LP/2016/284 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa
§ 17 písm. d) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
Pridať
a)
vedení registračného a informačného systému a databázy,
Pridať
b)
získaní informácií o stave počasia,
Pridať
c)
náležitostiach žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok,
Pridať
d)
postupe ohlasovania dodatočných skladovacích priestorov,
Pridať
e)
pláne použitia dusíkatých hnojivých látok,
Pridať
f)
registrácii vykonaných kontrol.
Pridať
§ 2
Registračný a informačný systém a databáza
Pridať
(1)
Registračný a informačný systém je systém, v ktorom sa registruje žiadosť o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok na poľnohospodársku pôdu v zraniteľných oblastiach v zakázanom období v čase do 14 dní po začiatku zákazu aplikácie a v čase do 14 dní pred koncom zákazu aplikácie (ďalej len „mimoriadna aplikácia“).
Pridať
(2)
Databáza údajov v harmonizovanom registračnom a informačnom systéme (ďalej len „systém“) je zdroj informácií na vypracúvanie správ v oblasti hodnotenia účinnosti podmienok hospodárenia v zraniteľných oblastiach. Systém obsahuje evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu podľa
§ 2
písm. u) zákona a fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu podľa
§ 2
písm. u) zákona a chovajú zvieratá (ďalej len „obhospodarovateľ“), evidenciu plôch mimoriadnej aplikácie dusíkatých hnojivých látok v zakázanom období, evidenciu žiadostí o mimoriadnu aplikáciu dusíkatých hnojivých látok v zakázanom období a evidenciu kontrol údajov a výsledkov z kontrol vykonaných podľa
§ 13a ods. 3 písm. g)
zákona.
Pridať
§ 3
Informácie o stave počasia
Informácie o predpokladanom stave počasia sú dostupné na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu. Informácie o predpokladanom priebehu počasia sa zobrazujú priamo vo forme podľa
prílohy č. 1
.
Pridať
§ 4
Náležitosti žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok
Pridať
(1)
Povolenie na mimoriadnu aplikáciu sa udeľuje na základe žiadosti obhospodarovateľa podľa
§ 2 ods. 1
registrovanej v systéme.
Pridať
(2)
Podmienky povolenia mimoriadnej aplikácie hospodárskych hnojív alebo kvapalných a tuhých hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom na pozemkoch so sklonom do 5° sú:
Pridať
a)
priaznivý vývoj klimatických podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu vyššia ako 5°C s predpokladom dlhšieho trvania,
Pridať
b)
aplikácia dusíkatých hnojivých látok sa vykoná najneskôr do troch dní od povolenia v schválenom rozsahu, množstve a spôsobom, ktorý účinne zabezpečí zadržanie hnojiva v pôde,
Pridať
c)
na pozemku sa nepestujú alebo sa v roku, v ktorom sa vykonáva mimoriadna aplikácia dusíkatých hnojivých látok, nepestovali plodiny z čeľade bôbovité (Fabaceae),
Pridať
d)
diel pôdneho bloku nie je zaradený vo vysokom stupni obmedzenia aplikácie (C),
Pridať
e)
dusíkaté hnojivé látky sa nebudú aplikovať na zamokrenú pôdu, zaplavenú pôdu, pôdu pokrytú vrstvou snehu alebo zamrznutú pôdu,
Pridať
f)
aplikované dávky sú v súlade s
§ 10c ods. 6 písm. a)
a
b)
zákona a
§ 10c ods. 7 písm. a)
,
b)
a
e)
zákona.
Pridať
(3)
V čase 14 dní pred koncom zákazu aplikácie hnojív s obsahom dusíka možno na základe povolenia použiť kvapalné a tuhé minerálne hnojivá len pri regeneračnom prihnojovaní plodín v maximálnych dávkach podľa
§10c ods. 6 písm. b)
zákona.
Pridať
(4)
Pri výseve ozimných plodín možno na základe povolenia podľa
odseku 1
použiť kvapalné minerálne hnojivá a tuhé minerálne hnojivá s obsahom dusíka v maximálnej dávke podľa
§ 10c ods. 6 písm. a)
zákona.
Pridať
(5)
Žiadosť podľa
odseku 1
sa v systéme realizuje vyplnením informačného formulára na webovom sídle Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktorá obsahuje
Pridať
a)
identifikáciu obhospodarovateľa a jeho elektronický kontakt,
Pridať
b)
názov dielu pôdneho bloku,
Pridať
c)
skrátený kód kultúrneho dielu pôdneho bloku,
Pridať
d)
výmeru dielu pôdneho bloku,
Pridať
e)
stupeň zraniteľnosti (A,B,C),
Pridať
f)
predplodinu,
Pridať
g)
bilančný rozdiel N (kg/ha) zistený na parcele po pestovaní predplodiny,
Pridať
h)
hlavnú plodinu,
Pridať
i)
plánovanú úrodu (t/ha),
Pridať
j)
typ hnojiva doteraz aplikovaného k hlavnej plodine,
Pridať
k)
súhrnnú aplikačnú dávku dusíka (kg/ha) podľa
písmena j)
,
Pridať
l)
typ hnojiva, ktoré sa má aplikovať,
Pridať
m)
súhrnnú aplikačnú dávku dusíka (kg/ha) podľa
písmena l)
.
Pridať
(6)
Vyplnený informačný formulár prepojený prostredníctvom registra pôdy na konkrétny kultúrny diel pôdneho bloku sa spracuje a odošle Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“). Stanovisko k žiadosti o povolenie mimoriadnej aplikácie dusíkatých hnojivých látok (ďalej len „stanovisko“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 sa zasiela obhospodarovateľovi elektronicky najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa posúdenia.
Pridať
(7)
Informácia o vykonaní alebo nevykonaní aplikácie dusíkatých hnojivých látok sa zasiela prostredníctvom informačného formuláru kontrolnému ústavu do 15 dní odo dňa prijatia stanoviska.
Pridať
§ 5
Ohlasovanie dodatočných skladovacích priestorov
Dodatočné skladovacie priestory pre uskladnenie hospodárskych hnojív alebo ich iné využitie podľa
§ 10b ods. 1
zákona sa preukazuje zmluvou alebo iným dokladom o zhodnotení hospodárskych hnojív a oznamuje sa kontrolnému ústavu najneskôr do 15 dní od prvého prevozu hospodárskeho hnojiva; vzor oznámenia o skladovaní hospodárskych hnojív vo vybudovaných skladovacích priestoroch alebo o ich inom využití je uvedený v
prílohe č. 3
.
Plán použitia dusíkatých hnojivých látok
Pridať
§ 6
Pridať
(1)
Plán použitia dusíkatých hnojivých látok obsahuje okrem identifikačných údajov obhospodarovateľa tieto údaje:
Pridať
a)
celková výmera pôdy, z toho osobitne výmera ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a trvalých kultúr a celková výmera pôdy zaradená do zraniteľnej oblasti,
Pridať
b)
priemerný stav hospodárskych zvierat za kalendárny rok v období od 1. januára do 31. decembra, spôsob ustajnenia, pasenia a košarovania,
Pridať
c)
skutočná produkcia hospodárskych hnojív vypočítaná z priemerného stavu hospodárskych zvierat podľa
§ 10b ods. 1
zákona a prílohy č. 1 k zákonu,
Pridať
d)
skutočný objem vybudovaných skladovacích kapacít na hospodárske hnojivá,
Pridať
e)
produkcia dusíka podľa prílohy č. 4 k zákonu.
Pridať
(2)
Na základe zisteného množstva dusíka vyprodukovaného exkrementami chovaných hospodárskych zvierat, vypočítaného podľa prílohy č. 4 k zákonu alebo z bilancie ročnej produkcie hospodárskych hnojív sa vypočíta produkcia dusíka, ktorého množstvo sa prepočíta k limitnej hodnote 170 kg dusíka na jeden hektár v hospodárskom roku podľa
§ 2 písm. r)
zákona. V prípade bilančných prebytkov dusíka sa určí iné využitie hospodárskych hnojív.
Pridať
(3)
Celková potreba dusíka na plánovanú úrodu konkrétnej plodiny sa vypočíta z potreby dusíka na jednotku úrody. Celková potreba dusíka nesmie prekročiť limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 7 k zákonu. Celková potreba dusíka na plánovanú úrodu sa upraví vzhľadom na využiteľný dusík z hospodárskych hnojív alebo organických hnojív. Pri určovaní delených dávok dusíka v priemyselných hnojivách výpočet vychádza
Pridať
a)
z celkovej potreby dusíka zníženej o podiel dusíka využiteľného z aplikovaných hospodárskych hnojív alebo organických hnojív podľa prílohy č. 5 k zákonu, pričom uvedené množstvo sa rozdelí na viac dávok s prihliadnutím na príjem dusíka v priebehu vegetačného obdobia, alebo
Pridať
b)
z celkovej potreby dusíka zníženej o ponuku anorganického dusíka v pôde, ak sú k dispozícii informácie o obsahu anorganického dusíka v pôde podľa
prílohy č. 5
; tento postup možno uplatňovať na základe rozborov pôdy na obsah minerálneho dusíka v pôde pre predsejbové hnojenie; pre regeneračné hnojenie len pri ozimných plodinách a produkčné hnojenie.
Pridať
(4)
V grafickej časti k plánu použitia dusíkatých hnojivých látok sa na mapovom podklade vyznačia a určia plochy, na ktoré
Pridať
a)
sa nikdy neaplikujú dusíkaté hnojivé látky a iné hnojivé látky podľa
§ 2
zákona; ide najmä o pásma 10 m od povrchových vodných zdrojov, 50 m od zdrojov podzemných vôd, svahy nad 12°, trvale zamokrené plochy alebo územia hygienickej ochrany,
Pridať
b)
nemožno aplikovať dusíkaté hnojivé látky a iné hnojivé látky v určitý čas, alebo na ktorých je aplikácia možná len v obmedzených dávkach; ide o erózne ohrozené svahy, plochy s podzemnou vodou, ktorej hladina je vyššie ako 0,5 m a plochy určené na produkciu plodín na priamu konzumáciu,
Pridať
c)
je možné aplikovať dusíkaté hnojivé látky a iné hnojivé látky kedykoľvek v povolenom období.
Pridať
(5)
Vzor plánu použitia dusíkatých hnojivých látok pre hospodársky rok je uvedený v
prílohe č. 4
.
Pridať
§ 7
Pridať
(1)
Pri určení dávok dusíka pre jednotlivé plodiny sa vychádza z potreby dusíka na jednu tonu úrody hlavného produktu a zodpovedajúceho množstva vedľajšieho produktu. Výsledná hodnota potreby dusíka sa porovná s hodnotami uvedenými v prílohe č. 7 k zákonu. Výpočet dávky dusíka na základe obsahu \large {N_{min}} v pôde je uvedený v
prílohe č. 5
.
Pridať
(2)
Poľnohospodárska pôda sa zavlažuje tak, aby nebola poškodzovaná zamokrením, zasolením alebo iným spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť znečistenie vôd.
Pridať
(3)
Závlahová dávka neprekračuje retenčnú kapacitu pôdy, nie je prirodzene ani drenážou infiltrovaná do podzemných a povrchových vôd a nie je aplikovaná na pôdy so sklonom k povrchovým vodám. Množstvo a spôsob použitia závlahovej dávky sú uvedené v
prílohe č. 6
.
Pridať
§ 8
Registrácia vykonaných kontrol
Údaje o vykonaných kontrolách podľa
§13a ods. 3 písm. g)
zákona v priebehu kalendárneho roka v súlade s plánom kontrol a rizikovej analýzy sa po ukončení každej kontroly evidujú v systéme.
Pridať
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Pridať
Príloha č. 1 k vyhláške č. /2016 Z. z.
PRÍKLAD APLIKÁCIE MODELU ECMWF


*súčasťou žiadosti je aj model ALADIN, www.shmu.sk/sk/?page=1186
Pridať
Príloha č. 2 k vyhláške č. /2016 Z. z.
VZOR<br />ELEKTRONICKÝ FORMULÁR<br />Stanovisko k ŽIADOSTI O MIMORIADNE POVOLENIE POUŽITIA DUSÍKATÝCH HNOJIVÝCH LÁTOK

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave,
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Meno a priezvisko pracovníka odboru pôdy - inšpektora: ..........................................................
Pôsobnosť ....................... - okres:
Tel./e-mail: ..............................................
Na základe podanej žiadosti číslo ................. o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivách látok,

povoľujem - nepovoľujem* použitie


Odôvodnenie:
Všetky predpísané náležitosti ustanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. .../2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach potrebné na vydanie stanoviska boli - neboli* predložené.

Neboli predložené:

...................................................................................................................................................……………………………………………...
...................................................................................................................................................……………………………………………...

Poskytnuté údaje na použitie dusíkatých hnojivých látok sú opodstatnené - neopodstatnené*, z dôvodu:
................................................................................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Žiadosť o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok spolu so stanoviskom je súčasťou evidencie o hnojení pozemku, jeho vlastnostiach, striedaní plodín a agrotechnike s dobou archivácie najmenej 4 roky.


V ..................................... dňa .................…

......................................

meno a priezvisko


Kontrola správnosti použitia vykonaná dňa: .............................

......................................
meno a priezvisko

*nehodiace sa preškrtnite!

Pridať
Príloha č. 3 k vyhláške č. /2016 Z. z.
VZOR

OZNÁMENIE O SKLADOVANÍ HOSPODÁRSKYCH HNOJÍV VO VYBUDOVANÝCH SKLADOVACÍCH PRIESTOROCH ALEBO O ICH INOM VYUŽITÍ

Informácie o producentovi hospodárskych hnojív:

Obchodný názov firmy:……………………………………………………….IČO firmy:…………………………………………………………..

Adresa firmy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zodpovedná osoba:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. kontakt:……………………………………………………………………..e-mail:……………………………………………………………...

Informácie o skladovateľovi hospodárskych hnojív:

Obchodný názov firmy: ………………………………………………………. IČO firmy: ...……………………………………………………….

Adresa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Údaje o skladovanom hospodárskom hnojive:

Parameter Druh hnojiva

Maštaľný hnoj

1 m3 = 0,8 t;

1 t = 1,25 m3

Hnojovica

1 m3 = 1,02 t;

1 t = 0,98 m3

Močovka

1 m3 = 1,02 t;

1 t = 0,98 m3

Celková ročná produkcia v m3
Vlastné vybudované skladovacie kapacity v m3
Dohodnuté skladované množstvo v m3
Dohodnutá doba skladovania (v mesiacoch)
Spôsob následného nakladania, alebo zhodnotenia hosp. hnojiva1)
Číslo zmluvy
Doba platnosti zmluvy (roky)
Dátum podpísania zmluvy o dodatočnom skladovacom priestore2)

1) spätný odber; odpredaj (komu); darovanie (komu); zhodnotenie na výrobu bioenergie, atď.

2) podľa

§10b ods.1
zákona je producent hospodárskych hnojív povinný doručiť kontrolnému ústavu toto oznámenie do 15 dní od uskutočnenia 1. prevozu hospodárskych hnojív

Dokumentácia o dodatočných skladovacích priestoroch sa uchováva najmenej 5 rokov.

............................................

Podpis zodpovednej osoby

Pridať
Príloha č. 4 k vyhláške č. /2016 Z. z.
VZOR

PLÁN POUŽITIA DUSÍKATÝCH HNOJIVÝCH LÁTOK PRE HOSPODÁRSKY ROK ..../..…

Obhospodarovaná výmera
Celková výmera (ha):
z toho
Z toho v A B C
orná pôda
trvalý trávny porast
ostatné

INFORMÁCIE O PRIEMERNOM POČTE ZVIERAT (PRIEMER STAVOV OD 1.1. DO 31.12.) A SKLADOVACÍCH KAPACITÁCH

Kategória zvierat Počet (ks) Spôsob ustajnenia Potreba skladovacích kapacít na 6 mesiacov
[m3]
Produkcia dusíka
[kg]

tuhé hospodárske hnojivá

kvapalné hospodárske hnojivá celková pri pasení
Spolu:
Výmera potrebná na aplikáciu hosp. hnojív pri max. dávke 170 kg N/ha
Zoznam parciel na ktorých budú aplikované hospodárske hnojivá Kvapalné hospodárske hnojivá
Tuhé hospodárske hnojivá

BILANCIA SKLADOVACÍCH KAPACÍT

Kvapalné hospodárske hnojivá
[m3]
Tuhé hospodárske hnojivá
[m3]
Vypočítaná potreba skladovacích kapacít na 6 mesiacov (A)
Deklarované skladovacie kapacity (B)
Rozdiel (B) – (A)
Uloženie u inej osoby
Iné využitie

Pridať
Príloha č. 5 k vyhláške č. /2016 Z. z.
VÝPOČET DÁVKY DUSÍKA

Na určenie celkovej dávky dusíka v priemyselných hnojivách je možné použiť nasledovné metódy:

(1) Bilančná metóda – celková potreba dusíka znížená o podiel dusíka využiteľného z aplikovaných hospodárskych/organických hnojív podľa príloh č. 5 a 6 k zákonu a uvedené množstvo sa rozdelí na viac dávok s prihliadnutím na príjem dusíka v priebehu vegetačného obdobia.

\large N=k\cdot \left ( {N_{pu}}-{N_{hh}} \right )

N - korigovaná dávka dusíka
k - koeficient delenej dávky dusíka, t.j. percentuálny podiel z celkovej plánovanej dávky dusíka (napr. pre 30 % podiel sa k = 0,3; pre 60 % podiel sa k=0,6;, pri aplikácii celkovej plánovanej dávky dusíka jednorázovo sa k = 1)
Npu - potreba N na plánovanú úrodu v kg/ha
Nhh - využiteľný dusík z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 k zákonu.

(2) Analyticko-bilančná metóda - potreba dusíka stanovená na základe obsahu minerálneho dusíka v pôde (Nmin) získaného z odberu pôdnych vzoriek pred založením porastu (pred základným resp. predsejbovým hnojením) znížená o podiel dusíka využiteľného z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 k zákonu.

N=k\cdot \left [ N_{pu}-\frac{\left ( N_{min}-N_{r} \right )\cdot N_{pu}}{N_{0}}-N_{hh} \right ]

N - korigovaná dávka dusíka
k - koeficient delenej dávky dusíka, t.j. percentuálny podiel z celkovej plánovanej dávky dusíka (napr. pre 30 % podiel sa k = 0,3; pre 60 % podiel sa k = 0,6;, pri aplikácii celkovej plánovanej dávky dusíka jednorázovo sa k = 1)
Npu - potreba N na plánovanú úrodu v kg/ha
Nmin - obsah minerálneho dusíka v pôde v mg/kg
N0 - hodnota minerálneho dusíka v pôde pri ktorom sa nevykonáva hnojenie dusíkom, pre ľahké pôdy N0 = 40, pre stredne ťažké pôdy N0 = 45, pre ťažké pôdy N0 = 50
Uvedené hodnoty N0 platia pre hĺbku odberu 0,0 - 0,3 m. Pre hĺbku odberu 0,0 - 0,6 m je potrebné hodnoty N0 znížiť o polovicu, t.j. pre ľahké pôdy N0 = 20, pre stredne ťažké pôdy N0 = 22,5, pre ťažké pôdy N0 = 25.
Nr - reziduálny dusík; pre ľahké pôdy Nr = 2,5, pre stredne ťažké pôdy a ťažké pôdy Nr = 5.
Nhh - využiteľný dusík z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 k zákonu. Pre potreby určenia korigovanej dávky sa do výpočtu započítava využiteľný dusík z hnojív, s organicky viazaným dusíkom, aplikovaných v hospodárskom roku plodiny.

Pri plodinách náročných na dusík a so špecifickými požiadavkami na dusík je vhodnejšie postupovať podľa odporúčaní uvedených v tabuľkách č. 1 a 2

Tabuľka č. 1: Korekcia normatívov dusíka podľa obsahu Nmin

Nmin,

mg/kg
vo vrstve
0,0-0,3 m

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Kukurica 0,93 0,86 0,79 0,72 0,65 0,58 0,52 0,45 0,38 0,31
Repka ozimná* 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50
Okopaniny 1,33 1,25 1,17 1,08 1,00 0,83 0,67 0,50 0,33 0,17

*Pri hodnotách Nmin vyšších ako 40 mg/kg zistených z odberu pôdnych vzoriek pred založením porastu na jeseň je potrebné pre jarné hnojenie vykonať korekciu dávky dusíka na základe informácii o aktuálnom obsahu minerálneho dusíka v pôde.

Tabuľka č. 2: Korekcia normatívov dusíka pre zeleninu podľa obsahu Nmin

Nmin,

mg/kg

vo vrstve

0,0-0,3 m

&lt; 20 25 30 35 40 45 50 &gt; 50
Ľahká pôda 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Stredne ťažká pôda 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0
Ťažká pôda 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

Dávka dusíka N sa vypočíta vynásobením potreby dusíka na plánovanú úrodu v kg/ha Npu koeficientom podľa uvedených tabuliek č. 1 a 2 s následným odčítaním využiteľného dusíka z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 k zákonu Nhh.

(3) Analytická metóda - potreba dusíka stanovená na základe obsahu minerálneho dusíka v pôde (Nmin) získaného z odberu pôdnych vzoriek pred založením porastu (pred základným resp. predsejbovým hnojením), ako aj odberu pôdnych vzoriek počas vegetácie pestovanej plodiny (regeneračné resp. aj produkčné hnojenie).

\large N= k\cdot N_{pu}-\left \left (N_{min} -N_{r} \right )\cdot 1,5\cdot VP\cdot 10

N - korigovaná dávka dusíka,

k - koeficient delenej dávky dusíka, t.j. percentuálny podiel z celkovej plánovanej dávky dusíka (napr. pre 30 % podiel sa k = 0,3; pre 60 % podiel sa k = 0,6; pri aplikácii celkovej plánovanej dávky dusíka jednorázovo sa k = 1),

Npu - potreba dusíka na plánovanú úrodu v kg/ha,

Nmin - obsah anorganického dusíka v pôde v mg/kg,

Nr - reziduálny dusík; pre ľahké pôdy Nr = 2,5, pre stredne ťažké pôdy a ťažké pôdy Nr = 5,

VP - hĺbka odberu vzorky v metroch, z ktorej sa stanovuje Nmin - spravidla 0,3 m pre základné a regeneračné hnojenie ozimín a 0,6 m pre základné hnojenie jarín (najmä sladovníckeho jačmeňa) a produkčné hnojenie 1,5 . VP . 10 prepočet mg/kg na kg/ha.

Pri aplikácii vypočítaného množstva dusíka je potrebné rešpektovať maximálne dávky podľa
§10c ods. 6 písm. a)
a
b)
zákona.
Pridať
Príloha č. 6 k vyhláške č. /2016 Z. z.
MNOŽSTVO A SPÔSOB POUŽITIA ZÁVLAHOVEJ DÁVKY
Cieľom zavlažovania je udržať vlhkosť pôdy medzi hydrolimitmi - bodom vädnutia a poľnou vodnou kapacitou. Vlhkosť vädnutia a poľná vodná kapacita závisia od druhu pôdy. Ľahké pôdy (piesočnaté) majú nízku vlhkosť vädnutia a poľnú vodnú kapacitu a stredne ťažké a ťažké pôdy (hlinité, ílovité) nadobúdajú väčšie hodnoty vlhkosti vädnutia a poľnej vodnej kapacity.
Druh pôdy

Objemová hmotnosť

[g/cm3]

Vlhkosť vädnutia

[obj. %]

Poľná vodná kapacita

[obj. %]

Piesočnatá 1,5 – 1,7 2 – 6 15
Hlinitá 1,2 – 1,4 6 – 18 30 – 40
Ílovitá 1,4 – 1,6 18 – 25 30 – 35

Ak sa určí vlhkosť pôdy v koreňovej oblasti, možno pomocou uvedenej tabuľky zistiť, či je potrebné zavlažiť pôdny profil tak, aby sa dosiahla vlhkosť pôdy približne rovnaká poľnej vodnej kapacite. Obsah vody v pôde sa vypočíta z hodnôt vlhkosti pôdy stanovenej vo viacerých vrstvách pôdneho profilu. Hrúbka koreňovej vrstvy pôdy, ktorú je potrebné zavlažovať, sa počas rastu rastlín mení od 0,2 m do 1,5 m a závisí pochopiteľne aj od druhu rastliny. Spravidla stačí zavlažovať vrchnú 30 cm vrstvu pôdy na začiatku vegetačného obdobia, neskôr vrstvu pôdy do hĺbky 60 cm.

V hlinitej pôde sa stanovila vlhkosť pôdy v 10 cm vrstvách:
Hĺbka [cm] Vlhkosť pôdy [% hm.]
10 12,6
20 14,3
30 18,1
40 19,8
50 24,3
Pri závlahe postrekom je potrebné prevlhčiť pôdu do hĺbky 50 cm. Výpočet závlahovej dávky: Vlhkosť pôdy v hmotnostných % treba vynásobiť objemovou hmotnosťou pre hlinitú pôdu, napr. 1,3 g/cm3.
Hĺbka [cm] Vlhkosť pôdy [% obj.] Obsah vody [mm]
10 12,6 x 1,3 = 16,38 16,38
20 14,3 x 1,3 = 18,59 18,59
30 18,1 x 1,3 = 23,53 23,53
40 19,8 x 1,3 = 25,74 25,74
50 24,3 x 1,3 = 31,59 31,59
Obsah vody vo vrstve pôdy 0 až 50 cm: 16,38 + 18,59 + 23,53 + 25,74 + 31,59 = 115,83 mm. Poľná vodná kapacita pre hlinitú pôdu: 35 obj. %, t.j. 35 mm vody v 10 cm vrstve pôdy Poľná vodná kapacita pre vrstvu pôdy 0 až 50 cm: 35 x 5 = 175 mm

Závlahová dávka:
175 – 115,83 = 59,17 mm ≈ 60 mm t. j. 600 m3/ha.Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V analýze vplyvov na podnikateľské prostredie odporúčame gramaticky upraviť text a uviesť názov smernice v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov 9. bod Vplyvy navrhovaného materiálu odporúčame vyplniť vplyvy na služby pre občana. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Dôvodovej správe v Osobitnej časti k § 8 navrhujeme nahradiť slová „zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení č. 394/2015 Z. z. o hnojivách“ za slová „zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Dôvodovej správe v Osobitnej časti k § 4 navrhujeme nahradiť slová „S ohľadom na pohyb“ slovami „Vzhľadom na to, že pohyb“ a zároveň nahradiť slová „Ústredného kontrolného a skúšobného a ústavu poľnohospodárskeho“ za slová „Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Predkladacej správe odporúčame nahradiť slovo „adresátovej“ slovom „adresátov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) § 6 ods. 1 písm. a Žiadame nahradiť slová "výmera pôdy" slovami "výmera pozemku". Odôvodnenie: Predkladateľ návrhu vyhlášky má zjavne na mysli "výmeru pozemku" a nie "výmeru pôdy". Pojem "výmera pôdy" nemá oporu v legislatíve. Slovo „pôda“ je vo všeobecnosti vnímané ako pojem používaný v prírodných vedách i v bežnom živote na označenie povrchovej vrstvy pozemku. Na právne účely navrhujeme preto používať pojem „výmera pozemku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K prílohe č. 3 Z názvu je potrebné vypustiť slová „informácie o producentovi hospodárskych hnojív:“ a tieto uviesť v osobitnom ustanovení tak, aby na ne nadväzovali informácie o obchodnom názve firmy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K prílohe č. 2 V názve odporúčame vypustiť slová „elektronický formulár“ (§ 4 ods. 6 návrhu vyhlášky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K prílohe č. 1 Názov prílohy odporúčame zosúladiť s § 3 návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 5 Ustanovenie je potrebné zosúladiť so splnomocňovacím ustanovením zákona, ktoré predpokladá úpravu postupu ohlasovania dodatočných skladovacích priestorov a nie ich preukazovanie a oznamovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 8 Žiadam uviesť štruktúru údajov o kontrolách, ktoré sa budú v systéme evidovať, ustanoviť aj elektronický formulár na ich vloženie do systému, prípadne uviesť formu, v akej sa budú údaje do systému vkladať. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 4 ods. 7 V odseku 7 žiadam uviesť náležitosti uvedeného elektronického formulára. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 4 Odseky 1 až 4 navrhujeme vypustiť z dôvodu, že sú nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia. Náležitosti žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok sú uvedené až v odseku 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 4 ods. 5 písm. a V odseku 5 písm. a) odporúčam, za účelom precizovania, slová „elektronický kontakt“ nahradiť slovami „e-mailová adresa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 4 Slovo „informačného“ žiadam v celom texte ustanovenia nahradiť slovom „elektronického“ v príslušnom gramatickom tvare. Zároveň upozorňujem, že tento formulár (a aj všetky ďalšie elektronické formuláre) musí byť v súlade so zákonom 305/2013 Z.z. o eGovernmente. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 2 Žiadam upraviť navrhované znenie tak, aby odsek 1 neobsahoval len popis, že systém bude evidovať len žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojív, ale zároveň aj ďalšie údaje, ako sú uvedené v odseku 2 tak, aby tieto údaje boli uvedené v samostatných písmenách, a to z dôvodu ich jasnej identifikácie; zároveň pre prípad evidovania údajov o podnikateľoch, ktorých údaje už sú dostupné cez register právnických osôb, upraviť znenie tak, aby sa tieto údaje získavali cez tento register. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 1 Žiadam presne uviesť názov informačného systému, ktorý je zároveň potrebné zahnúť aj do plánovaných informačných systémov za rezort v MetaIS. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K názvu Názov odporúčame upraviť podľa bodu 18 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2016 Detail