LP/2016/312 Akčný plán rozvoja okresu Sobrance

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 09755/2016/D520-SRR/26870-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Akčný plán bol vypracovaný tímom expertov Ministerstva financií Slovenskej republiky v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Sobrance, členmi občianskych združení, predstaviteľmi miestnych akčných skupín, podnikateľského sektora a počas prípravy viackrát konzultovaný všetkými relevantnými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zároveň bol pripomienkovaný a schválený Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Sobrance, ktorá je odborným poradným orgánom ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorú tvoria zástupcovia ministerstva dopravy, financií, hospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupca mesta Sobrance, obce Veľké Revištia, obce Lekárovce a predseda Košického samosprávneho kraja.
Posledná zmena: 18.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/312
Dátum začiatku MPK: 28.04.2016
Dátum konca MPK: 05.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 28.04.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)