LP/2016/253 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správa daní
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: MF/8219/2016-77
Podnet: § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 359/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/253
Dátum začiatku MPK: 20.04.2016
Dátum konca MPK: 11.05.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.04.2016
Ukončenie štádia: 20.04.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2016
Ukončenie štádia: 11.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.05.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia: 24.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)