LP/2016/255 Návrh záverečného účtu za rok 2015 kapitoly 38 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2016/400/003649/01217
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/255
Dátum ukončenia procesu: 04.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2016
Ukončenie štádia: 28.04.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.05.2016
Ukončenie štádia: 04.05.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)