LP/2016/271 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2995-2/2016/SVLOAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Lehota MPK je 10 pracovných dní, MPK nie je v skutočnosti skrátené.
Posledná zmena: 09.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/271
Dátum začiatku MPK: 05.05.2016
Dátum konca MPK: 17.05.2016
Dátum ukončenia procesu: 09.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 22.04.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 27.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia: 09.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)