena a priezviska maloletého,
2. úprava výkonu rodičovských práv a povinností,
3. výživa maloletého,
4. styk s maloletým,
5. poručníctvo,
6. opatrovníctvo maloletého,
7. odovzdanie maloletého,
8. veci maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,
9. schválenie právneho úkonu maloletého okrem schválenia právneho úkonu maloletého dediča,
10. zastupovanie maloletého,
11. práva majetku maloletého,
12. ústavná starostlivosť a iné výchovné opatrenia,
13. ochranné opatrenia,
14. pestúnska starostlivosť,
15. zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,
16. iné veci, ak to vyplýva z osobitného predpisu,
d) návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,
e) osvojiteľnosť, osvojenie, predosvojiteľská starostlivosť.

2. Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 Civilného mimosporového poriadku a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa § 368 Civilného mimosporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci.

3. Do súdneho registra „Pc“ sa zapisuje
a) návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,
b) návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom,
c) návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,
d) návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.

4. Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje
a) návrh na vyhlásenie za mŕtveho,
b) návrh na konanie o spôsobilosti na právne úkony,
c) návrh na konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,
d) návrh na konanie o ustanovení opatrovníka.

5. Do súdneho registra „Po“ sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.

6. Do súdneho registra „Pd“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.

7. Do súdneho registra „Pcud“ – dožiadania cudzích orgánov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých a iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine, sa zapisuje
a) žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,
b) žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.“.

Pridať
130.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene F prvý bod znie :
„1. Do súdneho registra „S“ sa zapisujú veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku v prvom stupni rozhoduje okresný súd, ako aj žaloba na obnovu konania v týchto veciach.“.
Pridať
131.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene G prvý bod znie :
„1. Do súdneho registra „D“ sa zapisuje
a) oznámenie matriky o úmrtí občana (úmrtný list),
b) právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho,
c) návrh na prejednanie novoobjaveného majetku podľa § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak má základné náležitosti, a to doklad o úmrtí občana a doklad o novoobjavenom majetku,
d) podnet na prejednanie novoobjaveného majetku podľa § 211 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak ho podáva najmä súd, notár, štátny orgán, orgán územnej samosprávy, ak je pripojený doklad o úmrtí občana a doklad o novoobjavenom majetku,
e) návrh na obnovu právoplatne skončeného konania o dedičstve podľa § 75 Civilného mimosporového poriadku,
f) návrh alebo podnet, ktorý smeruje k prejednaniu novoobjaveného majetku, ale neobsahuje základné náležitosti návrhu, napríklad dátum úmrtia poručiteľa, doklad o smrti poručiteľa, doklad o novoobjavenom majetku,
g) ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom.“.
Pridať
132.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmene H prvom bode sa slová „výchovy maloletého dieťaťa“ nahrádzajú slovom „maloletých“.
Pridať
133.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ sa za písmeno I vkladá nové písmeno J, ktoré znie:

„J. Súdny register vecí v skrátenom konaní

1. Občianskoprávne skrátené konanie
Do súdneho registra „Ro“ sa zapisuje návrh na vydanie platobného rozkazu v občianskoprávnych veciach.

2. Obchodnoprávne skrátené konanie
Do súdneho registra „Rob“ sa zapisuje návrh na vydanie platobného rozkazu v obchodnoprávnych veciach.

3. V súdnych registroch „Ro“ a „Rob“ sa vyznačuje skončenie veci
a) dňom nadobudnutia právoplatnosti platobného rozkazu,
b) dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu,
c) dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania,
d) z iného dôvodu ustanoveného zákonom.“.

Doterajšie písmená J až L sa označujú ako písmená K až M.

Pridať
134.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmeno K znie:

„K. Súdny register vecí notárskych úschov

Do súdneho registra „U“ sa zapisujú
a) námietky proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,
b) námietky proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,
c) podnet notára na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.“.

Pridať
135.
V prílohe č. 1 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ písmeno M znie:

„M. Súdny register justičnej pokladnice

Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a) súdne poplatky,
b) trovy trestného konania,
c) trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,
d) pokuty (bez peňažných trestov),
e) svedočné, znalečné, tlmočné,
f) iné náklady súdneho konania,
g) pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,
h) preddavky v súdnom konaní,
i) ostatné (napríklad škody).“.

Pridať
136.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY“ písmene A prvý bod znie:
„1. Do súdneho registra „C“ sa zapisuje žaloba v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.“.
Pridať
137.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY“ písmeno B znie:
„B. Súdny register vecí správneho súdnictva

1. Do súdneho registra „S“ sa zapisujú senátne veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku v prvom stupni rozhoduje krajský súd.

2. Do súdneho registra „Sa“ sa zapisujú sudcovské veci, o ktorých podľa Správneho súdneho poriadku v prvom stupni rozhoduje krajský súd.“.

Pridať
138.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY“ písmeno G znie:
„G. Súdny register justičnej pokladnice

Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a) súdne poplatky,
b) trovy trestného konania,
c) trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,
d) pokuty (bez peňažných trestov),
e) svedočné, znalečné, tlmočné,
f) iné náklady súdneho konania,
g) pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,
h) preddavky v súdnom konaní,
i) ostatné (napríklad škody).“.

Pridať
139.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A druhý bod znie:
„2. Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „D“, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu v konaní o dedičstve alebo odvolanie proti uzneseniu notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, ktoré predložil okresný súd na rozhodnutie odvolaciemu súdu podľa § 72 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „U“ a „UL“, ak v nich bolo podané odvolanie.“.
Pridať
140.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A piaty a šiesty bod znejú:

„5. Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú neodkladných opatrení nariadených okresným súdom podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.

6. Do súdneho registra „NcC“ sa zapisujú spory o príslušnosť a námietky zaujatosti, o ktorých rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku v občianskoprávnej agende všeobecne, teda bez špecializácie na veci dedičské, exekučné a veci starostlivosti súdu o maloletých.“.

Pridať
141.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmeno B znie:

„B. Súdny register vecí správneho súdnictva

Do súdneho registra „NcS“ sa zapisujú námietky zaujatosti vo veciach zapísaných na okresnom súde do súdneho registra „S“.“.

Pridať
142.
V prílohe č. 1 časti III „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU – SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene C piatom bode sa slová „§ 16 Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „§ 54 Civilného sporového poriadku“.
Pridať
143.
V prílohe č. 1 časti IV „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU“ druhom bode sa na konci pripája táto veta:
„Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje aj
„a) návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,
b) návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenie na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,
c) návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.“.
Pridať
144.
V prílohe č. 1 časti IV „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU“ sa tretí bod dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.“.
Pridať
145.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ sa tretí bod znie:
„3. Do súdneho registra „Exre“ sa zapisuje
a) návrh na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom,
b) podnet na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom vrátane podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií,
c) návrh na začatie konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra.“.
Pridať
146.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ štvrtom bode sa vypúšťa slovo „vyšší“ a slová „§ 200b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku“ sa nahrádzajú slovami „§ 278 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku“.
Pridať
147.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ piatom bode sa slová „§ 200a a 200b Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami „Civilného mimosporového poriadku“.
Pridať
148.
V prílohe č. 2 časti II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV NA ÚSEKU OBCHODNÉHO REGISTRA“ šiesty bod znie:
„6. Do súdneho registra „Vym“ sa zapisujú právoplatné rozhodnutia súdov, ktorými sa ukončuje konkurzné konanie a zapísanej osobe nezostal žiaden majetok alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku.“.
Pridať
149.
V prílohe č. 4 vzore č. 2 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eur“.
Pridať
150.
V prílohe č. 4 vzore č. 3 vysvetlivka k stĺpcu 6 znie:
„Stĺpec 6
Uvedie sa poznámka o zaplatení súdneho poplatku, ak je to potrebné.“.
Pridať
151.
V prílohe č. 4 vzore č. 14 vysvetlivka k stĺpcu 5 znie:
„Stĺpec 5
Uvedie sa spôsob zaplatenia súdneho poplatku.“.
Pridať
152.
V prílohe č. 4 vzore č. 15 vysvetlivka k stĺpcu 4 znie:
„Stĺpec 4
Uvedie sa spôsob zaplatenia súdneho poplatku.“.
Pridať
153.
V prílohe č. 4 vzore č. 18 vo vysvetlivke k stĺpcu 4 sa vypúšťa čiarka za slovom „poplatku“ a slová „ak je to potrebné, možno v tomto mieste nalepiť príslušnú časť kolku a znehodnotiť ju odtlačkom úradnej pečiatky“.
Pridať
154.
V prílohe č. 4 vzore č. 19 sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „eur“.
Pridať
155.
V prílohe č. 4 vzore č. 24 časti I. sa bod 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) predbežného prejednania sporu zo dňa ...................................
f) iného procesného úkonu zo dňa ...............................................“.
Pridať
156.
V prílohe č. 5 bode 13 sa číslovka „820“ nahrádza číslovkou „500“, číslovka „1 640“ nahrádza číslovkou „2 000“ a číslovka „1 640“ nahrádza číslovkou „1 650“.
Pridať
157.
V prílohe č. 6 vzore č. 2 sa slová „občianskom súdnom konaní“ nahrádzajú slovami „civilnom procese a správnom súdnom procese“.
Pridať
158.
V prílohe č. 8 čl. IV v názve stĺpca 5 sa slovo „Kolok“ nahrádza slovami „Poplatok“ a vysvetlivka k stĺpcu 5 znie:
„Stĺpec 5
Uvedie sa poznámka o zaplatení správneho poplatku.“.
Pridať
159.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „D Občianskoprávna agenda“ písmená DB a DC znejú:

„DB Opatrovnícke veci a veci starostlivosti o maloletých
P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pcud
01 Veci súdneho registra P, Pc
- súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
- právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Neodkladné opatrenia podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku (PPOm) 10
03 Obmedzenie a vrátenie spôsobilosti na právne úkony (Ps)
- súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
- právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
04 Povolenie uzavrieť manželstvo (do 31. decembra 2006 súdny register Ps, po 1. januári 2007 súdny register P) 20
05 Vyhlásenie o uznaní otcovstva (Po)
- súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
- právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
06 Prípustnosť prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení (do 30. júna 2016 súdny register Pu, po 1. júli 2016 súdny register Ps)
- súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
- právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
07 Veci súdneho registra Pcud 10

DC Výkon rozhodnutia
E, Em, Ecud
01 Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
- súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
- právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Súdne spisy vo veciach výkonu rozhodnutia v iných veciach 10“.

Pridať
160.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „D Občianskoprávna agenda“ písmeno DF znie:

„DF Skrátené konanie v občianskoprávnych veciach
Ro
01 Platobné rozkazy 10“.

Pridať
161.
V prílohe č. 10 sa vecná skupina „D Občianskoprávna agenda“ dopĺňa písmenom DG, ktoré znie:

„DG Notárske úschovy a umorenie listiny
U, UL
01 Veci súdneho registra U 10
02 Veci súdneho registra UL 75“.

Pridať
162.
V prílohe č. 10 sa vecná skupina „F Obchodnoprávna agenda“ dopĺňa písmenom FC, ktoré znie:

„FC Skrátené konanie v obchodnoprávnych veciach
Rob
01 Platobné rozkazy 10“.

Pridať
163.
V prílohe č. 10 vecná skupina „G Správne súdnictvo“ znie:

„G Správne súdnictvo

GA S, Scud (okresný súd)
S, Sa (krajský súd – prvostupňová agenda)
NcS (krajský súd – odvolacia agenda)
01 Veci súdu prvého stupňa
- súdny spis s právoplatným rozhodnutím (prvopis) 20
- právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75
02 Veci súdneho registra Scud 10
03 Zberné spisy súdu druhého stupňa
(vrátane agendy krajských súdov, ktorú vybavovali v druhom stupni do 30. júna 2016) 10“.

Pridať
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016 okrem čl. I bodu 116, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Čl. I Navrhujeme upraviť v prílohách nadpisy tak, aby sa vo vzťahu vo vzťahu k správnemu súdnictvu nepoužívali pojmy „prvostupňová“ a „odvolacia“ agenda. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Čl. I bod 137 Pokiaľ ide o registre správneho súdu na krajskom súde, upozorňujeme na to, že navrhované členenie na registre S a Sa nie je postačujúce. Rozdelenie vecí len na senátne a nesenátne nevyjadruje jednak vecné zloženie agendy, ale bude sťažovať sledovanie zloženia agendy a rýchlosť jej vybavovania, pričom vo viacerých agendách sú stanovené lehoty na rozhodnutie súdu. Súbor registrov správneho súdu by mal zodpovedať v súčasnosti registrom vedeným v správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a umožniť rozlíšenie nápadu vecí došlých po 1.7.2016 podľa druhu agendy tak, ako je členená v SSP. Vzhľadom na osobitosti agendy a špecializáciu senátov v správnom súdnictve považujeme za užitočné, ba až žiadúce určenie a označenie registrov správneho súdu tak, aby vyjadrovali aj vecný charakter preskúmavaného rozhodnutia a to nasledovne: Register Sf pre veci finančné, najmä daňové, colné, dotácie, subvencie, vratky rozpočtu, ceny, štátnu pomoc v hospodárskej sfére, dohľad nad finančným a kapitálovým trhom, finančnú kontrolu, verejné obstarávanie a pod. Register vecí Si pre žaloby proti rozhodnutiam podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciií) v znení neskorších predpisov. Register Ssž pre veci stavebné a veci ochrany životného prostredia. Register Srp pre veci katastra, pozemkové a lesné a veci reštitúcií. Register S pre všetky ostatné konania o žalobách, ak rozhoduje senát., Osobitne odporúčame viesť evidenciu vecí v kauzálnej vecnej príslušnosti (§ 15 SSP): Registre Sa, Sza, Svy pre veci podľa štvrtej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku – azyl, zaistenie, administratívne vyhostenie, na konania o ktorých sú kauzálne príslušné Krajský súd v Bratislave a Krajský súd v Košiciach, pričom vo veciach Sza (zaistenie) navrhujeme upraviť povinnosť súdu označiť spis heslom „ ZAISTENIE“(s červeným písmom!) Register Shs pre veci hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a súhlasu s inšpekciou - § 15 SSP – na konanie o ktorých je kauzálne príslušný Krajský súd v Bratislave s vyčlenením časti registra pre veci Shi - vydanie súhlasu s inšpekciou, ktoré vyžadujú osobitné režimové opatrenia proti zmareniu účelu konania a rozhodnutia v takej veci (§ 430 SSP). Je na úvahu, či aj agenda týkajúca sa jadrových udalostí nevyžaduje samostatný register (napr. Sju) s režimovými opatreniami. Register Spv pre veci priemyselného vlastníctva, na konania o ktorých je kauzálne príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici. Samostatné registre si vyžaduje agenda sociálna, ktorej členenie by malo zodpovedať tiež charakteru prejednávaných vecí : Register Sd pre dávkové veci sociálneho poistenia a iné dôchodkové dávky (vojaci, policajti, ...). Register Ss pre štátne sociálne dávky, sociálnu starostlivosť vrátane preneseného výkonu štátnej správy a pod. Register Sp pre platby na sociálne a zdravotné poistenie, výmery poistného, určenie poistného vzťahu a zánik poistného vzťahu. Register St pre ostatné sociálne veci (veci zdravotnej starostlivosti, lieková politika, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). Správny súdny poriadok rozlišuje osobitne upravené súdne konania, ktorých rozlíšenie spisovou značkou umožňuje ich efektívne sledovanie : Register Sn - konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Register Sz - konanie proti inému zásahu orgánu verejnej správy, Register SSa - konania vo veciach územnej samosprávy. Register Spo - konania vo veciach politických práv. Register Sc - konania vo veciach vykonateľnosti cudzích rozhodnutí. V uvedenom zmysle navrhujeme upraviť aj bod 124 návrhu, ako aj ďalšie prehľady súdnych registrov a používané skratky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 71 V Čl. I bod 71. navrhujeme nahradiť týmto znením: „§ 116 sa vypúšťa.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Dôvod: Uvedené ustanovenie odkazuje na použitie ustanovení o úschovách súdu aj pre úschovy u súdneho komisára v dedičskom konaní. Toto ustanovenie je prevzaté z doterajšej právnej úpravy. V zmysle CMP má však notár vykonávať úkony v konaní o dedičstve samostatne bez ingerencie súdu alebo sudcu. Úprava prijímania a vydávania úschov v konaní o dedičstve je komplexne obsiahnutá v bode 72. predkladanej novely (§ 126 až 128). Vydanie úschov v zmysle tejto navrhovanej úpravy vykonáva notár ako súdny komisár samostatne postupom tam uvedeným. Súdne úschovy vydávajú sudcovia osobitným postupom za použitia osobitných technických prostriedkov. Nie je preto potrebné a ani vhodné zavádzať duálnu úpravu a používať v dedičskom konaní vedenom samostatne notármi ako súdnymi komisármi aj ustanovenia o vydávaní súdnych úschov sudcami. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 69 V Čl. I bod 69. v  § 111 ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „alebo ak súdny komisár už tieto úkony nevykonáva“. Dôvod: Ustanovenie § 111 upravuje prípady, kedy notár ešte nebol poverený a ustanovenie § 112 upravuje prípady už po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo. Uvedené navrhujeme vypustiť z dôvodu duplicity s § 112, v ktorom je uvedené, že po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo a po predložení dedičského spisu súdu, ďalšie úkony vykonáva súd. Výnimkou sú len úkony uvedené v § 114, ktoré po právoplatnosti vykoná notár. V Čl. I bod 69. v § 112 navrhujeme navrhované znenie označiť ako odsek 1 a doplniť nový odsek 2, ktorý znie: „(2) Súdny komisár postupuje primerane podľa odseku 1 aj po vydaní, oprave, zmene, odvolaní, predĺžení platnosti a pozastavení účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve podľa osobitného predpisu x). Originál európskeho osvedčenia o dedičstve je súčasťou súdneho spisu.“ Dôvod: Navrhovaný znenie predkladáme v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012). Navrhujeme, aby európske osvedčenie o dedičstve bolo súčasťou súdneho spisu a po jeho vydaní bol spis súdnym komisárom vrátený súdu. Ako už bolo uvedené pri bode 68. týchto pripomienok, je potrebné upraviť postup súdneho komisára, ktorý vydal, zmenil, opravil, odvolal, pozastavil účinky, predĺžil platnosť európskeho osvedčenia o dedičstve, voči súdu, na ktorom sa vedie alebo viedlo konanie o dedičstve a v súvislosti s ktorým sa žiada vykonanie týchto úkonov súvisiacich s európskym osvedčením o dedičstve. Keďže pri vydaní či iných úkonoch ohľadom európskeho osvedčenia o dedičstve sa jedná síce o úkon notára, ale vždy v postavení súdneho komisára povereného súdom, na ktorom sa konanie o dedičstve vedie alebo viedlo, je zrejmé, že tak ako akékoľvek iné listiny vydané notárom ako súdnym komisárom sú obsahom súdneho spisu, aj vydané európske osvedčenie o dedičstve má byť jeho súčasťou, o to viac, že súdny komisár žiaden dedičský spis v materiálnej podobe nevedie a postup podľa kancelárskeho poriadku pre notárov na mieste nie je, keďže sa nejedná o notársku činnosť podľa § 3 ods. 1 NP. V Čl. I bod 69. v  § 113 ods. 2 navrhujeme slová „sa doručí“ nahradiť slovami „súd doručí“. Dôvod: Ide o odstránenie aplikačných nejasností a zosúladenie s § 112 ods. 1. Navyše ostáva zachovaný súčasný postup, ktorý v praxi nespôsobuje žiadne problémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 59 V Čl. I bod 59 v § 98 ods. 1 navrhujeme nahradiť prvú vetu týmto znením: „Originál závetu alebo jeho osvedčenú kópiu môže súdny komisár po zistení stavu a obsahu závetu na odôvodnenú žiadosť zapožičať súdu, ktorý koná o dedičstve, súdu, ktorý koná o spore o dedičské právo súvisiacom so závetom a súdu alebo prokurátorovi na účely trestného konania.“ Dôvod: Spresňuje sa, že žiadosť o zapožičanie závetu musí byť zdôvodnená. Zároveň sa upresňuje terminológia v súlade s terminológiou použitou v CMP. V Čl. I bod 59. v § 99 navrhujeme slová „závet, vydedenie, vyhlásenie o voľbe práva alebo odvolanie týchto úkonov“ nahradiť slovom „závet“. Dôvod: Navrhovaná zmena je v súlade s legislatívnou skratkou zavedenou v Čl. I bod 58. v § 95 ods. 1 podľa týchto pripomienok. V Čl. I bod 59. v  § 100 ods. 1 navrhujeme pred slovom „kľúč“ vložiť slovo „najmä“. Dôvod: Ide len o zvýraznenie demonštratívneho výpočtu príkladov vecí, ktoré môžu byť predmetom úschovy u súdneho komisára ako neodkladného úkonu v rámci konania o dedičstve. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 58 V Čl. I bod 58. v § 94 ods. 1 navrhujeme slová „v tej istej veci“ nahradiť slovami „vedené po poručiteľovi“. Dôvod: Prejednanie dedičstva „v tej istej veci“ znamená, že po tom istom poručiteľovi bolo už prejednané totožné dedičstvo. V takom prípade ide o res iudicata a súd konanie o dedičstve zastaví. Preto navrhujeme tieto slová nahradiť znením „po poručiteľovi“, ktoré bude odôvodňovať postup podľa § 211 zákona č. 161/2016 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len ako „CMP“). V Čl. I bod 58. v § 94 ods. 1 navrhujeme na konci doplniť túto vetu: „Ak sa dodatočné konanie o dedičstve začalo na návrh, súd skúma, či je z návrhu zjavné, že ho podal navrhovateľ ako dedič, že ním žiada prejednanie dedičstva po poručiteľovi a že sú splnené aj ďalšie podmienky konania.“ Dôvod: Navrhované znenie dopĺňa a precizuje § 174 ods. 1 CMP a v praxi by malo zabrániť nesprávnemu postupu súdu, aby poveril súdneho komisára predtým, ako je z návrhu na začatie dodatočného konania o dedičstve zjavné, že ho podal navrhovateľ ako dedič a že ním žiada prejednanie dedičstva po poručiteľovi. Napriek tomu, že konanie o dedičstve patrí medzi civilné mimosporové konania so všetkými charakteristikami a princípmi, dodatočné konanie o dedičstve vykazuje podstatné špecifikum v tom, že vo väčšine prípadov toto konanie začína na základe návrhu navrhovateľa. V praxi sa častokrát stáva, že súd poverí notára ako súdneho komisára napriek tomu, že je návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve neúplný alebo bezdôvodný. Napríklad v ňom absentuje úmrtný list poručiteľa alebo údaj o majetku, ktorý navrhovateľ žiada prejednať. Samozrejme nie je prácou súdu, aby skúmal a posudzoval celý návrh, ale snahou je odstrániť nedostatky návrhu ešte pred udelením poverenia súdnemu komisárovi (napr. ak z návrhu nie je zjavné po kom alebo čo žiada navrhovateľ prejednať). V Čl. I bod 58. v § 94 navrhujeme za odsek 2 doplniť nový odsek 3, ktoré znie: „(3) Primerane súd postupuje aj po doručení žiadosti o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti alebo pozastavenie účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve podľa osobitného predpisu x“. Poznámka pod čiarou k odkazu X: „X) Čl. 62 až 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012). Dôvod: V návrhu absentuje úprava postupu súvisiaceho s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012), v súvislosti s ktorým už boli novelizované osobitné právne predpisy (Notársky poriadok a § 175zcb a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. OSP). Je potrebné upraviť postup súdu voči súdnemu komisárovi, ktorému bola v súvislosti s citovaným nariadením EÚ a CMP uložená povinnosť vydať európske osvedčenie o dedičstve, no vždy len na žiadosť oprávnenej osoby. Vydanie a iné úkony ohľadom európskeho osvedčenia o dedičstve sú činnosťou súdneho komisára zakotvenou v rámci konania o dedičstve a vyplývajú zásadne z jeho postavenia súdneho komisára, teda povereného notára. Súdny komisár musí mať za preukázané skutočnosti, osvedčenie ktorých sa v žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve požaduje, čoho predpokladom je oboznámenie sa s listinnými dôkazmi a obsahom súdneho spisu, ktorý je u súdneho komisára, alebo už je uschovaný na súde. Preto za účelom zjednotenia a zjednodušenia postupu pri doručení žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve a následného predloženia spisu súdnemu komisárovi, ktorý v čase podania žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve ani nemusí byť známy, sa javí ako najvhodnejšia alternatíva tieto žiadosti evidovať na poverujúcom súde, podobne ako napr. návrhy na dodatočné konanie o dedičstve. V Čl. I bod 58 v § 95 ods. 1 prvá veta navrhujeme za slovo „závet“ doplniť slová „,listina o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva alebo odvolanie týchto úkonov (ďalej len “závet“)“ a na konci odseku doplniť vetu „Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet, ktorý nie je uložený na súde alebo u iného notára, súdny komisár požiada o jeho predloženie.“ Dôvod: Navrhovaná zmena spresňuje použitie § 95 ods. 1 aj na ostatné listiny pre prípad smrti poručiteľa, akými sú okrem závetu aj listina o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva, alebo odvolanie týchto úkonov. Zároveň sa pre všetky tieto listiny zavádza legislatívna skratka “závet“. V § 95 ods. 1 doplnená posledná veta upravuje postup súdneho komisára, keď sa v dedičskom konaní objaví závet, ktorý nie je v úschove súdu, ani notára, ani nie je spísaný vo forme notárskej zápisnice. V Čl. I bod 58 v § 95 navrhujeme znenie odseku 2 nasledovne: „(2) Súdny komisár zistí stav a obsah závetu, o čom spíše zápisnicu, ku ktorej pevne pripojí úradne osvedčenú kópiu závetu. Ak ide o závet, ktorý nie je v úschove súdu, ani notára, uvedie súdny komisár v zápisnici o zistení stavu a obsahu závetu aj údaj, kto závet odovzdal, prípadne okolnosti, za akých sa závet našiel.“ Dôvod: Zjednodušuje sa znenie textu § 95 ods. 2, pretože poverený súdny komisár postupuje rovnako pri zistení stavu a obsahu závetu bez ohľadu na formu závetu alebo miesto jeho uloženia, čo vyplýva z § 176 ods. 2 CMP. V Čl. I bod 58 v § 95 ods. 3 druhá veta navrhujeme slovo „založí“ nahradiť slovom „zašle“. Dôvod: Navrhovaná zmena zosúlaďuje terminológiu použitú v prvej vete toho istého paragrafu, kde sa uvádza slovo zašle a nie založí. Do zbierky vyhlásených závetov zakladá závet súd. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 131 V Čl. I bod 131. v 1. bode v písmenách c), d) a f) navrhujeme slová „novoobjavený majetok“ nahradiť slovami „majetok v dodatočnom konaní o dedičstve“ v príslušnom gramatickom tvare. Dôvod: Ustanovenie § 211 ods. 1 CMP zaviedlo pre predmetné konanie legálny pojem „dodatočné konanie o dedičstve“ a máme za to, aby sa tento pojem používal aj v predkladanom právnom predpise. V Čl. I bod 131. v 1. bode navrhujeme doplniť nové písmeno h), ktoré znie: „h) žiadosť o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti a pozastavenia účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve podľa osobitného predpisu x)“. Dôvod: Doplnenie navrhujeme v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 73 V Čl. I bod 73. v § 128e ods. 1 navrhujeme slová „v pracovnom pomere“ nahradiť slovami „v pracovnoprávnom vzťahu“. Dôvod: Ide o zosúladenie s koncepciou pracovných vzťahov zamestnancov notára obsiahnutou v Notárskom poriadku v zmysle jeho novely č. 267/2015 Z. z. účinnej od 1. decembra 2015. Notár môže okrem notárskeho koncipienta a notárskeho kandidáta, ktorí musia byť u notára zamestnaní v pracovnom pomere zamestnávať aj ďalších zamestnancov a to i v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. V Čl. I bod 73. v  § 128g ods. 1 navrhujeme slová „podpis závetcu úradne osvedčený“ nahradiť slovami „pravosť podpisu závetcu úradne osvedčená“. Dôvod: Ide o zosúladenie so zákonným znením legalizácie podľa § 58 Notárskeho poriadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 72 V Čl. I bod 72. § 118 navrhujeme doplniť o odsek 3, ktorý znie: „(3) Ak súd námietkam vyhovie, v rozhodnutí spravidla určí, komu má byť predmet úschovy vydaný. Notár vydá bezodkladne predmet úschovy príjemcovi alebo naloží s predmetom úschovy v súlade s rozhodnutím, ktorým sa námietkam vyhovie.“ Dôvod: Navrhovaný § 118 v odsekoch 1 a 2 upravuje postup súdu a notára, ak súd v konaní o námietkach námietky zamietne. Je vhodné upraviť aj postup súdu a notára, ak v takomto konaní námietkam vyhovie. V Čl. I bod 72. v  § 126 navrhujeme vypustiť slová „v súvislosti s vykonávaním úkonov“. Dôvod: Precizuje sa text navrhovaného znenia, kde sa z jazykového aj legislatívneho hľadiska javí ako nadbytočné uvádzať vypúšťaný text. Ustanovenie § 180 ods. 1 CMP upravuje úschovu vecí patriacich do dedičstva ako jeden zo zabezpečovacích inštitútov dedičstva. Úschova je teda jedným z úkonom v konaní o dedičstve. V Čl. I bod 72. v  § 127 ods. 1 navrhujeme slová „v hotovosti sa zložia“ nahradiť slovami „sa uložia“. Dôvod: Uvedenou zmenou sa predíde možným aplikačným a výkladovým problémom. Navrhovaný odsek 4 neobmedzuje zložiteľa na zloženie peňazí do úschovy v hotovosti, ale umožňuje zloženie realizovať aj prevodom na účet, preto sa ako vhodnejší javí navrhovaný text. V Čl. I bod 72. v  § 127 ods. 4 navrhujeme za slovo „prostriedky“ vložiť slová „,listinu, listinný cenný papier“. Dôvod: Navrhovaná úprava zavádza v § 126 predmety úschovy, medzi ktoré patrí aj listina a listinný cenný papier. Preto sa precizuje sa navrhovaná úprava § 127 tak, aby korešpondovala s navrhovaným znením § 126 písm. b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) Čl. I bod 72 V Čl. I bod 72. v  § 121 navrhujeme za slová „v občianskom súdnom konaní“ vložiť slová „s výnimkou úschov u súdneho komisára v konaní o dedičstve“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Dôvod: Dôvody ako v návrhu legislatívnej zmeny k bodu 71. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
Sudna rada SR (Súdna rada Slovenskej republiky) Čl. I bod 101 Žiadame vypustiť bod 101 v čl.I Odôvodnenie: Súdna rada Slovenskej republiky oceňuje prácu na úpravách návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, a to precíznym prepracovaním platných ustanovení, ktoré bolo potrebné upraviť v súvislosti s rekodifikáciou civilného procesného práva smerujúce k skvalitneniu súdneho rozhodovania a zlepšeniu vymožiteľnosti práva. Návrh vyhlášky komplexne upravuje a precizuje mnohé úkony a inštitúty platného vykonávacieho predpisu, ktoré zároveň súvisia i so zmenou terminológie a niektorých všeobecne záväzných právnych predpisov, a tieto úpravy napomôžu k uplatňovaniu vykonávacieho predpisu dotknutými subjektmi. Konkrétnou pripomienkou k bodu 101 návrhu, namietame vloženie nového odseku 4 do ustanovenia § 174 vyhlášky t. j. založenie do súdneho spisu písomné opatrenie predsedu súdu na odstránenie zistených nedostatkov podľa osobitného predpisu, ak súvisí s prejednávanou vecou. Poznámkou pod čiarou sa predkladateľ odvoláva na ustanovenie § 42 ods. 3 a § 53 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. Návrh úpravy v spojení s textom „ak súvisí s prejednávanou vecou“ nie je jednoznačný a môže dôjsť k rôznym výkladom pri aplikovaní tohto ustanovenia. Ak aj predseda pri „dohľade“ vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov prípadne vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti alebo trestnej zodpovednosti, tieto opatrenia súvisia s konkrétnym sudcom alebo ostatným súdnym zamestnancom. Vybavovanie podnetov alebo sťažností smerujúce k určitým nedostatkom sa vedú v správnom registri samostatne pod spisovou skratkou „Spr“. Založený spis sa vybavuje až do ukončenia pod touto spisovou značkou, v tomto registri. Ak sa hovorí o súdnom spise, ten by mal obsahovať také dokumenty, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie. Zastávame názor, že riešenie zistených nedostatkov sú samostatnou agendou, ktorá je v pôsobnosti predsedu súdu a na základe vážnosti zistených nedostatkov je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia smerujúce k náprave a dotknutý sudca prípadne ostatný súdny zamestnanec je povinný postupovať v súlade s vykonaným opatrením predsedu súdu a zakladanie opatrenia do súdneho spisu nemá opodstatnenie. Na základe vyššie uvedeného žiadame vypustenie bodu 101 z návrhu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Čl. I bod 120 Poznámka pod čiarou k odkazu 86) znie: „86) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Čl. I bod 75 Poznámka pod čiarou k odkazu 57) znie: „57) Zákon č. 215/2012 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Z prvej časti navrhovaného ustanovenia § 132 vyplýva, že ide o prijímanie autorizovaných podaní vykonaných v elektronickej podobe, ktoré upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (odkaz 56c)) a postup pri takýchto podaniach upravuje zákon č. 215/2012 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (odkaz 57)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Čl. I bod 75 V § 132 za prvé slovné spojenie „osobitného predpisu“ sa umiestňuje odkaz 56c). Poznámka pod čiarou k odkazom 56c) znie: „56c) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“. Odôvodnenie: Z prvej časti navrhovaného ustanovenia § 132 vyplýva, že ide o prijímanie autorizovaných podaní vykonaných v elektronickej podobe, ktoré upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (odkaz 56c)) a postup pri takýchto podaniach upravuje zákon č. 215/2012 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (odkaz 57)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I bod 124 Tak ako je uvedené aj v zásadnej pripomienke k bodu 142 v záujme prehľadnej súdnej štatistiky v oblasti sporov z priemyselného vlastníctva, kde kauzálna príslušnosť je od 1. júla 2016 daná len na jediný prvostupňový súd (OS BB) a jediný odvolací súd (KS BB) navrhujeme vyňať veci CbPv, v ktorých bolo podané odvolanie, do samostatného registra odvolacieho súdu s názvom „CoPv“ a zohľadniť to aj v prehľade súdnych registrov krajského súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) návrhu vo všeobecnosti V kontexte rekodifikácie civilného procesného práva ÚPV SR v roku 2015 inicioval aktualizáciu a zásadnejšiu úpravu súdnej štatistiky v oblasti autorskoprávnych sporov a sporov z priemyselného vlastníctva. Po odbornej diskusii v rámci Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len "MRK") sa ÚPV SR obrátil na predkladateľa (MS SR) s konkrétnym návrhom realizácie tejto iniciatívy a to vo vzťahu tak k Spravovaciemu a kancelárskemu poriadku ako všeobecne záväznému právnemu predpisu ako aj vo vzťahu k Smernici o súdnej štatistike ako internému, rezortnému predpisu. Po preskúmaní predloženého návrhu novely Spravovaciemu a kancelárskemu poriadku a po operatívnej konzultácii s predkladateľom, ÚPV SR uplatňuje v MPK ďalej uvedené pripomienky v záujme precizovania návrhu a vyjasnenia dôležitých súvislostí. Z návrhu je zrejmé, že predkladateľ sa nestotožnil s pôvodným návrhom ÚPV SR zaviesť pre spory z jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva a aj pre autorskoprávne spory samostatné súdne registre, čo ÚPV SR berie na vedomie a rešpektuje. Vecne neoddeliteľnou súčasťou súdnej štatistiky je Smernica o súdnej štatistike, ktorú obsahuje podrobnosti dôležité pre praktickú realizáciu. ÚPV SR navrhuje, aby predkladateľ s ním konzultoval výslednú podobu Smernice v záujme presnej, adresnej, transparentnej a efektívnej súdnej štatistiky, ktorá je jednou z podmienok zlepšenia vymožiteľnosti práva v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Čl. I Na zjednotenie registrov správnej agendy na krajských súdoch a na Najvyššom súde Slovenskej republiky odporúčame zvolať operatívnu poradu s predsedami kolégií krajských súdov a predsedom správneho kolégia najvyššieho súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I bod 128 Berúc do úvahy zachovanie jednotného registra CbPV pre všetky typy priemyselnoprávnych sporov, navrhujeme v záujme presnosti znenie bodu 2 nasledovne: "2. Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú a) spory podľa zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (patentové spory), b) spory podľa zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (dizajnové spory), c) spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva vrátane sporov z nezapísania dizajnov (spory z dizajnov spoločenstva), d) spory podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (spory z ochranných známok), e) spory podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (spory z ochranných známok EÚ), f) spory podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spory z úžitkových vzorov), g) spory podľa zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z. (spory z topografií polovodičových výrobkov), h) spory podľa zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (spory z označení pôvodu a zemepisných označení), i) spory podľa zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín (spory z právnej ochrany odrôd rastlín), j) spory podľa zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (spory z presadzovania práv duševného vlastníctva). Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I bod 142 V záujme prehľadnej súdnej štatistiky v oblasti sporov z priemyselného vlastníctva, kde kauzálna príslušnosť je od 1. júla 2016 daná len na jediný prvostupňový súd (OS BB) a jediný odvolací súd (KS BB) navrhuje ÚPV SR vyňať veci CbPv, v ktorých bolo podané odvolanie, do samostatného registra odvolacieho súdu. Prvý bod by potom znel: "1. Do súdneho registra „Cob“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov „Cb“, „CbCud“ „CbR“, „Nre“, „Exre“, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.". Navrhujeme doplniť samostatný bod (napr. bod 6), ktorý by znel: 6. Do súdneho registra „CoPv“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra „CbPv", ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.". Zásadná pripomienka Odoslaná 26.5.2016 Detail