LP/2016/292 Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 07444/2016/D520-SRR/26233-M
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Akčný plán bol vypracovaný tímom expertov MF SR v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí okresu Rimavská Sobota, Rady združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, členmi občianskeho združenia Naša Sobota a počas prípravy viackrát konzultovaný všetkými relevantnými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zároveň bol pripomienkovaný a schválený Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota, ktorá je odborným poradným orgánom ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ktorú tvoria zástupcovia MDVRR SR, MF SR, MH SR, MPSVR SR, mesta Hnúšťa, obce Jesenské a občianskeho združenia z okresu.
Posledná zmena: 27.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/292
Dátum začiatku MPK: 28.04.2016
Dátum konca MPK: 05.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2016
Ukončenie štádia: 28.04.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 21.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 27.06.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 16.02.2017