LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 911/2016/KÚ/OLP-003
Podnet: iniciatívny materiál - implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Kormaňák, Michal
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Splnenie lehoty na implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014) - 1. júl 2016
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/277
Dátum začiatku MPK: 22.04.2016
Dátum konca MPK: 03.05.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 03.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)