LP/2016/256 Riadne predbežné stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 13529/2016/C420-SCLVD/23330-M
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o nelegislatívny materiál vytvorený na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013.
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/256
Dátum začiatku MPK: 09.05.2016
Dátum konca MPK: 17.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2016
Ukončenie štádia: 09.05.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)